Subsidieregeling wijk- en dorpsraden

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling wijk- en dorpsraden

Burgemeester en wethouders van Doetinchem;

gelet op artikel 2, 3, 5 en 7, lid 3, v an de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015

besluiten

vast te stellen de volgende Subsidieregeling wijk- en dorpsraden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de activiteiten van wijk- en dorpsraden.

 • 2. Het college stelt jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar een subsidieplafond vast en maakt dit bekend.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1. Vervallen.

 • 2. Subsidies, op basis van deze uitvoeringsregeling verstrekt, worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of;

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht

 • 3. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan het college de aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 4 Inhoudelijke criteria waaraan de aanvragen worden getoetst

1.De aanvragende wijk- of dorpsraad dient ten gericht te zijn op - het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk;

- het onderhouden en bevorderen van contacten met, alsmede het uitbrengen van advies, aan overheids- en andere instanties en personen die invloed hebben op de verwezenlijking van het doel van de wijk- of dorpsraad

- het zoveel mogelijk betrekken van bewoners bij en regelmatig informeren over de activiteiten van de wijk- of dorpsraad - het op andere manieren bevorderen van communicatie tussen de wijk- of dorpsraad en de bewoners en andere bij de activiteiten van de wijk betrokken personen of instellingen.

 • 2.

  De aanvragende wijk- of dorpsraad dient minimaal zes actieve bestuursleden te hebben.

 • 3.

  De aanvragende wijk- of dorpsraad dient minimaal zes vergaderingen per jaar te houden waaronder tenminste één algemene openbare vergadering waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd.

 • 4.

  Voor de grenzen van het werkgebied van de wijk- en dorpsraden wordt uitgegaan van de CBS wijk- en buurtindeling.

 • 5.

  De subsidie bestaat uit een vast basisbedrag van € 500 per jaar en een bedrag van € 0,12 per inwoner.

Artikel 5 Algemene regels

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college. In bijzondere gevallen kan het college gemotiveerd van deze regels afwijken.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag dient een begroting te worden gevoegd waarin alle kosten/uitgaven gespecificeerd vermeld zijn die direct verband houden met de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling wijk- en dorpsraden

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Doetinchem op 16 december 2015.