Regeling vervallen per 13-03-2018

Register gemeenschappelijke regelingen Dronten

Geldend van 24-02-2015 t/m 12-03-2018

Intitulé

Register gemeenschappelijke regelingen Dronten

Register gemeenschappelijke regelingen Dronten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

gelet op artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T:

Het volgende Register gemeenschappelijke regelingen Dronten vast te stellen:

Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het college een register bij te houden van de regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Dit artikel bepaalt verder dat in het register in ieder geval wordt vermeld:

 • a.

  De deelnemers

 • b.

  De wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

 • c.

  De bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen

 • d.

  Het adres en de plaats van vestiging

 • e.

  Of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in het register is ingeschreven ter beschikking gesteld.

Inhoud:

 • 1.

  Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland

 • 2.

  Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland

 • 3.

  Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten (Impact)

 • 4.

  Gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land

 • 5.

  Gemeenschappelijke regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek

 • 6.

  Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

 • 7.

  Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

 • 8.

  Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

Dronten, 23 februari 2015

Het college van Dronten,

ing. J.E.C. Hiehle mr. A.B.L. de Jonge

loco-secretaris burgemeester

 • 1.

  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland

  • a.

   Deelnemers

De gemeenteraden en de colleges van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet rampen en zware ongevallen

Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Wet ambulancevervoer

Wet collectieve preventie volksgezondheid

Wet bestrijding infectieziekten en opsporing infectieoorzaken

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De verwezenlijking van de in artikel 5 van de regeling genoemde belangen wordt opgedragen aan de dienst die daartoe in elk geval met inachtneming van het bepaalde in deze regeling en in de wettelijke voorschriften de in artikel 7 van deze regeling genoemde taken verricht.

d.Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 1120

8200 BC Lelystad

Bezoekadres:

Noorderwagenplein 6

8223 AL Lelystad

Telefoonnummer: 0320 - 276 211

Internet: www.ggdflevoland.nl

Email: post@ggdflevoland.nl

e.Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2008”

 • 2.

  Veiligheidsregio Flevoland

  • a.

   Deelnemers

De colleges van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet op de veiligheidsregio’s

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

 • a.

  brandweerzorg;

 • b.

  geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

 • c.

  de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding

 • d.

  rampenbestrijding en crisisbeheersing;

 • e.

  het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

d. Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 501

8200 AM Lelystad

Bezoekadres:

Gordiaandreef 101

8233 AB Lelystad

Telefoonnummer: 0320 - 267 267

Internet: www.veiligheidsregioflevoland.nl

Email: info@veiligheidsregioflevoland.nl

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Veiligheidsregio Flevoland”

 • 3.

  Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten (Impact)

  • a.

   Deelnemers

De colleges van de gemeenten Dronten en Kampen

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet sociale werkvoorziening

Gemeentewet

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De colleges dragen aan het werkvoorzieningschap over:

a.alle bevoegdheden met betrekking tot de Wet met

uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen en voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken;

b.de rechtsgeldig door het werkvoorzieningschap vastgestelde Financiële verordening

Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten en de Controleverordening

Gemeenschappelijke regeling Kampen & Dronten blijven gelden tot het moment van intrekking;

c.alle bevoegdheden als bedoeld in de Wet aangaande werknemers.

d. Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 184

8260 AD Kampen

Bezoekadres:

Gildestraat 8

8263 AH Kampen

Telefoonnummer: 038 – 331 59 44

Internet:

Email:

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten”

 • 4.

  Erfgoedcentrum Nieuw Land

  • a.

   Deelnemers

De Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen,

Provinciale en gedeputeerde Staten van Flevoland, het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland, het Bestuur van Stichting Nieuw Land, het Bestuur van Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders.

De gemeenteraden en de colleges van de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De belangen van de partners bij alle aangelegenheden betreffenden de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie, het archeologisch depot van de provincie, de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, het waterschap, het Nieuw Land Poldermuseum van de Stichting Nieuw Land en het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders, in gezamenlijkheid te behartigen

d. Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 73

8200 AB Lelystad

Bezoekadres:

Oostvaardersdijk 113

8242 PA Lelystad

Telefoonnummer: 0320 - 225 900

Internet: www.nieuwlanderfgoed.nl

Email: info@nieuwlanderfgoed.nl

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Erfgoedcentrum Nieuw Land”.

 • 5.

  Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek

  • a.

   Deelnemers

De gemeenten Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Olst/Wijhe,

Ommen, Zwartewaterland en Zwolle.

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Alle werkzaamheden met betrekking tot het voorkomen van en de opsporing van fraude met de door de gemeenten uit te voeren Sociale Zekerheidsregelingen. De gemeenten dragen hiertoe de uitoefening van hun bevoegdheden in het kader van de opsporing van fraude met de door de gemeenten uit te voeren Sociale Zekerheidsregelingen over aan de Unit Regionale Sociale Recherche van de gemeente Zwolle.

d. Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 10007

8000 GA Zwolle

Bezoekadres:

Grote Kerkplein 15

8011 PK Zwolle

Telefoonnummer: 14 038

Internet: www.zwolle.nl

Email: postbus@zwolle.nl

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

De gemeente Zwolle is aangewezen als centrumgemeente.

 • 6.

  Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

  • a.

   Deelnemers

De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland en de colleges van de gemeenten Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle.

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

Waterschapswet

Gemeentewet

Algemene wet bestuursrecht

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Invorderingswet 1990

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Wet waardering onroerende zaken

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Heffen en innen van waterschapsbelastingen respectievelijk gemeentelijke belastingen voor deelnemende partijen. Voor de gemeenten wordt ook uitvoering gegeven aan de Wet WOZ.

d. Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 1098 8001 BB Zwolle

Bezoekadres:

Telefoonnummer: 088 - 064 55 55

Internet: www.gblt.nl

Email: -

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn”.

 • 7.

  Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

  • a.

   Deelnemers

Gedeputeerde Staten van Flevoland en Noord-Holland, en de colleges van

burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad,

Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen,

Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Provinciewet

Gemeentewet

Algemene wetbestuursrecht

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn gemandateerd

Uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek.

De uitvoering wordt bij de omgevingsdienst ondergebracht met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers.

d. Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 2341 8203 AH Lelystad

Bezoekadres:

Botter 14-15 8232 JP  LELYSTAD

Telefoonnummer: 088 – 633 30 00

Internet: www.ofgv.nl

Email: info@ofgv.nl

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek”.

 • 8.

  Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

  • a.

   Deelnemers

De colleges van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

b.Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen

Algemene wet bestuursrecht

c.Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn gemandateerd

Een doelmatige uitvoering van de aan de centrumgemeente opgedragen taken. De samenwerking richt zich in ieder geval op de inkoop of subsidiëring van: residentiële zorg en crisisopvang, pleegzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclasseringsmaatregelen, jeugdbeschermingsmaatregelen, zeer gespecialiseerde dagbehandeling en jeugd GGZ.

Daarnaast richt de samenwerking zich op het inrichten van het AMHK en de coördinatie van de regionale crisisdiensten.

d. Adres en plaats van vestiging

Postadres:

Postbus 200 1300 AE Almere

Bezoekadres:

Stadhuisplein 1 1315 HR Almere

Telefoonnummer: 14 036

Internet: www.almere.nl

Email: -

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Almere is aangewezen als centrumgemeente.