Omgevingsverordening Gelderland

Geldend van 17-10-2014 t/m 21-03-2017

Intitulé

Omgevingsverordening Gelderland

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op het voorstel van Gedeputeerde Staten, PS3014-51 inzake de Omgevingsverordening Gelderland;

Gelet op artikel 105 jo. 143 Provinciewet, mede gelet op artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2 Wet milieubeheer, artikel 57 Wegenwet, artikel 2A Wegenverkeerswet, artikel 10:3 jo. 10:5 Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 Ontgrondingenwet, artikel 4.5 Waterwet, artikel 16 Wet Vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 6 artikel 1.2 t/m 1.3c van de Wet milieubeheer, artikel 8:64 Wet luchtvaart;

BESLUITEN

De Omgevingsverordening Gelderland (NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 vast te stellen

Voor de actuele geconsolideerde versie van deze regelgeving zie www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ondertekening

Provinciale Staten