VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN SCHUTGELDEN

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Intitulé

Verordening Schutgelden 2002

B E S L U I T

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2001;

gelet op artikel 229 lid 1 b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN SCHUTGELDEN.

Artikel 1 Aard van de rechten

Voor het houden of aanhouden, opbrengen, in bewaring houden en voeden van dieren, aangetroffen op het grondgebied van een andere dan van de eigenaar of huurder van het in bewaring genomen dier of op de openbare weg, alsmede voor andere daarmee verband houdende diensten worden rechten geheven overeenkomstig de volgende artikelen.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van de houder van het dier.

Artikel 3 Tarieven

Het schutgeld bestaat uit:

a.

Voor het opbrengen en geleiden naar een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen bewaarplaats, onverschillig of de bewaarplaats bereikt is:

Per dier

€ 9,50 (ƒ 20,94)

Voor het tweede dier van dezelfde belanghebbende

€ 4,75 (ƒ 10,47)

Per dier van dezelfde belanghebbende boven het aantal van twee

€ 2,50 (ƒ 5,51)

Daarnaast voor:

b.

Voor het bewaren en voeden in de bewaarplaats van de dieren per etmaal of een gedeelte daarvan:

Voor een paard of een rund van een jaar of ouder

€ 7,10 (ƒ 15,65)

Voor een paard of een rund jonger dan een jaar

€ 4,75 (ƒ 10,47)

Voor een schaap, lam, varken, bok of geit

€ 3,55 (ƒ 7,82) (ƒ 14,88)

Voor ieder zogenoemd huisdier

€ 3,55 (ƒ 7,82)

Voor ieder ander dier

€ 4,75 (ƒ 10,47)

Tevens voor:

c.

voor kosten van openbare bekendmaking door middel van een advertentie

per advertentie

€ 71,00 (ƒ 156,46)

Artikel 4 Wijze van heffing en tijdstip van betaling

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving /nota, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het verschuldigde bedrag moet worden voldaan binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving/nota.

Artikel 5 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven

met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van Schutgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. De "Verordening Schutgelden 2000" vastgesteld in de raadsvergadering van 25 november 1999, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking doch niet voor 1 januari 2002.

  • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

  • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

  • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Schutgelden 2002".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 november 2001.

De voorzitter
De secretaris