EILANDSBESLUIT VAN ALGEMENE STREKKING van APR 17 2013 no. 2 ter uitvoering van artikel 7, derde lid van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire

Geldend van 25-04-2013 t/m heden

Intitulé

EILANDSBESLUIT VAN ALGEMENE STREKKING van APR 17 2013 no. 2 ter uitvoering van artikel 7, derde lid van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE,

Overwegende:

 • -

  dat door het bestuurscollege gebieden zijn aangewezen waar inzameling van huishoudelijk afvalwater doelmatig is;

 • -

  dat binnen deze gebieden een rioleringsgebied is aangewezen waar het verplicht is om aan te sluiten op de openbare riolering en huishoudelijk afvalwater te lozen op de openbare riolering;

 • -

  dat aan de aansluitingen op de openbare riolering nadere eisen kunnen worden gesteld.

gelet op:

artikel 7, derde lid van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire;

HEEFT BESLOTEN:

Paragraaf I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit eilandsbesluit van algemene strekking en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  aansluiting: aansluitpunt van het particulier riool op de inspectieput;

 • b.

  exploitant: de exploitant als bedoeld in artikel 2 van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire;

 • c.

  vacuümriool: het riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte onderdruk;

 • d.

  drukriool: het riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk;

 • e.

  riool: een buizenstelsel voor de afvoer van afvalwater;

 • f.

  openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij het openbaar lichaam in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende leidingen, inspectieputten, vacuümstations, vacuümleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard;

 • g.

  particulier riool: het stelsel voor de afvoer van afvalwater binnen of buiten de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel tot en met het aansluitpunt;

 • h.

  rechthebbende: de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden, of de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de eigenaar of zakelijk gerechtigde;

 • i.

  tarievenlijst: door het bestuurscollege bij besluit vast te stellen lijst met de aanlegkosten per eenheid van een aansluiting op een inspectieput.

Paragraaf II. Aansluitvergunning

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden zonder een daartoe verleende aansluitvergunning een aansluiting van een particulier op het openbaar riool tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2.

  Het bestuurscollege verleent een aansluitvergunning alleen voor het tot stand brengen en in stand houden van een aansluiting tussen het particulier riool en de perceelaansluiting voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater, indien ter plaatse een rioolstelsel daarvoor aanwezig is.

 • 3.

  Indien meer dan één aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool tot stand dient te worden gebracht, of wanneer meer dan één aansluiting dient te worden gewijzigd, is het eerste lid voor iedere aansluiting of wijziging afzonderlijk van toepassing.

 • 4.

  In de vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot:

  a) het tot stand brengen van de aansluiting;

  b) het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de aansluiting en de kosten daarvan;

  c) benodigde werkzaamheden op het perceel van de rechthebbende.

 • 5.

  Indien de rechthebbende een jaar na verlening van de aansluitvergunning geen verzoek heeft gedaan de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die aansluitvergunning betrekking heeft, uit te voeren, kan het bestuurscollege de aansluitvergunning intrekken.

Artikel 3

 • 1. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt schriftelijk met behulp van een daartoe bestemd formulier, bij het bestuurscollege ingediend door de rechthebbende van het aan te sluiten perceel.

 • 2. Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens door de rechthebbende te worden verstrekt:

  • a.

   de naam en het adres van de rechthebbende;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de aanduiding dat het een verzoek om een aansluitvergunning betreft;

  • d.

   de ligging van het aan te sluiten perceel aan de hand van straat en huisnummer of, indien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer, de meetbrief van het betreffende perceel en aangegeven op een situatieschets op schaal 1:1000 of grotere schaal;

  • e.

   voor zover het lozing van niet uitsluitend huishoudelijk afvalwater betreft, de aard en de hoeveelheid van het te lozen afvalwater;

  • f.

   voor zover het enkel lozing van huishoudelijk afvalwater betreft, hoeveel huishoudelijk afvalwater zal worden afgevoerd, of van hoeveel personen gemiddeld huishoudelijk afvalwater zal worden afgevoerd;

  • g.

   van het aan te sluiten of te wijzigen particulier riool ten minste de volgende gegevens;

   • -

    het leidingverloop en de dimensionering;

   • -

    de hoogteligging ten opzichte van het maaiveld en de bodemgesteldheid ter plaatse van het Aansluitpunt.

 • 3. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt slechts in behandeling genomen indien bij de aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens zijn verstrekt. Bij het ontbreken van gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens binnen dertig dagen na kennisgeving daarvan alsnog aan te vullen.

 • 4. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt slechts in behandeling genomen indien de hiervoor verschuldigde leges zijn voldaan.

Artikel 4

 • 1. Een aansluitvergunning kan slechts worden geweigerd indien aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, financiële, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is.

 • 2. Aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:

  • a.

   de hoogteligging van het aansluitpunt zodanig is gelegen dat dit vanuit technisch oogpunt niet valt aan te sluiten op het openbaar riool;

  • b.

   de gevraagde aansluiting een lozing voor afvalwater betreft, waarvoor krachtens de geldende wetgeving een vergunning benodigd is, maar niet is verleend, of niet aan de geldende algemene regels is voldaan;

  • c.

   het openbaar riool ter plaatse van de aansluiting niet over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid te lozen afvalwater te kunnen afvoeren;

  • d.

   een bouwvergunning voor het aan te sluiten perceel is geweigerd of niet is verleend.

 • 3. Een weigering van een aansluitvergunning is met redenen omkleed, waarbij het bestuurscollege de nadere eisen aangeeft waaraan het particulier riool dient te voldoen om voor vergunningverlening in aanmerking te komen.

Artikel 5

 • 1. Het bestuurscollege besluit binnen dertig dagen na ontvangst op de aanvraag.

 • 2. In afwijking van het eerste lid houdt het bestuurscollege de beslissing omtrent een aanvraag van een aansluitvergunning aan indien er geen reden is de vergunning te weigeren terwijl voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan of in behandeling is voor een bouwvergunning.

 • 3. De rechthebbende wordt zo spoedig mogelijk van de aanhouding op de hoogte gesteld.

 • 4. Na verlening van de in lid 2 bedoelde vergunning, neemt het bestuurscollege alsnog binnen dertig dagen een besluit op de aanvraag.

Artikel 6

Het bestuurscollege kan de artikelen in paragraaf II buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Paragraaf III. Aansluiting

Artikel 7

 • 1.

  De rechthebbende aan wie een aansluitvergunning is verleend kan het bestuurscollege verzoeken de aansluiting of wijziging van de aansluiting waarop die vergunning betrekking heeft uit te voeren. De rechthebbende dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in te dienen.

 • 2.

  Bij het verzoek tot aansluiting dienen in ieder geval de volgende gegevens door de rechthebbende te worden vermeld:

  • a.

   de naam en het woonadres van de rechthebbende;

  • b.

   een kopie van de aansluitvergunning;

  • c.

   de door rechthebbende gewenste datum van uitvoering;

   Het verzoek tot aansluiting wordt slechts in behandeling genomen indien deze gegevens volledig zijn vermeld.

 • 3.

  Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na de ontvangst van het verzoek stelt het bestuurscollege zoveel mogelijk in overleg met rechthebbende een termijn vast voor uitvoering van de aansluiting. Bij vaststelling van het tijdstip van uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het door de rechthebbende gewenste tijdstip.

Artikel 8

 • 1. Het bestuurscollege stelt de kosten van de aansluiting vast aan de hand van de tarievenlijst.

 • 2. Het bestuurscollege niet worden gehouden tot feitelijke uitvoering over te gaan voordat de kosten van de aansluiting zijn voldaan en indien geen aansluitvergunning is verstrekt.

Artikel 9

 • 1. Het openbaar lichaam voert de aanleg of wijziging van de aansluiting uit. De rechthebbende is verplicht hiervoor toegang tot zijn perceel te verlenen.

 • 2. De aansluiting vindt slechts plaats, als het aan te sluiten particulier riool tot aan het aansluitpunt aanwezig is en voldoet aan de eisen van de Nederlandse Normen;

  • a.

   NEN-EN 13508-1:2010;

  • b.

   NEN-EN 1825-1/2;

  • c.

   NEN 3215:2011.

Paragraaf IV. Onderhoud, verwijdering en sloop

Artikel 10

 • 1. Het onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de aansluiting wordt uitgevoerd door of namens het openbaar lichaam. De rechthebbende is verplicht hiertoe toegang tot zijn perceel te verlenen.

 • 2. De kosten voor de in het eerste lid vermelde werkzaamheden zijn voor rekening van het openbaar lichaam. Indien het aannemelijk is dat de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particulier riool, zijn de kosten voor rekening van de rechthebbende.

 • 3. Onder renovatie wordt tevens begrepen het aanpassen van de aansluiting ten gevolge van een wijziging van het openbaar riool.

 • 4. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   het via deze aansluiting lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, verstoppingen veroorzaken;

  • b.

   het via deze aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie van de aansluiting aantasten.

 • 5. De kosten voor het onderhoud van het particulier riool komen voor rekening van de rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbaar riool.

Artikel 11

 • 1. Bij sloop- of andere werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, moeten door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan het particulier riool worden getroffen dat verzanding van het openbare riool en de aansluiting wordt voorkomen.

 • 2. Indien de rechthebbende bij sloop- of andere werkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft het bestuurscollege de bevoegdheid de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende.

 • 3. Indien het gebruik van een aansluiting definitief wordt beëindigd, wordt de op de aansluiting betrekking hebbende vergunning ingetrokken, waarna de aansluiting op kosten van de rechthebbende door het bestuurscollege wordt verwijderd.

 • 4. Indien het gebruik van een aansluiting definitief wordt beëindigd is de rechthebbende verplicht het bestuurscollege hiervan in kennis te stellen.

Artikel 12

Dit eilandsbesluit van algemene strekking, treedt in werking op de achtste dag na afkondiging.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op de datum van dit eilandsbesluit van algemene strekking en getekend op APR 17 2013
Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,
de gezaghebber, de secretaris, wnd.