Besluit beperken elektronische indieningswijze Wob-verzoeken en ingebrekestellingen gericht aan de gemeenteraad

Geldend van 24-02-2015 t/m heden

Intitulé

Gemeenteblad 2015

Besluit beperken elektronische indieningswijze Wob-verzoeken en ingebrekestellingen gericht aan de gemeenteraad

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van het presidium van 5 februari 2015, inzake het stellen van nadere eisen aan de elektronische indieningswijze Wob-verzoeken en ingebrekestellingen, raadsstuk 15bb497;

overwegende dat:

- er bij de gemeente Rotterdam jaarlijks ongeveer 600 Wob-verzoeken binnenkomen;

- veel van deze Wob-verzoeken via de digitale weg worden ingediend;

- voor een betere en snellere afhandeling van de Wob-verzoeken kanalisering nodig is;

- artikel 2:15, eerste lid tweede volzin, van de Algemene wet bestuursrecht het mogelijk maakt om nadere eisen te stellen aan het gebruik van de elektronische weg;

- een aantal van deze verzoeken betrekking heeft op de bevoegdheden van de gemeenteraad;

- het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft, een besluit tot het beperken van de elektronische indiening van Wob-verzoeken en ingebrekestelling hebben vastgesteld;

- dat het wenselijk is dat de bestuursorganen van de gemeente een eenduidige en uniforme werkwijze hanteren;

gelet op Afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Besluit beperken elektronische indieningswijze Wob-verzoeken en ingebrekestellingen gericht aan de gemeenteraad

 

 

Artikel 1 Indienen via internet door middel van een specifiek formulier

Het indienen van Wob-verzoeken en ingebrekestellingen in het kader van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, gericht op het niet tijdig beslissen op een ingediend Wob-verzoek, is via de elektronische weg slechts mogelijk door middel van het formulier op www.rotterdam.nl/product:wobverzoek.

Artikel 2 Geen indiening mogelijk via fax

Het indienen van Wob-verzoeken en ingebrekestellingen in het kader van de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, gericht op het niet tijdig beslissen op een ingediend Wob-verzoek, is via de fax niet mogelijk.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 februari 2015.

De griffier, De voorzitter,

J.G.A. Paans R. Buijt, plv.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 23 februari 2015 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)