Terrassenbeleid Bernheze

Geldend van 05-06-2013 t/m heden

Intitulé

Terrassenbeleid Bernhze

Hoofdstuk 1 Inleiding

De gemeente Bernheze omvat diverse gelegenheden waarbij een buitenterras is ingericht. Demeeste van deze terrassen bevinden zich op eigen terrein, maar er zijn ook terrassen geplaatst opgemeentegrond. Terrassen zorgen voor een verlevendiging van het straatbeeld en genereren inkomsten voor de ondernemer.

Echter, er moet rekening gehouden worden met een aantal punten, zoals overlast op het gebiedvan geluid of belemmering van de vrije doorgang. Verder heeft de mogelijkheid tot het gebruik

van de openbare weg voor commerciële doeleinden een meerwaarde voor de bedrijfsvoering.Voor de gemeente is het als eigenaar van deze openbare ruimte belangrijk om het gebruik van deopenbare ruimte te regelen al dan niet tegen betaling van een vergoeding. Op deze wijze houdt

de gemeente grip op het gebruik van zijn eigendommen.

Het vaststellen van terrassenbeleid voor de gemeente Bernheze zorgt voor duidelijkheid bij gelegenheden die een terras exploiteren.

Hoofdstuk 2 Wettelijke kader

Definitie terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van een horecabedrijf waar sta- en zitgelegenheid wordt geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid en of verstrekt.

2.1 Drank- en Horecawet

In de Drank- en Horecawet is expliciet bepaald dat een terras onderdeel is van de horecainrichting, ongeacht of dit een commerciële of paracommerciële inrichting is. Als een terras expliciet

vermeld staat op de drank- en horecavergunning, is het toegestaan om zowel sterke- alszwakalcoholhoudende drank op dit terras te verstrekken.

2.2 APV

Voor het plaatsen van een terras op de openbare weg is een vergunning van het college vereistop grond van artikel 2.1.5.1 A APV. In de APV is een aantal gronden genoemd op basis waarvande vergunning kan worden geweigerd.De APV regelt de sluitingstijden van de horeca-inrichtingen in Bernheze. Een terras maakt zoalshiervoor vermeld onderdeel uit van de horeca-inrichting. Middels dit beleid wordt er voor terrassen een aparte sluitingstijd vastgesteld.

2.3 Beleidsregels

Het vooraf aangeven van beleidsregels heeft belangrijke voordelen. Het bevordert de rechtszekerheid: gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Daarmee wordt de juridische positie van degemeente versterkt. Bij het formuleren van de beleidsregels voor terrassen is als uitgangspunt

genomen dat de regels duidelijk moeten zijn, zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht. Het college en de burgemeester zijn op grond van artikel 4:81 Awb bevoegd beleidsregelsvast te stellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende bevoegdheid. De beleidsregels moeten praktisch uitvoerbaar zijn.

2.4 Vergunning

Alle horeca-exploitanten moeten op grond van het beleid een terrasvergunningaanvragen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen terrassen op eigen terrein of op gemeentegrond. De regels gelden voor iedere gelegenheid met een terrasvergunning.

2.5 Verhuur

Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond ten behoeve van een terras kan jaarlijks eenvergoeding worden gevraagd. Dit is in het verleden niet gebeurd. Aangezien onze gemeentegeen precarioverordening heeft, is het alleen mogelijk op grond van het privaatrecht een vergoeding te vragen. Horeca-exploitanten die een terras plaatsen op eigen grond hoeven uiteraardgeen huur voor het gebruik van de grond te betalen.

Hoofdstuk 3 Handhaving

Op de naleving van de regels zal consequent moeten worden toegezien, wil de doelstelling vanhet beleid gehaald worden. Hierin ligt een gezamenlijke taak voor de gemeente en de politie.

3.1 Controles

De gemeente zal onder meer op basis van klachten controles uitvoeren.

3.2 Sancties bij overtredingen

Bij het overtreden van het sluitingstijdstip kan de burgemeester op grond van dit beleid en deAPV bevelen tot tijdelijk andere sluitingstijden of tijdelijk algehele sluiting van de inrichting.

1 e overtreding: de exploitant wordt door het bevoegd bestuursorgaan schriftelijk gewaarschuwd.

De politie kan een proces-verbaal opmaken van de overtreding.

2 e overtreding: na advies van de politie wordt er een last onder dwangsom opgelegd van€ 750,00 per overtreding, met een maximum van €7.500,00. Het bevoegde bestuursorgaan kanook besluiten de inrichting op grond van de APV tijdelijk voor een periode van bijvoorbeeld éénmaand andere sluitingstijden op te leggen. De politie kan een proces-verbaal opmaken van deovertreding.

Wanneer een terras zonder vergunning is geplaatst, krijgt de exploitant een schriftelijke waarschuwing dat het terras binnen een bepaalde termijn dient te worden verwijderd. De duur van de termijn is afhankelijk van de situatie, zoals het belemmeren van de doorgang voor nood- enhulpdiensten (politie, brandweer en ambulance). In dat geval kan direct spoedeisende bestuursdwang met kostenverhaal worden toegepast. In plaats van bestuursdwang kan worden gekozenvoor een last onder dwangsom van € 100,00 per m2 per dag met een maximum van€ 1.000,00 per m2.

Daarnaast kan de terrasvergunning worden ingetrokken indien de woon- en leefsituatie of deopenbare orde en veiligheid door het terras op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Depolitie kan bij het constateren van een terras zonder vergunning een proces-verbaal opmaken.

Hoofdstuk 4 Beleidsregels

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze,

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

overwegende dat op grond van het bepaalde in artikel 2.1.5.1 A van de APV Bernheze verbodenis zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming;

dat met ‘weg’ wordt bedoeld ‘weg’ in de zin van artikel 1.1 van de APV:

-de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede

de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

-de – al dan niet met enige beperking – voor het publiek toegankelijke pleinen en openbare

plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en

aanlegplaatsen voor vaartuigen;

dat de burgemeester op grond van artikel 174 Gemeentewet belast is met het toezicht op deopenbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven;

dat het verlenen en het weigeren van een vergunning een strikt, duidelijk en consequent beleidvergt, welk beleid niet eerder is vastgelegd;

dat geen alcohol op een terras mag worden geschonken zonder dat de terrasexploitant in bezit isvan een geldige drank- en horecavergunning waarop het desbetreffende terras vernoemd staat;

overwegende dat gelet op artikel 4:81 Awb een bestuursorgaan bevoegd is beleidsregels vast testellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefendebevoegdheid;

besluiten:

vast te stellen de volgende beleidsregels terrassen horeca Bernheze;

1. Locaties

Terrassen mogen alleen worden geplaatst op locaties die door de gemeente zijn goedgekeurden waarvoor een vergunning is verleend.

a) op de weg moet een ongehinderde doorgang zijn voor hulpverleningsdiensten. Deze

ongehinderde doorgang dient minimaal 3,5 meter te bedragen;

b) op het trottoir dient een ongehinderde doorgang van minimaal 1.50 meter te wordengewaarborgd voor voetgangers;

c) de toegang tot woningen en andere gebouwen en de toegang tot etalages van winkels en(nood)uitgang van het horecapand waartoe het terras behoort mogen niet worden belemmerd;

d) Er mag geen (geluids) hinder of overlast ontstaan voor;

bewoners in de omgeving;

winkelend publiek en overige gebruikers van de weg;

2. Openingstijden

2.1 Het terras mag geopend zijn op de volgende tijden:

Op zondag tot en met donderdag van 09.00 tot 24.00 uur;

Op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 01.00 uur.

Dit geldt voor alle terrassen op gemeentegrond en op eigen grond.

2.2 Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan voor een concrete

situatie een afwijkende openingstijd worden bepaald.

3. Beperkingen

3.1 Ter voorkoming van (geluids)overlast mag er geen muziek ten gehore worden gebrachtop het terras, tenzij hiervoor afzonderlijk toestemming is gegeven in verband met evenementenen/of andere incidentele activiteiten;

3.2 De terrasvergunning is niet overdraagbaar/te verpachten/mag niet voor anderedoeleinden worden gebruikt dan die voor het eigen (horeca)bedrijf;

3.3 De exploitant/beheerder is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijsgevergd kan worden om elke vorm van hinder en overlast te voorkomen of te beperken;

3.4 De exploitant zorgt voor schoonmaak van het terras en opruiming van het zwerfvuil open in de directe omgeving van het terras.

3.5 De houder van een terrasvergunning op gemeentegrond is aansprakelijk voor alle door ofnamens hem veroorzaakte schade, toegebracht aan de zich ter plaatse bevindende gemeente-eigendommen.

4. Geldigheid vergunning

  • .

    1 Een terrasvergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend.

  • .

    2 Indien het naar oordeel van het college dan wel de burgemeester bijzondere

omstandigheden het noodzakelijk maken een vergunning voor een kortere periodete verstrekken, wordt een vergunning verleend voor een kortere periode.

4.3 Wanneer de vergunninghouder zich niet aan de voorwaarden houdt kan het collegebesluiten de vergunning in te trekken.

5. Vergunningsprocedure

  • 1 Vergunningaanvraag geschiedt door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

  • 2 Een aanvraagformulier gaat minimaal vergezeld van een situatietekening van hetgewenste terras inclusief afmetingen;

6. Huurprijzen

Naast de legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een terrasvergunningworden ook kosten in rekening gebracht voor de (ver)huur van de gemeentegrond,waarop het terras gevestigd is. Het tarief bedraagt een bedrag van € 20,00 per m2

per jaar, ingaande 1 januari 2014. Dit bedrag kan worden geïndexeerd. Voor de paracommerciëleinstellingen (uitgezonderd de sportverenigingen) wordt een tarief in rekeninggebracht van € 12,50 per m2. Voor de sportverenigingen wordt geen tarief in rekeninggebracht.

7. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden per 5 juni 2013 in werking en kunnen aangehaald worden als‘Terrassenbeleid Bernheze’.

Aldus besloten door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van degemeente Bernheze, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, in de vergadering van 28mei 2013.

de burgemeester van Bernheze,

W.I.I. van Beek

het college van burgemeester en wethouders van Bernheze,

de secretaris, de burgemeester,

A.J.G Bex MLD W.I.I van Beek