Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) (Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014))

Geldend van 02-03-2015 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) (Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014))

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2015 projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3. Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) (Prov. Blad 2015, nr. 696)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Gelet op artikel 40 en artikel 103 van de Uitvoeringsregeling groen Zuid-Holland 2014 en artikel 26, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Besluiten

Artikel 1

Open te stellen de subsidieparagrafen 3.3 respectievelijk 3.11.1 van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014, voor de periode van 2 maart 2015 tot en met 15 december 2015 voor het indienen van aanvragen.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt op basis van paragraaf 3.3 van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 voor uitvoeringsprojecten, niet zijnde onderzoeken, studies, voorlichtingen en educaties:

  • a. ter bestrijding van verdroging in gebieden buiten Natura 2000 zoals opgenomen in bijlage 1.b. van de Nota uitvoering verdrogingbeleid Zuid-Holland (GS, PZH-2008-716456 dd. 16 september 2008), te weten 15 Vlaardingse Vlietlanden, 16 Achterwaterschap, 17 Boezemlanden Krimpenerwaard, 18 Smoutjesvliet en 20 Duivenvoordse en Veenzijdse Polder;

  • b. ter uitvoering van maatregelen ter verbetering van de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden, voor zover niet al geprogrammeerd ten behoeve van de behoudsdoelstelling in de (ontwerp)beheerplannen Natura 2000;

  • c. voor maatregelen die ten goede komen aan leefgebieden van meerdere soorten van de Soortenlijst Bedreigde dieren en planten van de leefgebieden in Zuid-Holland zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage I.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt op grond van paragraaf 3.11.1 van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 voor ecologische verbindingen passend binnen de prioriteit 1 en 2 zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende bijlage II, de kaart Prioritering ecologische verbindingen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 maart 2015.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014).

Ondertekening

Den Haag, 3 februari 2015
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
Secretaris, mw. drs. J.A.M. Hilgersom
Voorzitter, drs. J. Smit

Bijlagen behorende bij het Openstellingsbesluit 2015 Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden (paragraaf 3.3 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014) en Projectsubsidie verwerving ecologische verbindingen (paragraaf 3.11.1 Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014).

 Bijlage 1: Soorten van leefgebieden in Zuid-Holland

 Bijlage 2: Kaart