Regeling vervallen per 10-10-2012

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN EHT DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 2007

Geldend van 15-04-2007 t/m 09-10-2012

Intitulé

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN EHT DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 2007

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelet op artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole,

besluit

 • III.

  Vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN EHT DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 2007.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van minimaal één (onderdeel) van de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente en/of de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en/of paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 december een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3. In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1. De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Scherpenzeel, vastgesteld bij besluit van 18 december 2003, wordt ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 april 2007.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Onderzoeksverordening gemeente Scherpenzeel 2007.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 29 maart 2007,

H.E. Pelser, J.J.H. Colijn-de Raat