Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis 2015

Geldend van 11-02-2015 t/m heden

Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis 2015

De raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester wethouders d.d. 13 januari 2015 tot het vaststellen van de gewijzigde Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis 2015;

gelet op het inwerkingtreden van de Participatiewet op 1 januari 2015;

besluit

Vast te stellen de verordening:

Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteMaassluis;

  • b.

   de wet: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Bijstandsbesluit zelfstandigen;

  • c.

   vorderingen: alle terugvorderingen en boeten die op grond van een beschikking gebaseerd op de terugvorderingsparagraaf van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Bijstandsbesluit zelfstandigen betaald moeten worden.

 • 2.

  De begripsomschrijvingen in de wet zijn van toepassing op de begrippen die in dezeverordening worden gebruikt.

Artikel 2 Betalingstermijn

De betalingstermijn voor alle vorderingen ontstaan op grond van de wet wordt vastgesteld op dertig dagen, nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 3 Onvoorziene en onbillijke gevallen

Van de bepalingen in deze verordening kan door het college worden afgeweken indien rechtstreekse toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en intrekking

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum bekendmaking. Op dat moment wordt de oude Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van 27 januari 2015 gemeenteraad.

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

drs. J.A. Karssen

Toelichting bij de Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis 2015

Algemene toelichting

Na invoering van de 4e tranche van de Algemene wet bestuursrecht is de hoofdregel een betalingstermijn van zes weken voor schulden die op grond van een beschikking betaald moeten worden. Met deze termijn is aansluiting gezocht bij de termijn voor bezwaar en beroep. Deze hoofdregel wijkt af van het beleid in de gemeente Maassluis en de jarenlange uitvoeringspraktijk. Vorderingen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz dienen binnen dertig dagen na bekendmaking van de beschikking te worden betaald. De Awb geeft de mogelijkheid door middel van een verordening af te wijken van de hoofdregel. Met de Verordening betalingstermijn vorderingen sociale zaken gemeente Maassluis 2015 wordt de betalingstermijn in overeenstemming met het beleid en de jarenlange uitvoeringspraktijk vastgesteld op dertig dagen. In die gevallen waarin bezwaar tegen de terugvordering wordt gemaakt zal uitstel van de betaalverplichting worden verleend, totdat op het bezwaar is besloten.

Gemeenteblad 2015-6