Handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2011

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 november 2010

gelet op:

de gemeentewet, artikel 147, eerste lid, de Wet werk en bijstand, artikel 8a, de Wet investeren in jongeren artikel 12, eerste lid, onderdeel c en artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

BESLUIT:

Vast te stellen de Handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en bijbehorende toelichting wordt verstaan onder:

 • a.

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • b.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

 • c.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 • d.

  WIJ: Wet Investeren in jongeren;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

Artikel 2 Opdracht college

Het college stelt  een meerjarige nota ‘Handhaving Werk & Inkomen’ vast in het kader van de bestrijding van de ten onrechte ontvangen bijstand krachtens de WWB, de IOAW en de IOAZ, alsmede misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, de IOAW, de IOAZ en de WIJ.

Artikel 3 Nota Handhaving Werk & Inkomen

In de in artikel 2 genoemde meerjarige nota Handhaving Werk & Inkomen wordt op zijn minst aandacht besteed aan de gemeentelijke visie op handhaving en de aanpak van fraudepreventie en frauderepressie. 

Artikel 4 Verantwoording

Het college zendt eenmaal per jaar aan de raad een verslag over de effecten van de uitvoering van de nota Handhaving Werk & Inkomen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1. De Verordening misbruik en oneigenlijk gebruik Wet werk en bijstand 2004 wordt gelijktijdig ingetrokken met de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2011.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2011.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 16 december 2010
de griffier, de voorzitter
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos

Toelichting

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet BUIG) in werking getreden. Deze wet bestaat uit wijzigingen in enkele wetten op het gebied van Sociale Zaken, namelijk de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit zijn wetten waarop mensen een beroep doen die niet zelf in een inkomen kunnen voorzien.

 

Met deze wet worden ten eerste alle budgetten, waaruit gemeentelijke uitkeringen betaald worden, gebundeld.

Daarnaast wordt de opdracht aan de gemeenteraad aangepast, zodat de raad voor alle wetten regels opstelt voor handhaving van de wetten en het fraudebeleid.

Gelet op de grote verwantschap tussen de wetten wordt het handhavingsbeleid voor de WWB, de IOAW, de IOAZ en de WIJ opgenomen in een gezamenlijke verordening.

 

De regels omtrent bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet en bestrijding van ten onrechte ontvangen bijstand waren voorheen voor de WWB vormgegeven door een artikel te wijden in de Afstemmingsverordening. Met de invoering van de WIJ en de Wet BUIG wordt het thema ‘handhaving’ echter nadrukkelijker gepositioneerd. Met deze verordening wordt  het handhavingsbeleid voor alle mensen die een beroep doen op de gemeentelijke uitkeringen gelijk.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen

Geen nadere toelichting.

 

Artikel 2  Opdracht college

Het college stelt een meerjarige nota Handhaving Werk & Inkomen vast. Deze nota moet breder worden opgevat dan enkel een ‘onderzoeksplan’ of ‘fraudebestrijdingsplan’. Handhaving betreft alle activiteiten die er op gericht zijn dat regels worden nageleefd, waaronder activiteiten ter voorkoming van fraude. In de nota wordt eveneens ingegaan op de in te zetten instrumenten en activiteiten ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen.

 

Artikel 3  Nota Handhaving Werk & Inkomen

Het bestrijden en voorkomen van misbruik – ofwel handhaving – is een belangrijke voorwaarde in het kader van de inkomenswaarborg. Onder handhaving valt al het beleid dat gericht is op het beperken van misbruik. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen preventief en repressief beleid.

 

Preventief beleid vormt een belangrijk onderdeel van misbruikbestrijding, immers; voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen moet worden dat mensen die onterecht een beroep doen op de gemeente toch een (te hoge) uitkering of inkomensvoorziening ontvangen. Alle activiteiten gericht op preventie kunnen gerekend worden tot de zogenaamde ‘poortwachtersfunctie’, dat wil zeggen het bewaken van de toegang tot de bijstand en de controle op het recht op bijstand bij het ‘zittende bestand’. In het kader van de WIJ gaat het hier ook om het doen van een passend werkleeraanbod waarmee inzet van een inkomensvoorziening kan worden voorkomen.

 

Repressief beleid, gericht op misbruik-bestrijding, bestaat uit het opleggen van sancties en het terugvorderen van ten onrechte toegekende uitkering dan wel inkomensvoorziening.

 

Artikel 4  Verantwoording

Het college rapporteert jaarlijks via het beleidsverslag over het gevoerde beleid en de effecten dan wel resultaten hiervan. Op deze wijze wordt het handhavingsbeleid jaarlijks geagendeerd en is de controlerende positie van de raad gewaarborgd.

 

Artikel 5  Inwerkingtreding en artikel 6 Citeertitel

Geen nadere toelichting