Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015

Geldend van 05-03-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015

BELEIDSREGEL EVANGELISATIE MET GELUIDSVERSTERKING GEMEENTE ZWOLLE 2015

Algemene toelichting

Binnen de gemeente Zwolle is er vanuit kerkelijke gemeenten behoefte aan het evangeliseren met geluidsversterkende apparatuur. Voorheen was dit enkel toegestaan op het plein Achter de Broeren. Omdat het plein Achter de Broeren nu een andere dynamiek heeft door de komst van boekhandel Waanders en de twee vaste standplaatsen is er voor een andere oplossing gekozen. Er is gekozen voor spreiding van de evangelisatie met geluid over de diverse pleinen in de binnenstad. Hierbij worden er per plein maximaal drie ontheffingen per jaar verleend. Per evangelisatiegemeente worden maximaal 5 ontheffingen per jaar verleend, waarbij er iedere keer een ontheffing voor een ander plein moet worden afgegeven. Hier is voor gekozen vanwege het specifieke karakter van de historische binnenstad. Alleen al de kleinschaligheid hiervan, de monumentale uitstraling en de relatief beperkte ruimte op straten en pleinen geeft een beperking in mogelijkheden wat betreft omvang en hoeveelheid evangelisatie met geluid. Daarnaast vinden er al veel evenementen plaats in de binnenstad. Buiten de binnenstad zijn de artikelen 2.3 en 4.1.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a. Binnenstad: het gebied omsloten door de buitenste stadsgrachten (Stadsgracht, Schuttevaerhaven, Achtergracht):

 • b. L Aeq = equivalent geluidsniveau in dB(A), het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A);

 • c. dB(A): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor

 • d. dB(C): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bass-tonen)

 • e. Referentiepunt: meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit voor extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingslocatie te bepalen.

Artikel 2 Aangewezen pleinen

De volgende locaties zijn aangewezen voor evangelisatie met geluid:

 • a.

  Grote Kerkplein

 • b.

  Melkmarkt

 • c.

  Rode Torenplein

 • d.

  Nieuwe Markt

 • e.

  e.Bethlehemkerkplein

 • f.

  Gasthuisplein

 • g.

  Plein achter de Broeren

Artikel 3 Maximum aantal ontheffingen per evangelisatiegemeente

 • a.

  Per evangelisatiegemeente worden er maximaal vijf ontheffingen per jaar verleend.

 • b.

  Buiten de binnenstad zijn artikelen 2.3 en 4.1.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.

De historische binnenstad van Zwolle is een perfecte entourage voor het houden van diverse soorten evenementen. Omdat in de binnenstad van Zwolle een scala aan evenementen gehouden worden die ook enige vorm van overlast op kunnen leveren, is het belangrijk om een maximum aantal ontheffingen per evangelisatiegemeenten in te voeren. Dit voorkomt dat één enkele gemeente alle mogelijkheden voor evangelisatie benut en andere e vangelisatiegemeenten het nakijken hebben. Voor de locaties buiten de binnenstad is de reguliere regelgeving van de artikelen 2.3 en 4.1.6 van de APV voldoende.

Artikel 4 Maximum aantal ontheffingen per locatie

 • a.

  Per locatie worden er maximaal 3 ontheffingen per jaar afgegeven;

 • b.

  Per evangelisatiegemeente mag niet tweemaal een ontheffing voor hetzelfde plein worden aangevraagd;

 • c.

  Per dag wordt aan maximaal één evangelisatiegemeente vergunning verleend.

De historische binnenstad van Zwolle heeft een specifiek karakter. Alleen al de kleinschaligheid hiervan, de monumentale uitstraling en de relatief beperkte ruimte op straten en pleinen geeft een beperking in mogelijkheden wat betreft omvang en hoeveelheid evangelisatie met geluid. Daarnaast vinden er al veel evenementen plaats in de binnenstad. Om tegemoet te komen aan diegene die zich in mindere mate betrokken voelen bij de evangelisatie met geluid, is er besloten om een maximum per plein in te stellen.

Artikel 5 Tijden

 • -

  Donderdag tussen 16.00 – 20:00 uur

 • -

  Zaterdag tussen 10.00 – 14:00 uur

De tijden zijn aangepast aan de tijden dat het meeste winkelende publiek in de stad aanwezig is.

Artikel 6 Maximaal te produceren geluid

Het te produceren geluid gemeten op de dichtstbijzijnde gevel mag maximaal LAeq:

 • -

  65 dB(A)

 • -

  75 dB(C)

Voor degenen die zich in mindere mate betrokken voelen bij de evangelisatie met geluid , zal de acceptatie afnemen naarmate het aantal ontheffingen toeneemt, de ontheffing langer duurt, het geproduceerde geluidsniveau hoger ligt en de ervaren hinder daardoor toeneemt. Eenduidig beleid en een heldere normstelling en daaraan gekoppeld adequaat toezicht en handhaving van het beleid en de gestelde normen, zijn dan ook voor alle betrokkenen van belang. Er is bewust voor gekozen om de koppeling met de nota evenementen niet te maken. De evangelisatie met geluid is gekoppeld aan een kennisgeving voor het houden van een betoging. Daarnaast wordt er een ontheffing verleend voor het gebruik maken van geluidsversterkende apparatuur. Omdat de bron van de geluidhinder niet herleidbaar is naar een bepaalde, aanwijsbare inrichting of gedraging is besloten om bovenstaande geluidnormen te hanteren. Uitgangspunt daarbij is dat in de binnenstad al sprake is van achtergrondgeluiden die overdags al rond de 43 - 50 dB liggen. De gehanteerde norm is gekozen om voldoende boven het achtergrondgeluid van de binnenstad uit te komen. Een belasting van LAeq 65 dB(A) en 75 dB(C) in combinatie met de gehanteerde tijden en een maximumstelsel zorgt ervoor dat er geen onduldbare (geluids)hinder ontstaat voor de omgeving.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel. De burgemeester houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de bepalingen van deze beleidsregel.

Het kan voorkomen dat een belanghebbende zoveel belang heeft bij een vergunning dat het vasthouden aan de voorschriften in de beleidsregel niet redelijk is. Hiervan is in elk geval géén sprake als er enkel sprake is van een financieel belang. Bij het afwijken van de beleidsregel moet er duidelijk gemotiveerd worden waarvan er afgeweken wordt en waarom er afgeweken wordt van het geldende beleid.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015”.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Op aanvragen die ingediend zijn vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel en waarop nog geen besluit genomen is, is deze beleidsregel van toepassing.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt 1 dag na bekendmaking inwerking.