Regeling vervallen per 29-12-2016

Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 28-12-2016

Intitulé

Regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten 2015

Het college van Lelystad,

Gelet op de artikelen 7 en 9 van de Participatiewet en artikel 2 van deParticipatieverordening Lelystad 2015;

Gezien het advies van het platform cliëntenparticipatie;

besluit vast te stellen de regeling Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2015

1. Doel van de Werkgeversbijdrage Loonkosten

Het college kan een Werkgeversbijdrage Loonkosten (WBL) aan werkgevers verstrekkenom werkgevers te stimuleren arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor de doelgroep.

De regeling is generiek, ieder bedrijf of onderneming kan, ongeacht de vestigingsplaatsvan de onderneming of plaats van tewerkstelling van de werknemer, een beroep doen opde regeling. Bedrijven die als gevolg van een aanbesteding verplicht zijn een percentagevan de loon/aanneemsom in te zetten voor het in dienst nemen van mensen uit dedoelgroep worden uitgesloten. Pas als het overeengekomen bedrag is ingezet kan de

werkgever weer in aanmerking komen voor de WBL.

2. Doelgroepbepaling

In aanvulling van het gestelde in artikel 7 van de Participatieverordening Lelystad 2015,behoort een persoon tot de doelgroep indien voldaan wordt aan de volgendevoorwaarden:

a. De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en ontvangt van de gemeenteLelystad tot de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst een uitkering ingevolge deParticipatiewet of;

b. De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en behoort -tot de ingangsdatumvan de arbeidsovereenkomst- naar het oordeel van Werkbedrijf Lelystad tot dedoelgroep niet uitkeringsgerechtigde jeugdig werklozen tot 27 jaar zonder geschiktestartkwalificatie of;

c. De werknemer is inwoner van de gemeente Lelystad en is tot de ingangsdatum van dearbeidsovereenkomst verloond ingevolge de Participatiewet.

3. Duur van de subsidie

a. De subsidieduur is maximaal 12 maanden.

b. De subsidieduur wordt verlengd met maximaal 12 maanden voor werknemers die eenBeroeps Begeleidende Leerweg volgen aan een Regionaal Opleidingen Centrum ofAgrarisch Opleidingen Centrum.

c. De onder a en b genoemde subsidieduur wordt bij verhuizing van de werknemer naareen andere gemeente binnen de periode waarover de Werkgeversbijdrage Loonkostenwordt verleend, voortgezet tot deze periode is verstreken.

d. Bij ziekte van de werknemer wordt de Werkgeversbijdrage Loonkosten voortgezet,mits ook loon wordt doorbetaald.

4. Hoogte van de subsidie

a. De subsidie bedraagt gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst 25% van hetbruto minimum (jeugd)loon naar rato van hetovereengekomen aantal arbeidsuren perweek en ervan uitgaande dat 25% wordt toegepast bij een fulltime werkweek.

b. De subsidie bedraagt gedurende de volgende of verlengde arbeidsovereenkomst voorwerknemers die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen aan een RegionaalOpleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum 25% van het bruto minimum(jeugd)loon naar rato van het overeengekomen aantal arbeidsuren per week en ervan uitgaande dat 25% wordt toegepast bij een fulltime werkweek.

5. Werkwijze

a. De subsidie wordt maandelijks bevoorschot voor de duur van 1 kalendermaand.

b. De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 3 maanden na afloopvan de (verlengde) subsidieperiode.

c. Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten worden teruggevorderd ofverrekend voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld nog geen vijfjarenzijn verstreken.

6. Voorwaarden

a. De subsidie moet worden aangevraagd uiterlijk twee maanden na de ingangsdatumvan de arbeidsovereenkomst door middel van het "AanvraagformulierWerkgeversbijdrage Loonkosten".

b. De minimale duur voor de arbeidsovereenkomst is 12 maanden.

c. De minimale duur voor de volgende of verlengde arbeidsovereenkomst is 12maanden, indien sprake is van werknemers die een Beroeps Begeleidende Leerwegvolgen aan een Regionaal Opleidingen Centrum of Agrarisch Opleidingen Centrum.

d. De arbeidsduur omvat zoveel uren als nodig is voor uitkeringsonafhankelijkheid, tenzijde beschikbaarheid van de werknemer geringer is om redenen ter beoordeling van degemeente.

e. De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking tengrondslag liggen, tenminste gedurende 3 jaar na de vaststelling van de subsidie en steltdeze op verzoek beschikbaar voor controledoeleinden.

f. De werkgever is verplicht wijzigingen door te geven aan de gemeente die gevolgenhebben voor de aanvang, duur en hoogte van de subsidieverstrekking.

g. De werkgever verklaart dat de vacature niet is ontstaan door reorganisatie,afvloeiing, einde dienstverband of ontslag, beide niet op initiatief van een werknemer diesoortgelijke werkzaamheden heeft verricht, tot een halfjaar voorafgaande aan de datumwaarom de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

h. De werkgever verklaart dat hij de intentie heeft de kandidaat voor eenzelfde periode ofonbepaalde tijd in dienst te nemen bij voldoende functioneren.

7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken vande bepalingen in deze regeling, indien toepassing van de regeling leidt tot onbillijkhedenvan overwegende aard.

8. Slotbepalingen

a. De regeling loonkostensubsidie Gemeente Lelystad wordt ingetrokken

b. Een werkgever die gebruik maakt van een toegekende loonkostensubsidie op grondvan de regeling loonkostensubsidie Gemeente Lelystad behoudt dezeloonkostensubsidie voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de regelingloonkostensubsidie.

c. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

d. Deze regeling wordt aangehaald als Werkgeversbijdrage Loonkosten Lelystad 2015.

Lelystad, 3 februari 2015.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,