Verordening adviesraad sociaal domein Wijdemeren

Geldend van 26-02-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein Wijdemeren

De raad van Gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren;

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en op de Jeugdwet;

BESLUIT

Vast te stellen de:

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN WIJDEMEREN 2015

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren.

De gemeenteraad: de gemeenteraad van Wijdemeren

De gemeente: de gemeente Wijdemeren

Contactambtenaar: de ambtenaar van de afdeling Dienstverlening, cluster Sociaal Domein Beleid, die hiertoe is aangewezen

De Adviesraad: de Adviesraad Sociaal Domein

Vrager: een persoon die een beroep kan doen op en/of persoonlijk (als cliënt zijnde) belang heeft bij de voorzieningen in het sociaal domein.

De Wmo-raad: door de gemeenteraad in te stellen adviesorgaan voor het Wmo beleid Wijdemeren

De secretaris: de secretaris van de adviesraad sociaal domein

Het sociaal domein: de beleidsvelden die voortvloeien uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet

Beleidsveld sociaal domein: onderwerpen die gericht zijn op maatschappelijke ontwikkeling van burgers in de gemeente Wijdemeren

Uitwerkingsdocument Adviesraad sociaal domein: een document waarin het college de samenstelling van de adviesraad, beleidsvelden en nadere afspraken die niet in deze Verordening zijn voorzien zijn uitgewerkt.

Artikel 2 Reikwijdte van de regeling

Er is een Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren. Deze regeling is van toepassing op de organisatie van de Adviesraad.

Hoofdstuk 2 Taken en Bevoegdheden

Artikel 3 Taak Adviesraad

De Adviesraad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken in het sociaal domein, die van belang zijn voor cliënten en overige inwoners van de gemeente.

Artikel 4.1 Bevoegdheden - Adviesrecht

 • 1.

  De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college over onderwerpen betreffende het sociaal domein;

 • 2.

  De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures. Evenmin heeft de Adviesraad adviesrecht inzake personeels- en organisatiebeleid en uitvoering van de contracten ten behoeve van de individuele voorzieningen;

 • 3.

  Het college stelt de Adviesraad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies binnen vier weken schriftelijk uitgebracht, mits tijdig aangevraagd in overeenstemming met het vergaderschema van de adviesraad sociaal domein.

 • 4.

  Het college geeft binnen vier weken een schriftelijke reactie op een aan het college uitgebracht advies; zij kan alleen beargumenteerd afwijken van dit advies.

 • 5.

  Als de termijnen zoals hierboven is beschreven niet realistisch zijn vanwege de ontwikkelingen in de landelijke, Europese of internationale wetgeving wordt in afwijking van deze termijnen zo spoedig mogelijk informatie gegeven door het college en geeft de Adviesraad zo spoedig mogelijk advies zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 4.2 Bevoegdheden - Informatierecht

 • 1.

  De Adviesraad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid in het sociale domein.

 • 2.

  De Adviesraad krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het beleidsterrein in het sociaal domein.

Artikel 4.3 Bevoegdheden - Andere bevoegdheden

 • 1.

  De Adviesraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid en om cursussen te volgen.

 • 2.

  De Adviesraad kan per beleidsveld werkgroepen instellen en per beleidsveld breed overleg organiseren.

 • 3.

  De Adviesraad als geheel en elk lid apart zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar en raadpleging van de achterban.

Hoofdstuk 3 Samenstelling en Uitvoering

Artikel 5 Samenstelling Adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit de gezamenlijke vertegenwoordigers van cliënten en andere belanghebbenden en/of cliënten zelf op het gebied van het sociaal domein.

 • 2.

  De Adviesraad bestaat uit acht leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 3.

  Per beleidsveld wordt door de Adviesraad, na bekendmaking van de beschikbare vacature en na de wervingsprocedure, vertegenwoordigers voorgedragen betrokken bij het betreffende beleidsveld.

 • 4.

  De Adviesraad draagt een secretaris uit haar midden voor.

 • 5.

  De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in een politieke partij in Wijdemeren, evenmin bekleden zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in het sociaal domein.

 • 6.

  In het uitwerkingsdocument Adviesraad Sociaal Domein zal het college de samenstelling van Adviesraad naar beleidsvelden en van het aantal leden per beleidsveld nader uitwerken.

 • 7.

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid om een reglement op te stellen en daarin praktische zaken te regelen die het goed functioneren van de Adviesraad bevorderen. Dit reglement mag niet strijdig zijn met deze verordening.

Artikel 6 Voordracht, benoemingen en zittingsduur

 • 1.

  De leden van de Adviesraad worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen twee keer met eenzelfde periode worden verlengd. Zittende leden blijven in alle redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien.

 • 2.

  De leden van de Adviesraad worden benoemd op basis van de voordracht conform de leden 3 en 4 van artikel 5.

 • 3.

  Leden moeten inwoner zijn van de gemeente Wijdemeren.

 • 4.

  Van lid 3 van dit artikel kan afgeweken worden als naar het oordeel van het college daartoe een gerede noodzaak bestaat.

 • 5.

  Als leden op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimen, kan de Adviesraad het college verzoeken om het betreffende lid te ontslaan en kan de Adviesraad een nieuw lid voordragen voor benoeming.

 • 6.

  Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van de benoeming.

Artikel 7 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter wordt door het college benoemd op voordracht en advies van de Adviesraad.

 • 2.

  De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en kan twee keer met de zelfde periode verlengd worden. In dit laatste geval wordt advies gevraagd aan de Adviesraad.

 • 3.

  De voorzitter heeft politiek noch ambtelijk enige binding met de gemeente. Evenmin bekleedt hij/zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in het sociaal domein.

 • 4.

  De voorzitter heeft alleen een adviserende stem in de Adviesraad.

 • 5.

  De voorzitter heeft tot taak:

  • a.

   Het opstellen van de agenda in overleg met de secretaris;

  • b.

   Het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering;

  • c.

   Het leiden van de vergaderingen;

  • d.

   Het handhaven van de orde;

  • e.

   Het schorsen van de vergadering;

  • f.

   Het peilen van meningen, het trachten te bereiken van consensus en het meedelen van uitslagen van stemmingen

  • g.

   Het ondertekenen van uitgaande stukken;

  • h.

   Het vertegenwoordigen van de Adviesraad in en buiten rechte.

 • 6.

  De voorzitter is bevoegd ambtenaren, externe deskundigen en belanghebbenden uit te nodigen de vergadering van de Adviesraad bij te wonen ten einde tijdens die vergadering gewenste informatie en toelichting te verstrekken.

 • 7.

  De voorzitter blijft in alle redelijkheid in functie totdat in zijn opvolging is voorzien.

Artikel 8 De secretaris

De secretaris verzorgt de administratieve begeleiding van de Adviesraad waaronder het voorbereiden en uitwerken van de adviezen van de Adviesraad, het samen met de voorzitter opstellen van de agenda, het opstellen van een besluiten- en actielijst, het aanleveren van vergaderstukken.

Artikel 9 Ontslag

 • 1.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 2.

  Een lid dat ophoudt ingezetene van de gemeente Wijdemeren te zijn, houdt op lid van de Adviesraad te zijn, met uitzondering van het gestelde in artikel 6 lid 4.

 • 3.

  Een lid dat door de Adviesraad voorgedragen wordt voor ontslag, kan door het college  ontslagen worden indien het college de motivatie(s) om het lid te vervangen gegrond acht, gehoord het lid zelf en de voordragende partij.

 • 4.

  De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 5.

  Het college willigt, na het horen van de voorzitter en de adviesraad sociaal domein, het verzoek van de voorzitter tot ontslag in.

Artikel 10 Vergadering

 • 1.

  De Adviesraad vergadert maximaal 10 keer per jaar.

 • 2.

  De oproeping ter vergadering geschiedt (uitgezonderd in spoedeisende gevallen) ten minste tien dagen van te voren door de voorzitter met opgaaf, voor zover mogelijk, van de te behandelen onderwerpen.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor dat de vergaderingen worden ondersteund door beschikbaarstelling van vergaderaccommodatie (inclusief vergaderfaciliteiten en koffie en thee) zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de Adviesraad bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. In het besloten gedeelte vinden beraadslagingen plaats, die bij openbare behandeling private of openbare belangen kunnen schaden en beraadslagingen over aangelegenheden als bedoeld in artikel 16 of over aangelegenheden die naar hun aard daarmee gelijk te stellen zijn.

 • 2.

  Het advies van de Adviesraad is openbaar nadat het college over het advies heeft beraadslaagd.

 • 3.

  De vergaderdata worden door het college op gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Artikel 12 Spreekrecht

 • 1.

  De voorzitter stelt vragers bij het openbare gedeelte van de vergadering van de Adviesraad op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens het openbare gedeelte van de vergadering. Het woord voeren kan alleen over een punt dat op de agenda staat.

 • 2.

  Een verzoek als bedoeld in het vorige lid dient voor het begin van de vergadering, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door tussenkomst van de secretaris bij de voorzitter te worden ingediend, onder vermelding van het punt of de punten waarover men het woord wil voeren.

 • 3.

  Bij de behandeling van ieder agendapunt, met uitzondering van de rondvraag, stelt de voorzitter degene die daartoe een strekkend verzoek heeft ingediend, in de gelegenheid het woord te voeren over het aan de orde zijnde agendapunt, voordat de leden en de voorzitter daarover in eerste termijn het woord voeren.

 • 4.

  Voor de vrager die in de gelegenheid wordt gesteld het woord te voeren, geldt een spreektijd van ten hoogste 5 minuten per agendapunt.

 • 5.

  Per agendapunt kan de voorzitter bepalen dat de totale spreektijd van degenen die in de gelegenheid worden gesteld het woord te voeren, ten hoogste 15 minuten bedraagt.

 • 6.

  De voorzitter kan toehoorders, die de hun toegemeten spreektijd overschrijden of die zich op onbehoorlijke of beledigende wijze uitdrukken het woord ontnemen.

Artikel 13 Besluitvorming

 • 1.

  De Adviesraad kan alleen officiële besluiten nemen indien tenminste tweederde van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering getekende presentielijst.

 • 2.

  Alleen de leden van de Adviesraad hebben stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 3.

   Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 4.

  Tot stemmen over uit te brengen adviezen wordt pas overgegaan nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er geen consensus bereikt kan worden over de inhoud van het uit te brengen advies.

 • 5.

  Blanco en niet-geldig uitgebrachte stemmen (ter uitsluitende beoordeling aan de voorzitter) worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 • 6.

  Bij staking van stemmen over zaken, die geschiedt door handopsteken, vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als ook in dat geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In dit geval worden de verschillende gevoelens van de leden van de Adviesraad aan het college medegedeeld.

 • 7.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, tengevolge van gelijkheid van stemmen, niet tot een besluit, dan wordt besloten door trekking van een (door de voorzitter) gemerkt lot.

 • 8.

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd worden aan de besluitenlijst, casu quo het advies aan het college.

 • 9.

  De adviezen van de Adviesraad worden alleen schriftelijk overgelegd.

 • 10.

  In het geval het college afwijkt van het advies van de Adviesraad wordt dit bij het voorstel vermeld onder vermelding van de gronden en redenen waarop afgeweken wordt van het advies van de Adviesraad.

Artikel 14 Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Adviesraad een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het college.

Artikel 15 Vergoedingen

 • 1.

  Voor de aanwezigheid bij vergaderingen hebben de leden en de voorzitter recht op een vergoeding als bedoeld in art. 96 lid 1 onder a van de Gemeentewet.

 • 2.

  De vergoeding van de leden bedraagt € 54,77 per bijgewoonde vergadering

 • 3.

  De vergoeding van de voorzitter en de secretaris bedraagt € 127,- per bijgewoonde vergadering.

 • 4.

  De vergoeding wordt uitbetaald op basis van een per vergadering gepresenteerde en door aanwezigen getekende presentielijst.

 • 5.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in artikel 4, lid 3 onder a (opleidingen, cursussen, inhuur deskundigheid) en hiermee gepaard gaande reiskosten stelt het college een bedrag van € 4.000 per jaar beschikbaar.

 • 6.

  Jaarlijks zal de vergoeding worden aangepast overeenkomstig het percentage op grond van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie alle huishoudens, zoals wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het voorafgaande jaar.

Artikel 16 Geheimhouding

 • 1.

  Het college kan geheimhouding opleggen omtrent aangelegenheden, die hij aan de Adviesraad voorlegt, onder verwijzing naar artikel 86 van de Gemeentewet. Deze geheimhouding geldt totdat zij door het college of de gemeenteraad is opgeheven.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de Adviesraad omtrent het in besloten vergaderingen behandelde en omtrent de inhoud van stukken die aan de Adviesraad worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.

 • 3.

  De voorzitter kan bij toezending van stukken voor een vergadering, voor zover niet reeds door het college geheimhouding is opgelegd, een voorlopige geheimhouding opleggen. De Adviesraad beslist in de eerstvolgende vergadering over definitieve oplegging van geheimhouding omtrent die stukken, een en ander met een beroep op het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.

  De geheimhouding wordt door alle leden van de Adviesraad in acht genomen totdat zij door het college, dan wel raad, of door de Adviesraad is opgeheven.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 17 Geschillen

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze Verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 18 Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 19 Communicatie

Het college verzorgt de communicatie met betrekking tot de Adviesraad.

Artikel 20 Evaluatie

De Adviesraad evalueert jaarlijks samen met het college zijn eigen functioneren.

Artikel 21 Citeertitel

De Verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren 2015.’

Artikel 22 Inwerkingtreding van de Verordening

Deze regeling treedt in werking daags na de bekendmaking.

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bestand en Wet Investeren in Jongeren, vastgesteld op 18 februari 2010 komt met de vaststelling van deze Verordening te vervallen.

Artikel 23 Overgangsregeling zittende leden WMO- en Cliëntenraad

 • 1.

  De na inwerkingtreding van deze Verordening nog zittende leden in de Wmo-raad en in de Cliëntenraad worden, zonder nieuwe benoeming, automatisch lid van de Adviesraad, zoals bedoeld in deze Verordening.

 • 2.

  De resterende periode van benoeming in de Wmo- en Cliëntenraad van de zittende leden zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt meegenomen na de inwerkingtreding van deze Verordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Wijdemeren in de vergadering van 22 januari 2015;
De raad voornoemd,
de griffier,
G.J. Schutte-van der Schans
de voorzitter,
drs. M.E. Smit