Beleidsregels paracommercie gemeente Bernheze

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels paracommercie gemeente Bernheze

1

Beleidsregels paracommercie

1. Inleiding

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2014 worden regels over paracommercie opgenomen.

Deze regels hebben betrekking op schenktijden, bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. De regels over paracommercie moeten oneerlijke concurrentie tegengaan. De voorliggende beleidsregels bevat een toelichting op de regels paracommercie en het ontheffingenbeleid.

2. Toelichting artikelen paracommercie

Hieronder allereerst een toelichting op de artikelen over paracommercie die zijn opgenomen in de APV.

Toelichting bij artikel 2:34B Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Door de schenktijden van de paracommerciële horeca te reguleren, wordt bereikt dat het verstrekken van alcoholhoudende drank een nevenactiviteit van de vereniging blijft naast de primaire activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Deze maatregel past binnen het uitgangspunt van de wijziging van de Drank- en Horecawet om de verantwoordelijkheid voor het lokale alcoholbeleid meer een zaak van de gemeenteraad te laten

worden dan tot op heden het geval was.

Met artikel 2:34B lid 3 wordt het voor paracommerciële instellingen mogelijk om zes keer per jaar buiten de genoemde schenktijden alcohol te schenken. Bij deze uitzonderingen dient te worden gedacht aan bijzondere gelegenheden die passen bij de statutaire doelomschrijving van de vereniging of stichting: jubileum, vrijwilligersavond, kampioenschap, afsluiting van het seizoen, etc. Paracommerciële

rechtspersonen moeten drie weken voor de bijzondere gelegenheid per brief of mail melding doen bij de burgemeester. De melding moet de volgende gegevens bevatten:

 • -

  Locatie van de bijzondere gelegenheid;

 • -

  Datum van de bijzondere gelegenheid;

 • -

  Begin- en eindtijd van de bijzondere gelegenheid;

 • -

  Soort activiteit;

 • -

  Hoe de paracommerciële rechtspersoon omwonenden op de hoogte stelt van de activiteit.

Toelichting bij artikel 2:34C Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

Met dit artikel wordt voorkomen dat (veelal gesubsidieerde) paracommerciële rechtspersonen op onaanvaardbare wijze concurreren met de reguliere horeca.

3. Ontheffingenbeleid

Als hoofdregel is het verboden bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken

zijn te organiseren. De wet biedt de mogelijkheid hiervan ontheffing te verlenen. Dit is geregeld in artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecawet: De burgemeester kan met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten p e riode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de bij of

krachtens dit artikel gestelde regels.

De verwachting is dat ontheffingen worden aangevraagd. Om te voorkomen dat in elk individueel geval een afzonderlijke afweging moet worden gemaakt is door de burgemeester een beleidskader met toetsingscriteria ontwikkeld. Deze beleidsregels scheppen ook duidelijkheid voor de betrokken commerciële en paracommerciële horeca.

Niet stichtings- en/of verenigingsgerelateerde bijeenkomsten

Hoofdregel is dat bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn niet zijn toegestaan. De ontheffingsmogelijkheid wordt dan ook terughoudend gebruikt. De burgemeester kan voor bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn in het kader van de

leefbaarheid van de kern ontheffing verlenen als:

 • -

  in de kern geen commerciële gelegenheid is waar de bijeenkomst kan plaatsvinden;

 • -

  de bijeenkomst door en voor inwoners van de kern wordt georganiseerd;

 • -

  de paracommerciële rechtspersoon afspraken maakt met de commerciële horeca over de bijeenkomst.

De paracommerciële rechtspersoon moet acht weken voor de bijeenkomst ontheffing aanvragen bij de burgemeester.

Naast bovengenoemde criteria wordt tevens getoetst of de ontheffing verleend kan worden, gelet op:

 • -

  het bestemmingsplan;

 • -

  de woon- en leefomgeving;

 • -

  de openbare orde en veiligheid.