Verordening Fractieondersteuning Beverwijk

Geldend van 14-07-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Fractieondersteuning Beverwijk

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van het raadspresidium d.d. 23 augustus 2006, nr. 2006/8917;

gehoord de commissie Algemeen Bestuur, Veiligheid en Middelen d.d. 27 september 2006;

gelet op artikel 33 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening Fractieondersteuning Beverwijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In de verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  fractie: de leden van de raad als bedoeld in artikel 8, lid 1, van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

 • b.

  lid/leden: lid / leden van de raad;

 • c.

  presidium: de personen als bedoeld in artikel 5, lid 2, van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;

Artikel 2 Financiële bijdrage

 • 1. De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.000,00 voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie als variabel deel een bedrag van € 160,00 per lid dat deel uitmaakt van deze fractie.

Artikel 3 Besteding van de gelden

 • 1. De fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   opleidingen, conferenties, congressen, cursussen, seminars en dergelijke voor raads- en commissieleden voor zover deze bekostigd dienen te worden uit andere regelingen;

  • f.

   uitgaven ten behoeve van verkiezingen van de gemeenteraad en andere bestuursorganen.

Artikel 4 Bevoorschotting

 • 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3. Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor het presidium de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 7, derde lid.

Artikel 5 Wijziging van zetelaantallen

 • 1. Indien het zetelaantal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

  • a.

   bij vermindering van het zetelaantal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zetelaantal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2. Bij splitsing van een fractie wordt het op grond van artikel 4 verstrekte voorschot aan de oorspronkelijke fractie, voor de oorspronkelijke en de nieuwe fractie (her)berekend op de voet van het bepaalde in artikel 2.

 • 3. Bij samenvoeging van fracties wordt het op grond van artikel 4 verstrekte voorschot aan de samen te voegen fracties voor de nieuwe fractie (her)berekend op de voet van het bepaalde in artikel 2.

 • 4. Met de in het tweede en derde lid beschreven veranderde situatie wordt rekening gehouden met ingang van de eerstvolgende vergadering van de raad na mededeling daarvan.

Artikel 6 Reservering

 • 1. Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie mag deze fractie met in achtneming van het gestelde in deze verordening reserveren voor volgende jaren.

 • 2. De reserve is niet groter dan 100% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 2.

 • 3. Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 7 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4. De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van het presidium als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5. Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 6. Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 100% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

 • 7. In het geval het recht op de reserve vervalt als gevolg van omstandigheden zoals genoemd in het vijfde en zesde lid, is de fractie dan wel de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid waartoe de fractie kan worden gerekend verplicht het bedrag ter grootte van die reserve onverwijld aan de gemeente terug te betalen.

Artikel 7 Verantwoording

 • 1. Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

 • 2. Het presidium controleert het verslag;

 • 3. Het presidium stelt de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

 • 4. Het presidium stelt de gemeenteraad onverwijld schriftelijk in kennis van de besluiten als genoemd in het derde lid.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en treedt terug tot 1 maart 2006.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Fractieondersteuning Beverwijk.

 • 3. Deze verordening zal voor 1 juli 2010 worden geëvalueerd en zonodig zowel inhoudelijk als op de hoogte van de bedragen worden bijgesteld.

Ondertekening

Beverwijk, 12 oktober 2006
de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter

Toelichting op de Verordening Fractieondersteuning Beverwijk

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De raad dient het  budget voor fractieondersteuning via de gemeentebegroting vast te stellen.

De fractieondersteuning bestaat uit een vast deel per fractie en een variabel deel per raadslid dat deel uitmaakt van deze fractie.

Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied is het logisch dat zij via het variabele deel voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen.

Artikel 3

De fracties zijn grotendeels vrij voor wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden. Verder beschrijft dit artikel een aantal doelen waarvoor de fracties de bijdrage niet mogen gebruiken. Dit ter voorkoming dat de fracties met de bijdrage verkiezingscampagnes financieren en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk (vastgelegd in het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat zijn grondslag vindt in de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet) aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning. Raads- en commissieleden dienen hun opleidingen, conferenties, congressen, cursussen, seminars en dergelijke te bekostigen uit het daarvoor beschikbare individuele budget en dientengevolge ook niet uit de bijdrage voor fractieondersteuning.

Uit het tweede lid onder b. van dit artikel volgt dat fracties geen vaste betalingen mogen verrichten aan duo-raadsleden voor het bijwonen van commissievergaderingen. Wel is het mogelijk duo-raadsleden bijvoorbeeld een onderzoeksopdracht te geven, waarvoor op declaratiebasis wordt gewerkt.

Omdat het bij uitstek om politieke ondersteuning gaat, kan deze inhoudelijk niet te zeer gedetailleerd geregeld worden. Fractieondersteuning in de vorm van het beschikbaar stellen van gemeenteambtenaren voor de fracties is niet wenselijk, aangezien het vaak politiek getinte ondersteuning betreft. Fracties moeten daarom vrij zijn in de keuze van de personen die de fracties eventueel ondersteunen. Voorbeelden van toelaatbare bestedingsdoeleinden zijn:

 • -

  Een door de fractie georganiseerde vergadering of bijeenkomst (al dan niet over een bepaald thema);

 • -

  Een fractiedag of fractiedagen;

 • -

  Een werkbezoek van een fractie;

 • -

  De reiskosten van een fractielid of fractieleden gemoeid met de door een fractie georganiseerde bijeenkomst of werkbezoek;

 • -

  Personele ondersteuning van de fractie (bijv. een fractiemedewerk(st)er met inbegrip van een eventuele vergoeding voor zijn of haar reiskosten);

 • -

  Het als fractie laten verrichten van onderzoek door derden;

 • -

  Het als fractie laten maken, vernieuwen en actueel houden van een website;

 • -

  Informatievoorziening aan derden op andere wijze (zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief);

 • -

  Kopieer-, porto- en drukkosten t.b.v. de fractie;

 • -

  Literatuur en abonnementen t.b.v. de fractie,

 • -

  Studiedagen van een fractie (bijvoorbeeld rondom een bepaald thema);

 • -

  Het volgen van een mediatraining door één of meer fractieleden;

Artikel 4

De bijdrage wordt als voorschot verstrekt.

Omdat het logisch is dat aanpassing plaatsvindt aan de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad, wordt het voorschot in een verkiezingsjaar in twee gedeelten gesplitst.

Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed, is het mogelijk dit aan het eind van het jaar te verrekenen.

Artikel 5

Het spreekt vanzelf dat de bijdrage aangepast zal moeten worden aan veranderde verhoudingen in de raad. De regeling heeft tot gevolg dat fracties die kleiner worden (of geheel verdwijnen) nog over de gehele maand waarin de nieuwe raad voor het eerst vergadert, de bijdrage ontvangen. Voor fracties die groter worden (of nieuwe fracties) gaat de bijdrage per diezelfde maand in. Dat betekent dat de totale bijdrage voor fractieondersteuning in een verkiezingsjaar hoger uitvalt dan in andere jaren. Dit is niet te vermijden.

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct verrekend moeten worden. Als dat niet gebeurt zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekening plaats moeten vinden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct uit te voeren.

Artikel 6

De reserve bestaat uit het overschot van voorgaande jaren. Dit bedrag zal niet eindeloos mogen groeien. De reserve is dan ook aan een maximum gebonden.

Ook met betrekking tot de reserve is het van belang dat goed wordt omgegaan met de splitsing van een fractie. De regeling in het zesde lid regelt dat de reserve naar evenredigheid wordt verdeeld over de nieuw ontstane fracties. Indien een splitsing kort na de verkiezingen plaatsvindt, zou een conflict kunnen ontstaan over de verdeling van de reserve. De regeling laat er echter geen twijfel over dat ook in dat geval de reserve verdeeld moet worden.

In het laatste lid van dit artikel wordt aan de fracties een terugbetalingsverplichting opgelegd in het geval het recht op de opgebouwde reserve vervalt. Aangezien fracties als zodanig geen "persoon" zijn in civielrechtelijk zin en derhalve geen vermogen kunnen hebben is ook de vereniging (een politieke partij is een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid) genoemd als degene waarop de terugbetalingsverplichting rust.

Artikel 7

Het presidium controleert het verslag. Uit het verslag kan naar voren komen dat er een verrekening dient plaats te vinden met het verstrekte voorschot. Indien niet verrekend kan worden, bijvoorbeeld omdat een fractie uit de raad verdwijnt, zal het presidium het ten onrechte uitgekeerde voorschot kunnen terugvorderen.

Door de gemeenteraad onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de besluiten van het presidium bij de verantwoording van de aanwending van de fractiebudgetten wordt bijgedragen aan en open en transparante verantwoording van deze budgetten.

Bovendien kan desgewenst een (publiek) debat worden gevoerd, iets waarvoor afhandeling uitsluitend binnen het presidium zich niet goed leent.

Artikel 8

Evaluatie is niet alleen een goed middel om te beoordelen of de verordening nog wel effectief is, maar tevens een goed moment om te bezien of de vaste en de variabele bedragen bijgesteld moeten worden. Voor 2006 krijgen de fracties 10/12 van het reguliere jaarbudget uitgekeerd omdat de verordening terugwerkt tot 1 maart 2006.