Beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015

Geldend van 05-03-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015

BELEIDSREGEL BRADERIEËN EN THEMAMARKTEN GEMEENTE ZWOLLE 2015

Algemene toelichting

Bij een bruisend (winkel) centrum speelt niet alleen een juiste branchering van winkels een belangrijke rol, maar ook de aanwezige culturele, recreatieve een aansprekende evenementen. Goed georganiseerde evenementen dragen positief bij aan het imago van een gemeente. Voor ondermeer de bewoners binnenstad Zwolle, de ondernemers in de binnenstad en voor de (dag)bezoekers is dit een belangrijk aspect. Ook voor de in Zwolle aanwezige winkelcentra is het van belang dat er goed georganiseerde evenementen tot stand komen. De druk op de binnenstad is dusdanig groot dat er maar een bepaalde draagkracht is voor themamarkten en braderieën. De nadruk ligt hierbij op braderieën en themamarkten die betrokkenheid bij Zwolle hebben, dit vergroot het draagvlak. Er moet gezocht worden naar een goede balans tussen enerzijds de diverse evenementenlocaties in Zwolle als decor voor evenementen en anderzijds de zorg die de gemeente heeft voor de leefbaarheid van de bewoners van Zwolle. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de binnenstad. De raad heeft in 2011 al de ambitie uitgesproken bij de top van de Nederlandse binnensteden te willen behoren. D e Raad heeft deze ambitie vastgelegd in hun beleid “Zwolle bij de top van Nederlandse binnensteden” en geeft daarbij richting aan een beter verblijfsklimaat in de binnenstad. Onderdeel hiervan kan zijn om het beoogde kwaliteitsniveau in het centrumgebied bij braderieën en thema markten te bereiken door het stellen van voorwaarden aan de locatie en invulling van de pleinen.

Artikel 1 Begripsbepaling

Braderieën en themamarkten vallen onder het begrip “evenement” zoals bedoeld in artikel 2.2.1 en 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • a.

  Braderie: een activiteit in de openlucht waar vermaak centraal staat en waarbij ten minste een deel van de activiteiten commercieel van aard is.

 • b.

  Commercieel: hoofdzakelijk betrekking hebben op het kopen en/of verkopen van goederen of diensten (handel) met als doel het maken van winst.

 • c.

  Thema: Een duidelijk af te bakenen onderwerp van een sociaal-culturele activiteit of een reeks activiteiten.

 • d.

  Themamarkt: een markt die zich richt op een bepaald bezoekmotief waarbij geconcentreerd wordt op één bepaalde doelgroep of branchegroep.

 • e.

  Organisator: diegene die de braderie of themamarkt organiseert.

Toelichting

Dit artikel geeft de definities van verscheidene termen. De weekmarkten die gehouden worden op meerdere locaties in Zwolle vallen niet onder de werking van deze beleidsregel. Deze markten vallen onder de werking van de Marktverordening.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • a.

  Deze beleidsregel geeft een nadere invulling aan artikel 2.2.1 en 2.2.2 van de Algemene Plaatselijk Verordening Zwolle.

 • b.

  De burgemeester houdt zich het recht voor om vergunninghouders, die de regels en voorwaarden zoals opgenomen in de vergunning niet opvolgen, voor bepaalde tijd uit te sluiten van een vergunning voor het organiseren van een markt of braderie.

Toelichting

De beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015 heeft tot doel het creëren van kaders waarbinnen vergunningverlening mogelijk is. Dat geeft duidelijkheid aan organisatoren maar ook aan de inwoners van Zwolle. Deze beleidsregel is van toepassing op braderieën en themamarkten die in de open lucht plaatsvinden.

Artikel 3 Werking beleidsregel

 • a.

  Deze beleidsregel is geldig voor braderieën en themamarkten die georganiseerd worden in de gemeente Zwolle;

 • b.

  Dit beleid geldt niet voor de reguliere markten, hiervoor geldt de Marktverordening;

 • c.

  Dit beleid geldt niet voor de volgende markten en braderieën:

  • -

   De blauwvingerdagen

  • -

   koningsdag

  • -

   de Zwolse boekenmarkt

  • -

   Kunst op Zondag

Toelichting

Deze beleidsregel is geldig voor braderieën en themamarkten in de gemeente Zwolle. Het doel van deze beleidsregel is om de druk op de binnenstad door braderieën en themamarkten te reguleren. De druk op de binnenstad is dusdanig groot dat er maar een bepaalde draagkracht is voor themamarkten en braderieën. De nadruk ligt hierbij op braderieën en themamarkten die betrokkenheid bij Zwolle hebben, dit vergroot het draagvlak. Daarnaast is het de bedoeling om te komen tot braderieën en themamarkten met een hoogwaardige uitstraling en een lokale en regionale aantrekkingskracht. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om beleid vast te stellen waarmee regels en eisen ten aanzien van braderieën en themamarkten gesteld kunnen worden. De blauwvingerdagen, koningsdag en de Zwolse boekenmarkt zijn van de werking van deze beleidsregel uitgesloten omdat zij een reeds eerder bewezen positieve uitstraling hebben door entourage, presentatie en sfeer en een begrip zijn in de Zwolse samenleving en daarbuiten. Zij horen bij de Zwolse identiteit. De blauwvingerdagen worden al 40 jaar in Zwolle gehouden en horen bij de Zwolse identiteit. Met de organisatie van Kunst op Zondag is al eerder afgesproken dat zij een paar maal per jaar op zondag een kunstmarkt mogen organiseren op de Nieuwe Markt.

Artikel 4 Regels en criteria braderieën en themamarkten

 • a.

  Braderieën en themamarkten zijn niet toegestaan in de binnenstad van Zwolle, met uitzondering van de daartoe aangewezen locaties:

  • -

   Grote Kerkplein voor het houden van braderieën en themamarkten.

  • -

   Nieuwe Markt voor het houden van themamarkten.

 • b.

  Voor braderieën en themamarkten buiten de binnenstad van Zwolle geldt dat die enkel gehouden worden nabij overdekte winkelcentra, dan wel nabij winkelpanden.

 • c.

  Een uitzondering op ad 4 a en b geldt voor scholen of verenigingen die een braderie of themamarkt organiseren op hun terrein voor het goede doel.

 • d.

  Voor braderieën en themamarkten onder ad 4b geldt dat zij uitsluitend mogen worden georganiseerd door of namens de betreffende winkeliersvereniging, dan wel de eigenaar van het betreffende winkelcentrum;

 • e.

  Er mogen op het Grote Kerkplein 6 braderieën of themamarkten per jaar plaatsvinden;

 • f.

  Er mogen op de Nieuwe Markt 4 themamarkten per jaar plaatsvinden, de onder ad 3 c genoemde Kunst op Zondag niet meegerekend;

 • g.

  Iedere organisator mag maximaal 2 braderieën of themamarkten per jaar organiseren, indien dezelfde rechts- of natuurlijke personen verschillende handelsnamen gebruiken, wordt deze beschouwd als dezelfde organisator;

 • h.

  Een braderie of themamarkt mag maximaal 1 dag duren;

 • i.

  Tijdens een braderie of themamarkt op het Grote Kerkplein geldt een minimum van 30 “gevulde” kramen en een maximum van 40 “gevulde” kramen;

 • j.

  Tijdens een themamarkt op de Nieuwe Markt geldt een minimum van 10 “gevulde” kramen en een maximum van 15 “gevulde” kramen;

 • k.

  Bij een themamarkt geldt dat tenminste 70% van de activiteiten moet bestaan uit activiteiten die verband houden met het thema;

 • l.

  Themamarkten en braderieën kunnen worden georganiseerd door zowel commerciële als niet-commerciële instellingen;

 • m.

  De kramen moeten een “open karakter” hebben, dus geen achterwand.

 • n.

  Bij het Grote Kerkplein dienen de kramen met etenswaren aan de kerkzijde te worden geplaatst.

 • o.

  De toegang tot de terrassen mag niet belemmerd worden.

Toelichting

Er is gekozen voor het organiseren van een reguliere themamarkt of braderie op de aangewezen locaties, omdat de druk op de omgeving al groot is. Het maximum aantal braderieën of themamarkten per jaar per locatie is ingesteld om te voorkomen dat er teveel druk op de omgeving ontstaat voor omwonenden en winkeliers. Er moet gezocht worden naar een goede balans tussen enerzijds de diverse evenementenlocaties in Zwolle als decor voor evenementen en anderzijds de zorg die de gemeente heeft voor de leefbaarheid van de bewoners van Zwolle. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de binnenstad. De raad heeft in 2011 al de ambitie uitgesproken bij de top van de Nederlandse binnensteden te willen behoren. De Raad heeft deze ambitie vastgelegd in hun beleid “Zwolle bij de top van Nederlandse binnensteden” en geeft daarbij richting aan een beter verblijfsklimaat in de binnenstad. Onderdeel hiervan kan zijn om het beoogde kwaliteitsniveau in het centrumgebied bij braderieën en themamarkten te bereiken door het stellen van voorwaarden aan de locatie en invulling van de pleinen. Artikel 4c is toegevoegd om te voorkomen dat het voor scholen en verenigingen niet meer mogelijk is om een braderie of themamarkt te organiseren. Het Rodetorenplein is niet geschikt omdat er vaak langdurige evenementen plaatsvinden zoals de kermis, ijsbaan etc. Het plein Achter de Broeren biedt te weinig ruimte met het terras van Waanders en twee standplaatsen. De Nieuwe markt is geschikt voor kleinschalige themamarkten. Het Grote Kerkplein is uitermate geschikt voor braderieën en themamarkten. Er kunnen daar maximaal 40 kramen staan. Door het instellen van een maximum aantal braderieën en themamarkten per locatie en een maximum aantal dagen per jaar per locatie, wordt de “activiteitendruk” op een locatie gereguleerd. De voorwaarde over “gevulde” kramen is om te voorkomen dat er lege of weinig kramen opgesteld zijn. “Gevuld” wil zeggen dat een kraam vol moet staan met goederen die verkocht/gekocht kunnen worden dan wel gepresenteerd worden. Lege en slecht opgestelde kramen zorgen voor een rommelige en slechte uitstraling. Daarnaast moeten de bezoekers van een braderie of markt ruimte hebben om rustig rond te kijken. Vanwege deze redenen is het maximum aantal ‘gevulde’ kramen gesteld op 40. Bij een themamarkt is de voorwaarde gesteld dat tenminste 70% van de activiteiten moet bestaan uit activiteiten die verband houden met het thema. De sfeer en uitstraling van een themamarkt kan alleen bereikt worden als tenminste 70%t van de activiteiten betrekking heeft op het thema. Daar ontstaat ook het verschil met een braderie. Daarnaast is het aantal kramen voor de Nieuwe Markt beperkt doordat er beduidend minder ruimte beschikbaar is. Er is voor gekozen om de kramen te plaatsen zonder achterwand. Hierdoor blijven de terrassen zichtbaar. De kramen met etenswaren dienen op het Grote Kerkplein om reden van de aanwezige terrassen dan ook aan de kerkzijde te worden geplaatst. Bij de Nieuwe Markt is het gezien de ligging (omringd door terrassen) niet mogelijk om de kramen met etenswaren dusdanig te plaatsen dat het niet bij de terrassen ligt. De toegang tot de terrassen mag niet belemmerd worden door de aanwezigheid van de kramen.

Artikel 5 Vergunningaanvraag

 • a.

  De aanvraag voor een vergunning moet worden gedaan aan de hand van het door de burgemeester vastgestelde aanvraagformulier.

 • b.

  In de vergunningaanvraag wordt er duidelijk omschreven of het gaat om een braderie of themamarkt. Bij een themamarkt wordt het thema duidelijk omschreven;

 • c.

  De organisator dient tenminste zes weken van te voren een aanvraag voor een vergunning voor aanvang van de themamarkt of braderie in;

 • d.

  De organisator dient in de vergunningaanvraag het aantal standplaatsen aan te geven, het aantal standplaatsen voor eet- en drinkwaren en het aantal attracties;

 • e.

  Voor de beoordeling van de braderie dan wel themamarkt, wordt een situatietekening op schaal met de indeling van de braderie of themamarkt gevraagd. De burgemeester houdt zich het recht voor om de opstelling van de standplaatsen en speelvoorzieningen te wijzigen;

 • f.

  De organisator dient uiterlijk twee weken van te voren een lijst in met ingeschreven deelnemers. Hieruit blijkt hoeveel kramen er daadwerkelijk worden geplaatst, welke goederen worden verkocht en welke attracties aanwezig zijn;

 • g.

  De organisator dient aan te geven welke toezichtmaatregelen er getroffen gaan worden;

 • h.

  De organisator moet een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel bij de aanvraag voegen;

 • i.

  De organisator dient een kopie van het identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) bij te voegen.

 • j.

  Indien de aanvrager een onvolledige aanvraag indient of geen gebruik maakt van het door de burgemeester vastgestelde formulier, wordt aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen twee weken aan te vullen, dan wel het door de burgemeester vastgestelde formulier te gebruiken. Als aanvrager de aanvraag dan nog niet volledig heeft ingediend, dan zal de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. De ontvangsttermijn begint te lopen vanaf de dag dat de aanvraag volledig is.

Toelichting

Voor de beoordeling van een braderie dan wel themamarkt, wordt een situatietekening op schaal met de indeling van de braderie of themamarkt gevraagd. Deze beoordeling is nodig in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten en de situatie ter plaatse op het moment van de braderie dan wel themamarkt. Met behulp van de criteria worden organisatoren verplicht om aandacht te besteden aan sfeer, producten, entourage, promotie en presentatie. Ook het indienen van een deelnemerslijst waarop de verkoop van goederen en attracties staan aangegeven uiterlijk twee weken voor de braderie of themamarkt draagt bij aan de beoordeling van het criterium “gevulde” kramen en of het minimum van 30 kramen gehaald wordt. Het niet tijdig aanleveren van de vereiste documenten is een weigeringsgrond in de APV. De vergunning is op dat moment al verleend en zal ingetrokken worden

Er wordt verzocht om een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) waaruit blijkt dat de organisator activiteiten, waaronder het organiseren van een braderie of themamarkt, ontplooit. Gezien de korte termijn voor afhandeling van een aanvraag, wordt een aanvrager éénmaal in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twee weken de aanvraag aan te vullen, gebeurt dit niet dan zal de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. De ontvangsttermijn begint te lopen nadat een aanvraag volledig is.

Artikel 6 Algemene voorwaarden

 • a.

  De te plaatsen objecten dienen in een deugdelijke staat te zijn;

 • b.

  Om een vrije doorgang voor brandweer-, ambulance en politievoertuigen te garanderen moet er een vrije doorgangsruimte van 4 meter zijn op het Grote kerkplein, voor de Nieuwe Markt geldt waar mogelijk een vrije doorgang van 2 meter;

 • c.

  Er mogen geen wagens bij de kramen geplaatst worden, tenzij er een koelwagen nodig is voor het product;

 • d.

  Eventuele brandkranen dienen obstakelvrij en gemakkelijk bereikbaar te blijven;

 • e.

  Bevelen van toezichthoudende ambtenaren van de gemeente Zwolle moeten stipt worden opgevolgd;

 • f.

  Bij de bak- en braadinrichtingen dient er een goedgekeurde brandblusser te staan binnen handbereik;

 • g.

  De goedgekeurde gasflessen dienen bij de aansluiting gasfles/slang voorzien te zijn van een deugdelijke veiligheidsring.

 • h.

  De organisator dient het terrein na afloop van de braderie of markt opgeruimd en in de oorspronkelijke staat terug te brengen, dus vrij van zwerfvuil.

 • i.

  De gemeente handhaaft het voorschrift onder ad 6 h door bestuursdwang toe te passen door het zwerfvuil te verwijderen. De kosten van verwijdering worden op de organisatie van braderie of markt verhaald.

Toelichting

De hierboven opgesomde Algemene voorwaarden staan volledigheidshalve opgesomd in de beleidsregel. Bij het verlenen van de vergunning zullen deze voorwaarden nogmaals worden gesteld. Uit praktisch oogpunt is er bij de Nieuwe Markt een vrije doorgang van 2 meter gekozen en op plaatsen waar dit niet haalbaar is dienen de aanwijzingen van de toezichthoudende ambtenaren te worden opgevolgd. De themamarkten zijn dusdanig klein van opzet (max. 15 kramen) dat een doorgang van 4 meter niet haalbaar is. In het verleden is gebleken dat organisatoren van braderieën en markten nogal eens zwerfvuil achterlaten op het evenemententerrein. Dit zorgt voor een slechte uitstraling van de omgeving van het evenemententerrein. Omwonenden en winkeliers hebben hier meerdere malen over geklaagd. Een voorschrift in de evenementenvergunning houdt in dat de organisator er zorg voor draagt dat het terrein wordt opgeruimd en in oorspronkelijk staat terug wordt gebracht, dus vrij van zwerfvuil. Door zwerfvuil achter te laten na de braderie of markt overtreedt de organisator het voorschrift. De gemeente handhaaft dit voorschrift door bestuursdwang toe te passen en het zwerfvuil te verwijderen. De kosten van verwijdering worden op de organisatie van de braderie of themamarkt verhaald. De gemeente faciliteert namelijk niet in het verwijderen van zwerfvuil na afloop van de braderie of themamarkt. Door de belangrijkste veiligheidsvoorschriften in de Algemene voorwaarden vast te leggen, wordt de organisator er op voorhand op gewezen dat er duidelijke Algemene voorwaarden gelden waarop indien nodig ook gehandhaafd wordt.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel. De burgemeester houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de bepalingen van deze beleidsregel.

Toelichting

Het kan voorkomen dat een belanghebbende zoveel belang heeft bij een vergunning dat het vasthouden aan de voorschriften in de beleidsregel niet redelijk is. Hiervan is in elk geval géén sprake als er enkel sprake is van een financieel belang. Bij het afwijken van de beleidsregel moet er duidelijk gemotiveerd worden waarvan er afgeweken wordt en waarom er afgeweken wordt van het geldende beleid.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel braderieën en themamarkten gemeente Zwolle 2015”.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Op aanvragen die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel en waarop nog geen besluit genomen is, is deze beleidsregel van toepassing.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt 1 dag na bekendmaking inwerking.