Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening Starterslening Ermelo

Geldend van 11-03-2015 t/m 31-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 20-02-2015

Intitulé

Verordening Starterslening Ermelo

casenr.: 2014-11667

corsanr.: 15008996

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • 2.

  Gemeenterekening Starterslening Ermelo: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • 3.

  Starterslening Ermelo: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening Starterslening Ermelo, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • 4.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening Ermelo behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • 5.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • 6.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeente Ermelo heeft een Gemeenterekening Starterslening Ermelo ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a en b bedoelde aanvragers Startersleningen Ermelo kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2 bedoelde woningen;

 • 2. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Ermelo en de SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening Ermelo toe te kennen;

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening Ermelo vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening Ermelo maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 25.000;

 • 3. De Starterslening Ermelo moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 4. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 5. Het college kan aan de toekenning van Starterslening Ermelo nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen Starterslening Ermelo en maakt het benodigde budget over op de Gemeenterekening Starterslening Ermelo;

 • 2. Startersleningen Ermelo worden toegekend voor zover het vast te stellen budget hiervoor toereikend is;

 • 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingstechniek

Artikel 6

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van personen die:

 • 1.

  maximaal 35 jaar zijn op het moment van het indienen van de aanvraag Starterslening Ermelo;

 • 2.

  een bestaande of nieuwbouw koopwoning in de gemeente Ermelo wensen te verwerven waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom niet hoger zijn dan € 225.000;

 • 3.

  de woning waarvoor een Starterslening Ermelo wordt verstrekt zelf gaan bewonen waarbij de woning niet bestemd mag zijn voor recreatie;

 • 4.

  geen eigenaar van een woning zijn of zijn geweest;

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening Ermelo vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de Starterslening Ermelo

Artikel 8

Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening Ermelo in als:

 • 1.

  niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • 2.

  de Starterslening Ermelo is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • 3.

  de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 4.

  bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 5.

  indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10

Deze verordening met wijzigingen treedt in werking op 20 februari 2015.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Ermelo 2015".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 19 februari 2015.
griffier, voorzitter,