VEEMARKTVERORDENING TYTSJERKSTERADIEL

Geldend van 01-05-1995 t/m heden

Intitulé

VEEMARKTVERORDENING TYTSJERKSTERADIEL

Gemeente Tytsjerksteradiel

Raad 30 maart 1995, punt 10

No. 9500310

Veemarktverordening.

De raad der gemeente Tytsjerksteradiel;

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 1995;

 • -

  overwegende dat bij Koninklijk Besluit van 1 mei 1975, Staatsblad 247, voorschriften zijn gegeven betreffende het veeartsenijkundig toezicht op veemarkten;

 • -

  gelet op art. 5 van de Veewet;

 • -

  gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

  b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

VEEMARKTVERORDENING TYTSJERKSTERADIEL

1. Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

veemarktterrein:

te Burgum:

het gedeelte van het terrein, dat wordt begrensd door de straat genaamd Markt, zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

te Eastermar:

het gedeelte van het terrein, dat is gelegen nabij de aansluiting van de straten E.M. Beimastrjitte, Snakkerbuorren en Wâltsje, zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

b.

vee:

herkauwende en éénhoevige dieren en varkens;

c.

marktplaats:

het gedeelte van het veemarktterrein dat op bij deze verordeningen behorende kaart is aangewezen voor het opstellen van vee ten behoeve van de verkoop;

d.

voorterrein:

het gedeelte van het veemarktterrein dat niet is de marktplaats;

e.

keuring:

klinisch onderzoek verricht door een daartoe door de gemeente aangewezen dierenarts;

f.

inspecteur:

inspecteur-districtshoofd van de Veeartsenijkundige Dienst van het district waarbinnen het veemarkt-terrein is gelegen.

Artikel 2.

Het is slechts toegestaan veemarkt te houden op het veemarktterrein.

Artikel 3.

Voor de afzondering van zieke, wrakke en gewonde dieren wordt de op het voorterrein aanwezige daartoe bestemde en op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven ruimte aangewezen.

Artikel 4.

Op het voorterrein, waar de keuring plaatsvindt, zijn aanwezig:

 • a.

  een lokaliteit voor de met de keuring belaste dierenarts(en) en diens hulppersoneel;

 • b.

  de nodige middelen ter reiniging en ontsmetting.

Artikel 5.

Tot de marktplaats mag op de dagen dat voor de betreffende categorie van dieren markt wordt gehouden vee slechts worden aangevoerd van 7.00 tot 11.00 uur v.m.

Artikel 6.

Het is niet toegestaan:

 • a.

  een ander gedeelte van het veemarktterrein dan het voorterrein te gebruiken voor de aan- en afvoer van vee;

 • b.

  vee op een ander gedeelte van het veemarktterrein te laden en te lossen dan op het voorterrein;

 • c.

  gestorven vee te lossen op het veemarktterrein;

 • d.

  vee, dat is gelost en nog niet aan de keuring is onderworpen, op een andere plaats dan het veemarktterrein te houden dan op het voorterrein;

 • e.

  vee op een ander gedeelte van het veemarktterrein ten behoeve van de verkoop op te stellen dan op de voor de verschillende diersoorten op de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gedeelten van de marktplaats;

 • f.

  een gedeelte van het veemarktterrein te gebruiken voor het reinigen en ontsmetten van veewagens, waarmee vee naar het marktterrein is aangevoerd.

Artikel 7.

Het is niet toegestaan vee op de marktplaats te brengen of te houden dan nadat bij een onmiddellijk tevoren (ter plaatse) verrichte keuring is gebleken dat tegen toelating tot de marktplaats geen bezwaren bestaan.

Artikel 8.

De eigenaar, houder of hoeder van de aangevoerde dieren is verplicht dit vee ter keuring aan te bieden en hierbij de nodige medewerking te verlenen.

Artikel 9.

 • a. Het brengen van vee naar de marktplaats is slechts toegestaan langs de toegangen die op de bij deze verordening behorende kaart daartoe zijn aangewezen.

 • b. De aanvoer naar de marktplaats van:

  • -

   éénhoevige dieren en vrouwelijke runderen ouder dan één jaar is niet toegestaan anders dan afzonderlijk geleid en in niet groter aantal dan twee tegelijk langs één toegang;

  • -

   stieren ouder dan één jaar is niet toegestaan anders dan afzonderlijk geleid langs één toegang en voorzien van een neusring of knieband dan wel anderszins op zodanige wijze dat zij geen gevaar opleveren voor mens of dier;

  • -

   schapen is niet toegestaan anders dan voldoende gespreid.

Artikel 10.

Zieke, wrakke en gewonde dieren en dieren die op grond van de keuring niet tot de marktplaats zijn toegelaten, dienen totdat ze worden afgevoerd, te worden ondergebracht in de in art. 3 genoemde ruimte.

Artikel 11.

Degene, die vee op het veemarktterrein aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft, dient ieder ongeval, ieder duidelijk geval van ziekte, ieder dreigend sterfgeval en ieder sterfgeval dat zich onder deze dieren voordoet, onverwijld te melden aan de met de keuring belaste dierenarts.

Artikel 12.

Het is niet toegestaan reeds gebruikt strooisel op de marktplaats te brengen of, anders dan van gemeentewege, daarvan weg te voeren.

Artikel 13.

 • 1. De marktplaats en de ten behoeve van de veemarkt gebruikte hulpmaterialen dienen na beëindiging van de markt onverwijld en deugdelijk van gemeentewege te worden gereinigd en ontsmet.

 • 2. Het onder 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het gedeelte voorterrein, dat is gebruikt voor het laden en lossen van vee.

Artikel 14.

De aanvoer van en de handel in huiden en vellen is op het veemarktterrein niet toegestaan.

Artikel 15.

 • 1. In bijzondere gevallen kunnen door of vanwege het gemeentebestuur, in overeenstemming met de inspecteur, één of meer gedeelten van het voorterrein worden aangewezen voor het opstellen van vee ten behoeve van de verkoop.

 • 2. Op vorenbedoeld gedeelte of vorenbedoelde gedeelten van het voorterrein zijn de bepalingen van dit besluit, welke op de marktplaats betrekking hebben, van toepassing.

Artikel 16.

De inspecteur is bevoegd in verband met het dreigen, optreden of heersen van een besmettelijke veeziekte bijzondere voorschriften betreffende het veeartsenijkundig toezicht te geven.

2. Slotbepalingen.

Artikel 17.

De handhaving van de bepalingen van deze verordening en de opsporing van de overtredingen daarvan worden opgedragen aan de ambtenaren van de regiopolitie.

Artikel 18.

 • 1. Overtreding of niet-nakoming van één der bepalingen van de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden op geldboete van de eerste categorie.

 • 2. Overtreding of niet-nakoming van een van de overige bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 19.

Met het in werking treden van deze verordening vervalt de Verordening op de Veemarkt in de gemeente Tietjerksteradeel, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 mei 1978, nr. 1389.

Artikel 20.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Veemarktverordening Tytsjerksteradiel" en treedt in werking op 1 mei 1995.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Tytsjerksteradiel op 30 maart 1995.

de voorzitter
de secretaris