Beleidsregels tijdelijke reclameborden gemeente Gilze en Rijen 2015

Geldend van 03-03-2015 t/m heden

Beleidsregels tijdelijke reclameborden

Het college van de gemeente Gilze en Rijen

gelet op:

artikel 2:10 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gilze en Rijen (APV);

besluit vast te stellen de volgende:

Beleidsregels tijdelijke reclameborden gemeente Gilze en Rijen 2015

Het plaatsen van een tijdelijk reclamebord is toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

Artikel 1: Melding

Het voornemen tot plaatsing van tijdelijke reclameborden moet minimaal 14 dagen vooraf schriftelijk of per e-mail bij de gemeente worden gemeld via een daartoe opgesteld formulier.

Artikel 2: Plaatsing

  • a. De borden moeten om een lantaarnpaal op het trottoir worden geplaatst. Per lantaarnpaal is één sandwichbord of driehoeksbord toegestaan.

  • b. Tussen het bord en een gevel moet tenminste een ruimte van 1.50 meter vrijgelaten worden en tussen het bord en de trottoirrand een ruimte van 0.25 meter.

  • c. De borden mogen niet geplaatst worden binnen 10 meter vanaf een bocht, een uitrit en/of een kruising of op een plaats waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Artikel 3: Aantal, duur en inhoud

  • a. Per evenement zijn maximaal 15 reclameborden toegestaan gedurende twee weken voorafgaand aan het evenement.

  • b. Borden met handelsreclame zijn niet toegestaan.

  • c. Er is enkel reclame toegestaan voor evenementen, zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, die binnen de gemeente plaatsvinden of, als zij buiten de gemeente gehouden worden, waarmee de belangen van de inwoners van Gilze en Rijen gediend (kunnen) zijn.

  • d. De borden dienen binnen 2 werkdagen na het evenement weggehaald te worden.

Artikel 4: Verkiezingen

In de periode van drie weken voorafgaand aan het tijdstip van een landelijke verkiezingsdag (Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad, Algemeen bestuur waterschap) is het politieke partijen toegestaan tijdelijke reclameborden te plaatsen. Artikel 1 en artikel 3 lid a en c zijn daarbij niet van toepassing.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze nadere regels, indien toepassing van de nadere regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 7: Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke reclameborden gemeente Gilze en Rijen 2015.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen op 10 februari 2015,

burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen.