Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie

Geldend van 13-02-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-02-2015

Intitulé

Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie

Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

Overwegende dat het gewenst is om projecten en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan:

- het versterken van de inwonerkracht, de zelfredzaamheid en zelfsturing van inwoners en sociale structuren (familie, wijken, buurten, verenigingen);

- het vergroten van de leefbaarheid en het aantrekkelijker maken van de gemeente voor inwoners en bezoekers;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Gennep;

mede gelet op het Beleidsplan Gezond en wel in 3D 2015-2018;

mede gelet op het Beleidsplan Kernen & Wijken 2013-2016;

mede gelet op het Evenementenbeleid Gemeente Gennep 2010-2014

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a. Buurtbeheer: de zorg voor het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid van buurten door de inwoners zelf in samenwerking met professionele partners (zoals gemeente en woningcorporaties);

 • b. Dagvoorziening: de opvang van kwetsbare groepen, waarbij activiteiten worden georganiseerd om bij te dragen aan hun zelfredzaamheid;

 • c. Inwonersorganisatie: vrijwilligersorganisatie die zich richt op het bevorderen van zelfsturing en/of leefbaarheid;

 • d. Leefbaarheid: de kwaliteit van de woonomgeving en het sociale klimaat in een buurt, wijk of kern;

 • e. Mantelzorg: zorg die mensen vrijwillig en onbetaald – op structurele basis – verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk;

 • f. Mantelzorger: iemand die mantelzorg verleent.

 • g. Project: een eenmalige activiteit met een duidelijk begin en einde of de opstartfase van een structurele activiteit.

 • h. Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Gennep;

 • i. Vrijwilliger: iemand die vrijwilligerswerk verricht;

 • j. Vrijwilligersorganisatie: een meer of minder georganiseerd verband dat zich richt op het uitvoeren van vrijwilligerswerk;

 • k. Vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving;

 • l. Zelfsturing: het vermogen van inwoners om samen mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen;

 • m. Zorg en ondersteuning: alle vormen van hulp en zorg welke bijdragen aan het bevorderen van eigen kracht.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het organiseren van projecten in de gemeente Gennep op het terrein van:

 • a.

  In wonersorganisaties, die een bijdrage leveren aan:

  • 1.

   het versterken van de leefbaarheid in kernen of wijken of;

  • 2.

   het bevorderen van zelfsturing in kernen of wijken.

 • b.

  Dagvoorzieningen en o pvang, die een bijdrage leveren aan:

  • 1.

   Het bieden van laagdrempelige dagopvang voor kwetsbare doelgroepen in hun eigen omgeving;

  • 2.

   Het voorkomen, uitstellen of overbodig maken van aanspraak op zorg;

  • 3.

   Het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners of;

  • 4.

   De ontwikkeling van dagvoorzieningen die dagbestedingsactiviteiten en dagopvang op een structurele basis bieden.

 • c.

  Kunst, cultuur, toerisme en r ecreatie , die een bijdrage leveren aan:

  • 1.

   de promotie van kernwaarden (vitaliteit, natuurrijk, historisch, ambachtelijk en/of kunstzinnig) en de naamsbekendheid van de gemeente;

  • 2.

   de verrijking en vernieuwing van het bestaande aanbod;

  • 3.

   behoud en het gebruik van kunst, cultuur, erfgoed en volkscultuur;

  • 4.

   de verfraaiing van de openbare ruimte;

  • 5.

   het aantrekken van bezoekers van buiten de gemeente of;

  • 6.

   samenwerking met anderen binnen en buiten de eigen sector.

 • d.

  Sport , die een bijdrage leveren aan:

  • 1.

   Het vergroten van de sportparticipatie;

  • 2.

   De verbreding van het bestaande aanbod beweegactiviteiten;

  • 3.

   De gezondheid van de burger of;

  • 4.

   Het bevorderen van samenwerking tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties.

 • e.

  Zo rg en o ndersteuning, die een bijdrage leveren aan:

  • 1.

   Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligers en/of mantelzorgers;

  • 2.

   Het ontlasten van vrijwilligers en/of mantelzorgers;

  • 3.

   Het bevorderen van de deskundigheid of vaardigheden van vrijwilligers en/of mantelzorgers;

  • 4.

   De gezondheidsbevordering van de inwoners van Gennep of;

  • 5.

   Het voorkomen, uitstellen of overbodig maken van aanspraak op zorg;

2. De a ctiviteiten dienen:

 • a.

  Te worden georganiseerd door de aanvrager;

 • b.

  Zoveel mogelijk door inwoners uit de gemeente Gennep te worden uitgevoerd;

 • c.

  Een openbaar karakter te hebben, voor iedereen toegankelijk te zijn en geen doelgroepen uit te sluiten.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijk gemaakte kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een activiteit zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 7.500,-

Artikel 7. Aanhouding beslissing

 • 1. Het college houdt de beslissing op de aanvraag aan indien voor de activiteit een vergunning of ontheffing van de gemeente Gennep vereist is en daarvoor nog geen aanvraag is ingediend dan wel nog niet op een aanvraag daartoe is beslist.

 • 2. De aanhouding duurt totdat op een aanvraag voor de vereiste vergunning of ontheffing is beslist.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden van artikel 7 van de Subsidieverordening worden subsidies geweigerd wanneer:

 • a.

  Voor de activiteit een vergunning of ontheffing vereist is en deze is geweigerd.

 • b.

  Reeds drie maal op grond van deze regeling subsidie is verleend.

 • c.

  De aanvrager geen aantoonbare redelijke eigen bijdrage levert in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk/zelfwerkzaamheid.

Artikel 9. Verplichtingen

Het college kan de subsidieontvanger in de beschikking tot verlening/vaststelling van de subsidie verplichten om de gemeente Gennep in promotiemateriaal te noemen als subsidiënt en/of het logo op te nemen.

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 3 februari 2015.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep van 3 februari 2015.
Gemeentesecretaris,
Burgemeester,

Algemene toelichting

De beleidsvisie Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) welke in januari 2013 door de raad is vastgesteld heeft ook tot een nieuwe subsidieverordening voor de gemeente Gennep geleid. Met OMO en deze nieuwe subsidieverordening wil de gemeente de inwonerkracht van de Gennepse burgers versterken, de zelfredzaamheid en zelfsturing van inwoners, verenigingen en organisaties vergroten en sociale structuren (families, wijken, buurten, verenigingen etc.) in staat stellen om de sociaal zwakkeren op te vangen en te ondersteunen.

Tevens hecht de gemeente Gennep veel waarde aan het vergroten van de leefbaarheid. Het college wil dit bereiken door particuliere initiatieven, activiteiten en evenementen te stimuleren die de gemeente Gennep aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers die de samenhang en samenwerking bevorderen.

Het verstrekken van subsidies voor eenmalige projecten en activiteiten die bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen is één van de middelen om dit te bereiken. Hieronder staan 5 pijlers uitgewerkt waarbinnen het gemeentebestuur de samenleving wilt ondersteunen door middel van subsidies voor eenmalige projecten en activiteiten.

Toelichting op artikel 3. a t/m e. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 

a. Inwonersorganisaties

Het college vindt het belangrijk de leefbaarheid in de gemeente te versterken door in te zetten op het versterken van zelfsturing van inwonersorganisaties, zodat inwoners zelf kunnen bijdragen in de kwaliteit van de eigen woon- en leefomgeving. Door versterking van het collectieve vermogen in buurten, kernen en wijken zijn inwoners samen in staat om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen. Omdat de gemeente inwonersorganisaties ziet als de basis voor sociale cohesie wil zij inwonersorganisaties ondersteunen met een basisbedrag per organisatie (sociaal-culturele basisinfrastructuur). Daarnaast acht de gemeente het van belang dat ook andere activiteiten gerelateerd aan de versterking van de leefbaarheid in kernen en wijken worden gestimuleerd.

b. Dagvoorzieningen en opvang

Het college vindt het belangrijk dat mensen die zorg behoeven meer en meer kunnen worden opgevangen in hun eigen omgeving. Met de komst van OMO en de veranderingen in het sociale domein wordt de eigen omgeving van ouderen, jongeren, kinderen en mensen met een beperking steeds belangrijker. Oplossingen worden gezocht in de eigen sociale structuren. Hierdoor kan de aanspraak op gespecialiseerde zorg voorkomen, uitgesteld of zelfs overbodig worden. Het is daarom van belang dat initiatieven die bovenstaande bewerkstelligen worden gestimuleerd. Een manier waarop de gemeente hierbij kan ondersteunen is door de ontwikkeling van nieuwe samenhangende ‘arrangementen’ te stimuleren. Te denken valt bijvoorbeeld aan diverse (nieuwe) vormen van collectieve dagbesteding, laagdrempelige ontmoeting, nieuwe (lokale) (vrijwilligers) zorg- en welzijnsdiensten (zoals een huiskamer).

c. Kunst, cultuur, toerisme en recreatie

Het college vindt het belangrijk om de gemeente Gennep als toeristische en culturele gemeente te versterken en te promoten en de historische kern van Gennep meer op de kaart te zetten. Daaraan gekoppeld wil het college het belang van culturele, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve voorzieningen en activiteiten eveneens benadrukken. Het college wil dit bereiken door particuliere initiatieven, activiteiten en evenementen te stimuleren die de gemeente Gennep aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers en die de samenhang en samenwerking bevorderen.

Daarnaast wordt belang gehecht aan het in groepsverband beoefenen van amateurkunst (zoals muziek, zang, dans, toneel) met een laagdrempelig karakter en voor iedereen toegankelijk. Dit draagt bij aan de versterking van het karakter van het collectief en samenhorigheid.

d.Sport

Het college vindt het belangrijk dat sporten en bewegen wordt gestimuleerd. Sporten en bewegen dragen bij aan de gezondheidsbevordering. Door sporten en bewegen te stimuleren kan zorg voorkomen worden: bestrijding van bewegingsarmoede, terugdringen van overgewicht en bevordering van een actieve leefstijl. Daarnaast bevordert sport de sociale cohesie. Sport en bewegen bevordert de onderlinge samenhang binnen de gemeenschap en voorkomt sociaal isolement. Gemeente Gennep ziet sporten ziet als een basisvoorziening en erkent het maatschappelijk belang van sportverenigingen. Daarom acht de gemeente het van belang dat sportverenigingen gestimuleerd en ondersteund worden om activiteiten gerelateerd aan sport en bewegen ten behoeve van de Gennepse gemeenschap te organiseren. Bij voorkeur in samenwerking met andere verenigingen of maatschappelijke organisaties.

e. Zorg en ondersteuning

In onze samenleving, waarin zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving dichtbij inwoners georganiseerd wordt, kunnen wij niet meer zonder de bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers. Vanaf het moment dat een inwoner een belemmering ervaart in het meedoen aan de samenleving, zal er veelal ook een beroep gedaan worden op de rol en inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers. Daarnaast wordt er ook gekeken naar initiatieven en algemene voorzieningen in de eigen leefomgeving, veelal ondersteund door vrijwilligers, waar een inwoner gebruik van kan maken. Deze vermaatschappelijking van gehandicapten en ouderen heeft in Gennep de laatste jaren een sterke vlucht genomen. Dit zal in de komende jaren nog verder toenemen alsook de druk op mantelzorgers en vrijwilligers. Veel mensen die voorheen intramuraal in een verzorgingstehuis of instelling woonden zullen nu langer thuis blijven en zorg moeten krijgen van familie en vrienden (mantelzorgers) en vrijwilligers. Het is aan de gemeente om deze mantelzorgers en vrijwilligers op een adequate manier te ondersteunen door bijvoorbeeld informatie en advies, deskundigheidsbevordering en respijtzorg. De gemeente vindt het belangrijk dat vrijwilligers en mantelzorgers goed zijn toegerust op de belangrijke taken die zij verrichten.

Een ander belangrijk thema binnen deze pijler is preventie en gezondheidsbevordering. Beter voorkomen dan genezen. Mensen willen en moeten gezond en wel zijn en blijven. De leden van de gemeenschap moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en invloed hierin, naar zichzelf en naar anderen. Veel voorzieningen die bijna vanzelfsprekend in een gemeenschap aanwezig zijn, spelen hierbij een grotere rol dan veel mensen zich misschien wel realiseren. De basis voor preventie ligt in de gemeenschap. Sportverenigingen, activiteitenverenigingen, culturele verenigingen, bewonersverenigingen etc. zijn allemaal voorbeelden van voorzieningen die een rol spelen in de gemeenschap en vanuit die rol (in)direct bijdragen aan gezondheid en vitaliteit, ontmoeten meedoen en ondersteunen. Het is aan de gemeente om dit te faciliteren, te ondersteunen en waar nodig te stimuleren.