Regeling vervallen per 25-03-2022

Winkeltijdenverordening Weesp 2015

Geldend van 24-02-2015 t/m 24-03-2022

Intitulé

Winkeltijdenverordening Weesp 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

- werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

- winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 2 (Algemene) Vrijstelling

  • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 06:00 uur tot 22:00 uur.

Artikel 3 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 4 Intrekken oude verordening

  • 1 De “winkeltijdenverordening Weesp 2010” wordt ingetrokken.

Artikel 5

  • 1 Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie van dit besluit.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: “Winkeltijdenverordening Weesp 2015”.