Beleidsregel individuele inkomenstoeslag

Geldend van 08-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in artikel 36 Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 6 van de verordening Individuele inkomenstoeslag;

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de individuele inkomenstoeslag;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  College : burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas]

 • b.

  SVB : Sociale Verzekeringsbank

 • c.

  UWV : Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Artikel 2 Geen inkomenstoeslag

 • 1.

  • Het college verleent in de volgende gevallen geen individuele inkomenstoeslag als er in de laatste 12 maanden van de referteperiode sprake is geweest van:

   • a.

    het schenden van de inlichtingenplicht met benadeling waarvoor een boete is opgelegd;

   • b.

    het verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en/of re-integratieverplichtingen, waarvooreen afstemming van 20% of meer is opgelegd;

   • c.

    het verwijtbaar niet nakomen van arbeids- en /of re-integratieverplichtingen, waarvoor het UWV en/of de SVB een maatregel, afstemming en/of boete heeft opgelegd, vergelijkbaar met de in artikel 2 lid 1 onder b genoemde bepaling.

 • 2.

  • Het college is van oordeel dat sprake is van uitzicht op inkomensverbetering als de

   aanvrager uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt (studenten), omdat zij geacht worden uitzicht te hebben op inkomensverbetering.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  • Deze beleidsregel wordt aangehaald als individuele inkomenstoeslag.

 • 2. De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

  Panningen, 5 januari 2015

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

  de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

  drs. H. Mensink W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting

De gemeenteraad heeft op de raadsvergadering van 14 oktober 2014 de Verordening individuele inkomenstoeslag vastgesteld. In deze verordening zijn met name navolgende zaken vastgelegd:

 • ·

  Voorwaarden

 • ·

  Indienen verzoek

 • ·

  Langdurig laag inkomen

 • ·

  Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • ·

  Bevoegdheid voor het vaststellen van nadere regels voor de uitvoering.

Met deze beleidsregel wordt uitvoering gegeven aan deze bevoegdheid.

Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering, in begin-sel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen.

Om die reden is bij de invoering van de WWB in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. De gedachte achter de langdurigheidstoeslag was, dat mensen die langdurig een inkomen op het sociaal minimum hebben, geen financiële ruimte hebben om te reserveren voor onverwachte uitgaven.

Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere bijstand.

Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag.

Voor de langdurigheidstoeslag gold dat het college de langdurigheidstoeslag moest verlenen als een belanghebbende voldoet aan de voorwaarden daarvoor.

Onder de Participatiewet kan het college een individuele inkomenstoeslag verlenen. Het toekennen van een individuele inkomenstoeslag is daarmee een bevoegdheid geworden en geen verplichting. Dit kan ertoe leiden dat het college ook kan afzien van het toekennen van een individuele inkomenstoeslag, ook al voldoet een belanghebbende wel aan de wettelijke voorwaarden voor een dergelijke toeslag.

Met deze beleidsregel wordt beoogd maatwerk te leveren. Hierdoor zijn zo min mogelijk beperkingen/regels opgelegd ten aanzien van het beoordelen van het recht op deze toeslag. Genoemde verordening en tezamen met deze beleidsregel moeten maatwerk mogelijk maken.