Besluit nadere regeling restladingsdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (Besluit nadere regeling restladingsdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 16 december 2014, PZH-2014-494855471, houdende een nadere regeling met een definitie van restladingdamp provinciale milieuverordening Zuid-Hollad (Besluit nadere regeling restladingdamp provinciale milieuverordening Zuid-Holland) (Prov. Blad 2014, 3868)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 1.1, onder m, van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland;

BESLUITEN:

Vast te stellen een nadere regeling met een definitie van restladingdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland in verband met het ontgassen van restladingdampen uit ladingtanks van binnenschepen.

Artikel 1

Van een restladingdamp als bedoeld in artikel 1.1, onder m, van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, is sprake bij een concentratie van die damp groter dan of gelijk aan 10% van de onderste explosiegrens.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (negende tranche) (Provinciaal blad 2014, 3733) in werking treedt.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit nadere regeling restladingdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
mevr. drs. J.A.M. Hilgersom, secretaris
drs. J. Smit, voorzitter