Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015

Geldend van 07-03-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 150305/7

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 13 januari 2015;

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 12 februari 2015;

gelet op de Winkeltijdenwet;

besluit:

vast te stellen de "Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst 2015"

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  bedrijf: winkel of uitstalling, anders dan een winkel, waaruit in de uitoefening van een bedrijf goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren;

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Winkelopenstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling voor:

1. zondag van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  feestdagen

2. feestdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  eerste kerstdag

 • b.

  feestdagen die vallen op zondag

Artikel 3 Straatverkoop

Voor de in artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algehele vrijstelling voor:

1. zondag van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  feestdagen

2. feestdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van

 • a.

  eerste kerstdag;

 • b.

  feestdagen die vallen op zondag

Artikel 4 Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2. Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbonden zoals beperking naar tijdsruimte of waren die mogen worden verkocht.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing één kalenderjaar geen gebruik wordt gemaakt; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening

De Winkeltijdenverordening gemeente Bronckhorst, vastgesteld op 25 januari 2007, wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 7 maart 2015.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening winkeltijden Bronckhorst 2015.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 5 maart 2015.
de griffier, de voorzitter,
M. van der Leur W.H. Huijbregts-Schiedon