Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

Geldend van 03-02-2012 t/m heden

Intitulé

Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

Besluitenvast te stellen:

Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

Algemeen

Artikel 1

In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  exploitant: de houder van een luchthavenregeling;

 • b.

  gebruiker: een luchtvaartmaatschappij, alsmede een natuurlijke of rechtspersoon die vluchten uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij;

 • c.

  luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

 • d.

  PS: provinciale staten van Noord-Holland;

 • e.

  regeling: de Regeling burgerluchthavens;

 • f.

  Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • g.

  Wet: de Wet luchtvaart.

Artikel 2

De exploitant van de luchthaven als bedoeld in artikel 3 is Stichting Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, gevestigd aan de Vondellaan 13 te Beverwijk.

Artikel 3

Deze luchthavenregeling is van toepassing op de luchthaven aan de Vondellaan 13 te Beverwijk, gemeente Beverwijk, geografische positie 52˚28’44.90’’ N 004˚39’05.65’’ E zoals aangegeven op de bij deze luchthavenregeling behorende kaart (bijlage 1).

Artikel 4

Van de luchthaven, genoemd in artikel 3, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt door de exploitant van de luchthaven, genoemd in artikel 2, en gebruiker.

Regels voor het luchthavenluchtverkeer

Artikel 5
 • 1. Onverminderd de bepalingen uit de wet, Besluit burgerluchthavens en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, mag de luchthaven uitsluitend worden gebruikt voor medische doeleinden door meermotorige helikopters met een All Up Weight (AUW) tot 9.000 kg die conform het flight manual mogen opereren op een heliplatform met de afmetingen van 20 bij 20 meter.

 • 2. De helihaven beschikt over brandklasse H1, waardoor er alleen helikopters met een LOA (Length over all) van 15 meter gebruik mogen maken van de helihaven.

 • 3. Vluchten van en naar de helihaven worden uitgevoerd in Visual Meteorological Conditions (VMC), met uitzondering van de traumahelikopter in geval van spoedeisende medische hulp.

 • 4. Er zijn twee in- en uitvliegrichtingen beschikbaar: 050° en 230° naar Final Approach and Take-off area (FATO).

Milieugebruiksruimte

Artikel 6

De 56 dB(A) Ldengeluidscontour valt binnen het luchthavengebied.

Artikel 7

De 10-6 Plaatsgebonden Risicocontour valt binnen het luchthavengebied.

Rapportageverplichting

Artikel 8

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 9
 • 1. Binnen vier weken na het einde van elk van de vier kalenderkwartalen overlegt de exploitant aan PS een rapportage over het gebruik van de luchthaven gedurende het betreffende kwartaal.

 • 2. Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de exploitant een rapportage over het gebruik van de luchthaven gedurende het gebruiksjaar.

 • 3. De inhoud van de rapportage dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten gesteld in de punten a t/m j uit hoofdstuk 3 van de luchtvaartverordening zoals dit door het college van PS is vastgesteld.

Inwerkingtreding

Artikel 10

Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst voor zover de verklaring als bedoeld in artikel 8.49 van de Wet Luchtvaart is verkregen van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Citeertitel

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als “Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Beverwijk”.

Ondertekening

Haarlem, 12 december 2011.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
J.J.M. Vrijburg, wnd. Griffier.

TOELICHTING

ALGEMEEN

·Onderwerp luchthavenregeling

Op 1 november 2009 is de wet ‘Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens - RBML’ inwerking getreden en zijn de provincies bevoegd om beslissingen te nemen over het ‘landzijdige’ gebruik van het luchthavengebied. Hieronder vallen de milieugebruiksruimte (geluid, externe veiligheid, aantal vliegtuigbewegingen) en de ruimtelijke indeling. Ook de handhaving van de besluiten met betrekking tot ‘landzijdige’ aspecten is een provinciale verantwoordelijkheid. De invulling van deze nieuwe bevoegdheid door de provincie omvat het opstellen en handhaven van luchthavenbesluiten, luchthavenregelingen en ontheffingen voor luchtvaartactiviteiten van tijdelijke en uitzonderlijke aard. De ‘luchtzijdige’ aspecten (oftewel het luchtruimgebruik en alle veiligheidsaspecten) blijven een Rijksverantwoordelijkheid, vallend onder de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

Deze luchthavenregeling betreft de luchthaven met een verhard helikopterplatform op het dak van het Rode Kruis Ziekenhuis, gelegen aan de Vondellaan 13 te Beverwijk met een totale afmeting van circa 20 bij 20 meter met beschikbare brandbluscategorie H1, onderdeel uitmakend van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk.

·Vergunningsituatie

De exploitant was voor de vaststelling van deze luchthavenregeling in het bezit van een vrijstelling op grond van het BIGNAL (‘Besluit Inrichting en Gebruik Niet Aangewezen Luchtvaartterreinen) afgegeven door IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat) t.b.v. helikoptervliegen. Het veiligheidscertificaat, met een geldigheidsduur tot 1 februari 2011, is op 30 januari 2009 afgegeven.

PROCEDUREEL

De ontwerp-luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk heeft van 29 juli 2011 tot 9 september 2011 ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-luchthavenregeling zijn geen zienswijzen ingediend.

BELEIDSOVERWEGINGEN

·Toetsing aan ons provinciaal luchtvaart beleid

De Provincie Noord-Holland zal luchthavenbesluiten of luchthavenregelingen vaststellen voor de bestaande luchthavens voor de kleine en recreatieve luchtvaart. De provincie Noord-Holland zal aanvragen voor nieuwe luchthavens voor de gemotoriseerde kleine luchtvaart toetsen aan het de Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens.

Met de overgang naar de RBML zijn de mogelijkheden tot vrijstellingen op grond van BIGNAL vervallen. Per 1 november 2009 hebben de provincies de mogelijkheid een luchthavenregeling op te stellen. De afgegeven BIGNAL vrijstellingen blijven op grond van het overgangsrecht geldig tot de Provinciale Staten hiervoor een luchthavenregeling heeft afgegeven.

Conclusie toetsing aan beleid:

De onderhavige luchthavenregeling betreft een bestaande luchtvaartactiviteit met een maatschappelijke functie welke past in het provinciaal beleid.

·Geluidsbelasting en externe veiligheid

Binnen de RBML wordt de Lden (Level, Day, Evening, Night) geluidsindicator gehanteerd voor het bepalen van de geluidsbelasting. De Lden is een indicator voor de totale geluidsbelasting op jaarbasis, waarbij vliegtuigpassage in de avond, nacht en vroege ochtend zwaarder meetellen dan passages overdag. Met het gebruik van de Lden systematiek sluit Nederland zich aan bij de EU-richtlijn voor omgevingslawaai. Bij een luchthavenregeling dient de 56 dB(A)Lden geluidscontour binnen het luchthavengebied te vallen.

Gebaseerd op het te verwachten aantal vliegtuigbewegingen (vtb’s) van maximaal 30 per jaar en het type helikopters (EC-135 T-2 van de traumahelikopters van de ANWB-MAA en SAR (Rearch and Rescue) helikopter van Defensie, is de 56 dB(A)Lden geluidscontour verwaarloosbaar klein en blijft deze binnen het luchthavengebied.

·Externe veiligheid

Externe veiligheid wordt uitgedrukt in Plaatsgebonden Risico (PR). Dit is de

kans dat gedurende een periode van één jaar een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval, waarbij die persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt.

Het PR wordt grotendeels bepaald door:

 • ·

  Ongevalkans (Kans per vliegtuigbeweging op een ongeval van een bepaald type).

 • ·

  Aantal vliegtuigbewegingen;

 • ·

  Letaliteit (Kans op overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongeval, voor iemand die zich in het ongevalgevolggebied bevindt, voor helikopters 17 % en voor lichtverkeer is dit kleiner dan 13%);

 • ·

  Maximum Take-Off Weight (MTOW Licht verkeer < 5700 kg);

Bij een luchthavenregeling dient de plaatsgebondenrisicocontour van 10-6 binnen het luchthavengebied te vallen.

Gebaseerd op het beperkte aantal vliegtuigbewegingen van maximaal 30 per jaar en de geringe ongevalkans in combinatie met de minimale impact (lage MTOW) en de lage letaliteit, is de 10-6 Plaatsgebonden Risicocontour verwaarloosbaar klein blijft deze binnen het luchthavengebied.

EINDCONCLUSIE

Het vaststellen van deze luchthavenregeling is in overeenstemming met de geldende wet -en regelgeving en met het bepaalde in het Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens.

BIJLAGEN:

Bijlage 1 – gebiedskaart