Machtiging GR BWB VNG Selectielijst Archiefwet

Geldend van 20-02-2015 t/m heden

Intitulé

Machtiging GR BWB VNG Selectielijst Archiefwet

 

MACHTIGINGSFORMULIER

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 en 40 van de Archiefwet

Machtigt

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om met in acht neming van de bepalingen in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995:

 • 1.

  aansluiting te verzoeken op de geactualiseerde 'Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf l januari 1996’; (Staatscourant 25 juni 2012 nr. 11906).

 • 2.

  namens het dagelijks bestuur waar nodig een Ontwerp voor de volgende wijzigingen te maken met behulp van een door de Archiefwet 1995 en Archiefbesluit 1995 artikel 3 voorgeschreven commissie:

  • a.

   wettelijk verplichte wijzigingen;

  • b.

   wijzigingen in bewaartermijnen die op basis van jurisprudentie of de gemeentelijke praktijk problematisch blijken te zijn;

  • c.

   indien de opname van een categorie dermate spoedeisend is dat een formele wijziging van de lijst niet kan worden afgewacht;

 • 3.

  het onder 2 bedoelde Ontwerp zelfstandig ter vaststelling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan te bieden.

 • 4.

  op de daartoe geëigende termijn de lijst geheel of modulair (c.q. hoofdstuksgewijs) te actualiseren met behulp van een door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 artikel 3 voorgeschreven commissie, het Ontwerp daarvan eerst ter ondertekening aan te bieden aan het dagelijks bestuur en vervolgens ter vaststelling aan de minister van OCW.

Etten-Leur, 5 december 2014,

Ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris, de voorzitter,
drs. M.M.M.F. de Schwartz drs. Th.J.J.M. Schots