Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder

Geldend van 26-02-2015 t/m 22-09-2018

Intitulé

Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder

Provinciale Staten van Noord-Holland;

Besluiten vast te stellen:

Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1

In deze luchthavenregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Exploitant: de houder van een luchthavenregeling;

 • b.

  Gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon die vluchten uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij;

 • c.

  Luchthaven: een terrein als bedoeld in artikel 1, lid 1, van de Wet luchtvaart;

 • d.

  Luchthavengebied: het gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

 • e.

  PS: college van provinciale staten van Noord-Holland;

 • f.

  Regeling: de Regeling burgerluchthavens;

 • g.

  Rvglt: Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;

 • h.

  UDP: Uniforme daglicht periode;

 • i.

  Wet: de Wet luchtvaart;

 • j.

  Zweeftoestel: luchtvaartuig niet zijnde een TMG, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door aerodynamische reactiekrachten en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijke is van een motor;

Artikel 2

De exploitant van de luchthaven als bedoeld in artikel 3 is ZweefvliegClub Den Helder, gevestigd aan de Ulkeweg 25 te Slootdorp.

Artikel 3

Deze luchthavenregeling is van toepassing op de luchthaven aan de Ulkeweg 25 te Slootdorp, gemeente Wieringermeer, geografische positie 52˚49’15’’ N 004˚55’34’’ E zoals aangegeven op de bij deze luchthavenregeling behorende kaart (bijlage 1).

Artikel 4

Van de luchthaven, genoemd in artikel 3, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt door de exploitant van de luchthaven, genoemd in artikel 2, en gebruiker.

Hoofdstuk 2 Regels voor het luchthavenluchtverkeer

Artikel 5
 • 1. Onverminderd de bepalingen uit de wet, Besluit burgerluchthavens en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, mag de luchthaven uitsluitend worden gebruikt voor zweefvliegen met een lier, middels zelfstarters of middels een sleepvliegtuig door exploitant met gastgebruik.

 • 2. Indien op een dag of dagdeel het lierbedrijf actief is, vindt het opslepen van zweefvliegtuigen door middel van het sleepvliegtuig niet plaats.

 • 3. Het sleepvliegtuig wordt uitsluitend gebruikt voor het slepen van zweefvliegtuigen. Het uitvoeren van instructievluchten hiermee (met uitzondering van incidentele prof-checks) is niet toegestaan.

 • 4. Het gelijktijdig starten en landen van luchtvaartuigen is verboden.

 • 5. De luchthaven heeft één baan met twee startrichtingen en deze is 07-25 georiënteerd.

 • 6. Het maximaal gebruik van het sleepvliegtuig is gesteld op 250 starts per jaar. Het gebruik van het sleepvliegtuig is uitsluitend toegestaan op werkdagen (inclusief de zaterdagen) gedurende de openstelling van het zweefvliegveld van 10:00 uur tot uiterlijk 18:00 uur. Het gebruik van het sleepvliegtuig op zon- en/of officiële feestdagen is niet toegestaan.

 • 7. Het gebruik of doen gebruiken van de luchthaven is alleen toegestaan in UDP.

Hoofdstuk 3 Milieugebruiksruimte

Artikel 6

De 56 dB(A) Ldengeluidscontour valt binnen het luchthavengebied.

Artikel 7

De 10-6 Plaatsgebonden Risicocontour valt binnen het luchthavengebied.

Hoofdstuk 4 Rapportageverplichting

Artikel 8

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 9
 • 1. Binnen vier weken na het einde van elk van de vier kalenderkwartalen overlegt de exploitant aan PS een rapportage over het gebruik van de luchthaven gedurende het betreffende kwartaal.

 • 2. Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de exploitant een rapportage over het gebruik van de luchthaven gedurende het gebruiksjaar.

 • 3. De inhoud van de rapportage dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten gesteld in de punten a t/m j uit hoofdstuk 3 van de luchtvaartverordening zoals dit door het college van PS is vastgesteld.

Hoofdstuk 5 Inwerkingtreding

Artikel 10

Deze luchthavenregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst voor zover de verklaring als bedoeld in artikel 8.49 van de Wet Luchtvaart is verkregen van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Hoofdstuk 6 Citeertitel

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als “Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZC Den Helder”.

Ondertekening

Haarlem, 12 december 2011.
Provinciale Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
J.J.M. Vrijburg, wnd. griffier.