Aanwijzingsbesluit Activiteiten in het algemeen belang van de Mededingingswet

Geldend van 19-02-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2014

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Activiteiten in het algemeen belang van de Mededingingswet

De raad van de gemeente Lochem

Gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, nr. 2014-018537, betreffende

Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld Wet Markt enOverheid (onderdeel van de Mededingingswet);

Gehoord de beraadslagingen;

BESLUIT

1.De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaats vindenin het algemeen belang als bedoeld in de Wet Markt en Overheid (onderdeel van deMededingingswet):

 • a.

  evenementen;

 • b.

  verhuur van (maatschappelijk) vastgoed;

 • c.

  verhuur van overig gemeentelijk vastgoed;

 • d.

  exploitatie van sportaccommodaties;

 • e.

  in gebruik geven om niet van de brandweerkazernes en de beheerskosten;

 • f.

  verstrekken van garanties en leningen aan maatschappelijke organisaties;

2. Dit aanwijzingsbesluit van toepassing te verklaren met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lochem in zijn openbare vergadering van 8 december 2014.

de griffier, de voorzitter,

J.P. Stegeman S.W. van ‘t Erve