Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015 gemeente Cranendonck

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015

Gemeente Cranendonck

1e Wijziging

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck,

overwegende dat in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Cranendonck;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Cranendonck;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening2015gemeente Cranendonck.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Cranendonck;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak of een minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepôt, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1) Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen De Risse Groep, gevestigd te Weert voor de inzameling op de milieustraat per 1-1-2014.

 • 2) Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen: a) Voor de inzameling van huishoudelijk restafval, plastic verpakkingen, groente- fruit- en tuinafval en blik en drankenkartons: de Firma Van BV Regio Zuidoost Nederland gevestigd te Maarheeze.

  • b)

   Voor de inzameling van elektrische en elektronische apparaten: de gemeente Cranendonck en de Stichting Verderest.

  • c)

   Voor de inzameling van oud papier en karton: de firma Box Veldhoven BV, in samenwerking met 18 Cranendonckse verenigingen (zie bijlage 3).

  • d)

   Voor de inzameling van verpakkingsglas: de Firma Van BV Regio Zuidoost Nederland.

  • e)

   Voor de inzameling van textiel: de firma en de Salvatoriaanse Ontwikkelingshulp V.Z.W.

  • f)

   Voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en voor kringloopgoederen op de milieustraat: de Stichting Verderest.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval;

 • b.

  oud papier en karton;

 • c.

  verpakkingsglas;

 • d.

  textiel;

 • e.

  klein gevaarlijk afval;

 • f.

  elektrische en elektronische apparaten;

 • g.

  asbest en asbesthoudend afval;

 • h.

  grof tuinafval (o.a. snoeihout);

 • i.

  blad en gras;

 • j.

  huishoudelijk restafval;

 • k.

  grof huishoudelijk restafval;

 • l.

  metalen;

 • m.

  autobanden;

 • n.

  hout;

 • o.

  vlakglas;

 • p.

  bouw- en sloopafval;

 • q.

  schone grond;

 • r.

  vloerbedekking;

 • s.

  cartridges;

 • t.

  frituurvet;

 • u.

  afgewerkte motorolie.

 • v.

  plastics

 • w.

  blik

 • x.

  drankenkartons

 • y.

  incontinentiemateriaal

 • z.

  harde kunststoffen

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Voor restafval van huishoudens een met chip uitgeruste, grijze mini-container met een inhoud van 140 of liter;

 • 2.

  Voor gft-afval van huishoudens een met chip uitgeruste, groene mini-container met een inhoud van 140 of liter;

 • 3.

  Voor plastic verpakkingsmateriaal: transparante, oranje en/of gele plastic zakken;

 • 4.

  Voor blik en drankenkartons: transparante, gele en/of oranje zakken;

 • 5.

  Voor oud papier en karton: een (tijdelijke) brengcontainer (geldt alleen voor Gastel)

 • 6.

  Voor glas: glascontainers;

 • 7.

  Voor textiel: textielcontainers;

 • 8.

  Voor incontinentiemateriaal: incontinentiecontainers;

 • 9.

  Voor alle categorieën huishoudelijk afval: de milieustraat;

Artikel 5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a)

   Het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente.

  • b)

   De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning.

  • c)

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het Milieu Informatie Centrum (MIC) te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel.

  • d)

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

  • e)

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom.

  • f)

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

  • g)

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water of met water in combinatie met milieuvriendelijke middelen.

  • h)

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a)

   De mini-container voor huishoudelijk restafval en gft-afval dient direct langs de rand van het trottoir of de openbare weg dan wel inzamel- of clusterplaats geplaatst te worden met de opening in de richting van de openbare weg.

  • b)

   De mini-container voor huishoudelijk restafval en gft-afval mag niet eerder dan op de dag van inzameling langs de rand van het trottoir of de openbare weg geplaatst worden.

  • c)

   Het gewicht van de minicontainer inclusief inhoud mag bij het aanbieden maximaal kilogram bedragen, het deksel van de mini-container moet goed gesloten zijn en er mag geen huishoudelijk afval naast de mini-container worden aangeboden ter inzameling.

  • d)

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd.

  • e)

   Klein gevaarlijk afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de milieustraat.

  • f)

   De milieustraat van de gemeente wordt aangewezen als brengdepôt waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten; Men dient de afvalstoffen op de milieustraat aan te bieden conform de instructies van het daar aanwezige personeel.

  • g)

   Toegang tot de milieustraat is uitsluitend voorbehouden aan inwoners van de gemeente Cranendonck. Men dient zich aan de poort van de milieustraat te kunnen legitimeren met de milieupas. Bij twijfel of men te maken heeft met de daadwerkelijke pashouder kan men vragen om aanvullende legitimatie. Personen die zich niet kunnen legitimeren worden geweigerd. Voor het gebruik van de milieupas zijn de “Regels voor het gebruik van de milieupas” van toepassing (zie bijlage 1). Betaling op de milieustraat is uitsluitend mogelijk per pinpas.

  • h)

   Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden op de milieustraat. Aangeboden afval waarvan vanwege de aard, omvang of frequentie van aanbieden het vermoeden bestaat dat het bedrijfsafval betreft kan worden geweigerd.

  • i)

   De diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat dienen worden aangeboden in de daarvoor bestemde afvalcontainers en/of stortvakken.

  • j)

   Het vervoeren naar en storten van afvalstoffen op de milieustraat dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de milieustraat of de omgeving daarvan ontstaat.

  • k)

   Per bezoek aan de milieustraat mogen maximaal 5 autobanden per huishouden aan de milieustraat aangeboden worden.

  • l)

   Per bezoek aan de milieustraat mag men maximaal 2 huisvuilzakken met huishoudelijk restafval aanbieden.

  • m)

   Per bezoek aan de milieustraat mag er maximaal liter afgewerkte motorolie aangeboden worden.

  • n)

   Per bezoek aan de milieustraat mag er maximaal m3 huishoudelijk afval aangeboden worden.

  • o)

   Het is eenieder verboden om op de milieustraat afval te doorzoeken en/of mee te nemen.

  • p)

   Asbest en asbesthoudend afval kan mits deugdelijk verpakt aangeboden worden op de milieustraat. De verpakking dient te bestaan uit twee lagen, bij voorkeur doorzichtig plastic. Nadere regels voor het aanbieden van asbest zijn vermeld in Bijlage 2.

  • q)

   Het is verboden op de milieustraat afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, specifiek ziekenhuisafval, mest (voor zover niet afkomstig van hobbydieren), slachtafval en andere onder de Destructiewet vallende afvalstoffen, stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

  • r)

   Glas (flessen,potten) dient op kleur te worden aangeboden in de glascontainers.

  • s)

   Textiel dient verpakt aangeboden te worden in de kledingcontainers.

  • t)

   Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening dient oud papier en karton gebundeld of in dozen te worden aangeboden op de inzameldag langs de rand van het trottoir of de openbare weg, zoals opgenomen in de digitale afvalwijzer.

Artikel 6 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a)

  Rest- en gft-afval, plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankenkartons en oud papier worden ingezameld op de dagen als weergegeven op de digitale afvalwijzer (restafval 1x per 4 weken, gft-afval 1x per week, plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankkartons 1x per 2 weken, oud papier 1x per maand).

 • b)

  Aanbieden van huishoudelijk afval op de milieustraat is enkel toegestaan gedurende de openingstijden.

 • c)

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • d)

  In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 uur worden gebruikt.

Artikel 7 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • a) Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

 • b) Huishoudens met medisch afval kunnen (na overlegging van een medische verklaring) een tweede grijze container aanvragen.

 • c) Huishoudens met meer dan 6 personen kunnen een tweede grijze container aanvragen.

Artikel 8 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening worden de volgende bedrijfsafvalstoffen ingezameld door de inzameldienst:

Elektrische en elektronische apparaten afkomstig van detaillisten mits vooraf aangemeld en een maximum van 7 stuks per keer;

Artikel 9 Inwerktreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag volgend op de datum van bekendmaking.

Artikel 10 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015 gemeente Cranendonck 1e Wijziging.

Ondertekening

Cranendonck, d.d. 16 december 2014
Burgemeester en wethouders voornoemd.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
mr. drs. ing. M. van Vliet
De burgemeester,
mr. M.M.D. Vermue-Vermue

Bijlage 1: Regels voor het gebruik van de milieupas.

 • 1.

  De milieupas geeft inwoners van de gemeente Cranendonck toegang tot de milieustraat van de gemeente Cranendonck. In 2013 hebben alle huishoudens in Cranendonck de nieuwe pas op het huisadres ontvangen.

 • 2.

  Het aanvragen van een nieuwe milieupas kost € 5,-. Bij de aanvraag van een nieuwe milieupas blokkeren wij automatisch de oude milieupas.

 • 3.

  Met een DigiD kunt u via internet een Milieupas aanvragen en meteen betalen.

 • 4.

  De milieupas geeft toegang tot de milieustraat van de gemeente Cranendonck. Bij elk bezoek aan de milieustraat toont u uw milieupas. Zonder milieupas heeft u géén toegang tot de milieustraat.

 • 5.

  De milieupas is bestemd voor de huishoudens van de gemeente Cranendonck.

 • 6.

  De milieupas is adresgebonden en per adres wordt één milieupas verstrekt. Alle bewoners van het adres mogen gebruik maken van de milieupas. Het is verboden om te milieupas uit te lenen aan personen die niet op uw adres wonen.

 • 7.

  De milieupas is en blijft eigendom van de gemeente Cranendonck. In geval van verhuizing laat u uw pas achter in de woning, bijvoorbeeld op het aanrecht of in de vensterbank. Dit geldt ook bij verhuizingen binnen de gemeente.

 • 8.

  In geval van verlies of diefstal van de pas kunt u bij de gemeente een nieuwe pas aanvragen. Dit kan digitaal via onze website, zie hiervoor het Digitaal Loket. Om een nieuwe milieupas te kunnen aanvragen moet u ingeschreven staan op het adres waarvoor uw de nieuwe milieupas aanvraagt en moet u 18 jaar of ouder zijn. Een nieuwe pas kost € 5,-. Bij aanvraag van een nieuwe pas blokkeren wij automatisch de oude pas. Als een adres tijdelijk onbewoond is, blijft de milieupas actief.

 • 9.

  Een geblokkeerde milieupas geeft geen toegang tot de milieustraat. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. In geval van een geblokkeerde pas kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • 10.

  De apotheken Budel en Maarheeze beschikken ook over een milieupas, uitsluitend voor het inleveren van medisch afval, afkomstig van de particuliere huishoudens in Cranendonck, op de milieustraat.

Bijlage 2: Regels voor het aanbieden van asbest en asbesthoudend materiaal op de milieustraat.

 • 1.

  Huishoudelijk asbestmateriaal moet u apart aanleveren, na telefonische melding, bij de milieustraat.

 • 2.

  U mag maximaal M2 asbesthoudend materiaal aanbieden.

 • 3.

  Het asbesthoudende materiaal dient u vooraf nat te sprenkelen en dubbel te verpakken in plastic folie van minimaal ,2 mm dik.

 • 4.

  U moet het asbest inleveren in handzame pakketten.

 • 5.

  Grote hoeveelheden kleine stukjes asbest kunt u inleveren in bigbags of in stevige dubbele huisvuilzakken.

 • 6.

  U moet de verpakkingen afplakken met tape en voorzien van een duidelijk leesbaar etiket met de aanduiding “asbesthoudend afval”.

 • 7.

  Het is verboden om asbest in de huisvuilcontainer te doen.

 • 8.

  Voordat u asbestverdacht materiaal verwijdert van een bouwwerk, moet u dit volgens de bouwverordening eerst melden bij de gemeente. Het meldingsformulier sloopvoornemen is verkrijgbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Bijlage 3: Lijst met oud papier inzamelende verenigingen 2015

Naam vereniging

Plaats

Contactpersoon

E-mailadres

1

Bösselke (BV, 't)

Budel

Donny Latuheru

dlatuheru@gmail.com

2

Broekkant (BV, de)

Budel

René Davids

mdavids@live.nl

3

Burght (BV, de)

Budel

Erik Govers

erik.govers@hotmail.nl

4

Buulder Buk (CV, de)

Budel

Erik van Ham

voorzitter@buulderbuk.nl

5

Heikant (BV, de)

Budel

Theo Tijsen

tijse046@planet.nl

6

Heiknuuters (K.s., de)

Dorplein

Remco Klootwijk

r.klootwijk17@upcmail.nl

7

Huukske (BV, 't)

Budel

A.Dielissen

janusdielissen@hetnet.nl

8

Dorpsraad Zurrik

Soerendonk

F.Peels

f.peels7@upcmail.nl

9

Maarheezerweg-Keunenhoek (BV)

Budel

Norbert Stevens

stevens@iae.nl

10

Klein-Schoot (BV)

Schoot

René Weber

Rene.Weber@kleinschoot.nl

11

Ouderraad O.B.S. 't Lange

Gastel

Ron Vaes

a.vaes50@upcmail.nl

12

Poort van Brabant (fanfare, de)

Maarheeze

Tjeerd Smies

tjeerd.smies@gmail.com

13

Root (BV, de)

Budel

Jos Kusters

joskusters@hotmail.com

14

Schoordijk (BV)

Budel

Marcel Lammers

marcel.lammers@hetnet.nl

15

HSV Cranendonck

Budel

A. v.d. Groenendaal

rvdgroenendaal@kpnplanet.nl

16

Tipke (BV, 't)

Budel

J.van Moorsel

jfmoorsel1959@kpnmail.nl

17

Toeters en handbalvereniging HBS (CV, de)

Schoot

Joan Alessandro

joandalessandro@hotmail.com

18

Vinne (BV, de)

Budel

Ivonne Rodenburg

buurtverenigingdevinne@live.nl