Regels grafbedekkingen

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Intitulé

Regels grafbedekkingen

Het college van Moerdijk,

gelet op artikel 20, derde lid van de Beheerverordening begraafplaatsen Moerdijk;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

UITVOERINGSBESLUIT GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting

 • 4.

  losse voorwerpen: voorwerpen zoals vazen en potten die niet zijn verankerd aan het gedenkteken

 • 5.

  grondplaat: fundering van de grafbedekking waarop een dunne sierplaat rust

 • 6.

  afdekplaat of sierplaat: onderdeel van een grafbedekking of urnennis

 • 7.

  tijdelijke grafaanduiding: naam en/of nummeraanduiding in afwachting van het aanbrengen van een definitief gedenkteken aangebracht namens of door de rechthebbende

 • 8.

  tijdelijke grafbeplanting: beplanting in de volle grond in afwachting van de definitieve grafbedekking namens of door de rechthebbende

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag door de rechthebbende voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken op een graf of afdekplaat van een urnennis behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen – voor zover niet exact voorgeschreven- ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de tekst van het opschrift en de figuratie(s);

  • d.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 3. De rechthebbende dient binnen een half jaar na begraving of bijzetting te laten weten dat

  er geen vergunning wordt aangevraagd voor grafbedekking. Daarmee wordt afstand

  gedaan van het recht op het aanleggen en onderhouden van een grafbedekking. Daarna

  neemt de gemeente de bovengrondse grafruimte op in haar onderhoud teneinde de

  netheid van de begraafplaats te waarborgen. De kosten zullen in rekening worden

  gebracht bij de rechthebbende.

Artikel 3. Tijdsduur en toestemming

1.De vergunning wordt verleend:

1. a) bij een particulier graf voor de duur waarop de grafrechten zijn verleend (inclusief

1. verlenging);

b) bij een algemeen graf voor 10 jaar uitgegeven op de begraafplaats i.o. aan de

Klundertseweg te Zevenbergen.

2.De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk

2. medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort, welke van nature of door middel van een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en die bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is. Kettingen en hekwerken zijn niet toegestaan met uitzondering bij het herstellen van bestaande monumentale grafbedekkingen op de begraafplaatsen in Klundert enZevenbergen aan de Galgenweg.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken (inclusief grondplaat en/of grafrand) mogen de vastgestelde grafmaat niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  Een gedenkteken zonder afdekplaat/sierplaat is altijd voorzien van een grafrand van

  beton of natuursteen op maat van de uitgegeven grafruimte.

 • 5.

  De afmetingen van de grafbedekking van een particulier graf bedragen:

  • a.

   voor een staande steen een maximum hoogte van 100 cm en een maximale breedte

   van 90 cm;

  • b.

   voor een liggende steen een lengte van 180 cm en een breedte van 90 cm;

  • c.

   een combinatie van de onder a. en b. van dit lid genoemde gedenktekens is toegestaan;

 • d.de dikte van de gedenktekens zoals bedoeld onder a. t/m c. van dit lid is 12 cm. Bij een liggende steen mag een dunnere sierplaat worden toegepast, mits daarbij gebruik wordt gemaakt van een gewapend betonnen funderingsplaat van 5 cm dikte, die onlosmakelijk met de sierplaat is verbonden.

 • 6.

  De afmetingen van de grafbedekking van een particulier urnengraf bedragen 55 x 55 cm,

  waarbij:

  • a.

   op de begraafplaatsen in Klundert en Zevenbergen, Galgenweg, mag uitsluitendeen gedenkteken van 55 cm x 55 cm worden geplaatst op een door de gemeente beschikbaar gesteld kunststofdeksel in de vorm van een lessenaar. De dikte van de gedenksteen mag minimaal 6 cm en maximaal 10 cm zijn:

 • b.

  op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg in Zevenbergen beplanting, een sierurn of een liggende of staande steen mag worden aangebracht, mits niet hoger dan 60 cm.

 • 7.

  De afmetingen van de grafbedekking van een particulier kindergraf bedragen:

 • a.

  voor een staande steen een maximum hoogte van 60 cm en een maximale breedte van 60 cm;

 • b.

  voor een liggende steen een lengte van 100 cm en een breedte van 60 cm;

 • c.

  een combinatie van de onder a. en b. van dit lid genoemde gedenktekens is

  toegestaan;

 • d.

  de dikte van de gedenktekens zoals bedoeld onder a. t/m c. van dit lid is 12 cm. Bij

  een liggende steen mag een dunnere sierplaat worden toegepast, mits daarbij gebruik

  wordt gemaakt van een gewapend betonnen funderingsplaat van 5 cm dikte, die

  onlosmakelijk met de sierplaat is verbonden.

 • 8.

  Op een algemeen graf op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen is

  het aanbrengen van een liggende steen van maximaal 50 x 50 cm mogelijk. De dikte van

  de gedenksteen mag minimaal 6 cm en maximaal 10 cm zijn.

 • 9.

  Metalen of geëmailleerde naamplaatjes in de vorm van een vlinder, beer, ballon en

  dergelijke zijn toegestaan voor toepassing op de herdenkingsplaats voor kinderen op de

  begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen.

 • 10.

  Een ornament of combinatie van ornamenten anders dan een grafsteen mag maximaal 30% van de toegestane oppervlakte innemen, waarbij de hoogte niet meer mag zijn dan de aangegeven maat voor de staande steen.

Artikel 5. Grafkelder

 • 1. Op de begraafplaatsen in Klundert en Zevenbergen, Galgenweg worden geen nieuwe

  grafkelders toegestaan. Bij aanpassingen of reparaties dienen de oorspronkelijke maten

  te worden aangehouden.

 • 2. Op de begraafplaats i.o. in Zevenbergen aan de Klundertse weg is op specifieke plekken

  de plaatsing van een grafkelder mogelijk. Op een grafkelder mogen uitsluitend liggende

  gedenkstenen worden geplaatst.

 • 3. Een grafkelder heeft de maximale afmetingen van 105 (breedte) bij 240 (lengte).

 • 4. Een grafkelder dient luchtdicht te worden afgesloten.

 • 5. Een grafkelder wordt geplaatst op een gewapend betonnen grondplaat van minimaal 5

  cm dikte.

 • 6. Geprefabriceerde (kunststof of beton) en gemetselde grafkelders zijn toegestaan.

Artikel 6. Reclame

Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.

Artikel 7. Plaatsing gedenkteken

 • 1. Het tijdstip van plaatsing dient minstens twee werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te

  worden aan de beheerder Dagelijks beheer en toezicht. Het plaatsen van de

  gedenktekens mag plaatsvinden op werk- en zaterdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

  Voorafgaand aan de plaatsing wordt op afspraak (uitsluitend tijdens werkdagen) de

  exacte maatvoering ter plekke aangewezen.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van de tijden genoemd in lid 1. van dit artikel

  afwijken.

Artikel 8. Eenjarige planten

Op een graf mogen zonder vergunning eenjarige gewassen worden geplant, vooruitlopend op het aanbrengen van een definitieve grafbedekking.

Artikel 9. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 10. Intrekking oude regeling

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Moerdijk 2006, vastgesteld op 10 oktober 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 februari 2015.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2014,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

Toelichting uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder dagelijks beheer en toezicht van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

Bermmonumentjes voor verkeersslachtoffers vallen niet onder deze verordening. Daarin voorziet de APV en de Uitgangspunten Algemene Begraafplaatsen.

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom is een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis. Teksten en figuraties met de bedoeling voor passanten kwetsend te zijn - ter beoordeling van de beheerder administratief beheer- , worden niet toegestaan.

Alle onderdelen en voorwerpen met uitzondering van losse potplanten en (tijdelijk in gebruik zijnde) vazen met bloemen moeten verankerd zijn aan het gedenkteken. Onder voorwerpen worden siervoorwerpen verstaan zoals open boek, vogels, foto’s die op een grafmonument worden aangebracht. Dergelijke voorwerpen zijn gevoeliger voor vandalisme en beschadigingen als gevolg van weersomstandigheden en invloeden met het verstrijken van de jaren. Rechthebbenden kunnen de verantwoordelijkheid voor beschadigingen niet bij de beheerder neerleggen.

Hekwerken en kettingen zijn niet meer toegestaan met uitzondering op de oude gedenktekens. Deze ornamenten zijn gevoelig voor breuk en scheef staan, waardoor het algemene beeld van de begraafplaats snel onverzorgd oogt.

Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning of wijziging van het gedenkteken anders dan het graveren/aanbrengen van de naam van de tweede bijzetting behoort een werktekening, te worden ingediend.

Ten opzichte van het vorige uitvoeringsbesluit moet worden gemeld dat de rechthebbende geen gebruik maakt van het recht op het aanbrengen van een grafbedekking, waarna de gemeente de bovengrondse grafruimte opneemt in haar onderhoud. De gemeente neemt daarna de nodige beheermaatregelen. Het onderhoud van grafbedekking is niet in de kosten van de begraafplaatsen opgenomen. Formeel mag de beheerder dagelijks beheer en toezicht de grafbedekking ook niet onderhouden, maar wanneer de rechthebbende afstand doet van zijn recht op grafbedekking, vervalt dat recht aan de gemeente. De gemeente zal uit netheidsoverwegingen onderhoud moeten plegen. Deze kosten zullen eenmalig in rekening gebracht worden van de rechthebbende.

Rechthebbenden die afstand doen van het onderhoud van de bovengrondse grafruimte, kunnen geen eisen stellen aan de soort grafbedekking, de manier van onderhouden of de staat van het onderhoud.

Voor het onderhoud van het gedenkteken (grafsteen, ornamenten, beplanting, grind of gras) mogen geen chemische middelen worden toegepast.

Artikel 3.

De vergunning voor het hebben van een grafbedekking wordt verstrekt voor de gehele looptijd van het graf inclusief de eventuele verlenging van grafrechten bij particuliere graven.

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk aan de rechthebbende of belanghebbende medegedeeld. Een kopie wordt toegestuurd aan de aanvrager, wanneer dit een ander is dan de rechthebbende of belanghebbende. In de meeste gevallen verzorgen de begrafenisondernemer of een steenhouwer de aanvraag.

Artikel 4.

Er zijn nadere eisen gesteld aan de uitvoering van de diverse materialen zoals de dikte van de gebruikte materialen. Ook is vastgelegd, dat een grondplaat toegepast moet worden, wanneer de bovenplaat dunner is dan voorgeschreven. Wanneer een steen door een officiële steenhouwer wordt geplaatst, mag in de praktijk worden uitgegaan dat altijd een juiste fundering wordt aangebracht. Anders is het, wanneer nabestaanden zelf een gedenkteken aanbrengen in de vorm van een tegelverharding of grind zonder voldoende fundatie en/of opsluitbanden. Elke grafbedekking- voor zover niet bestaande uit een afdekplaat met de maximaal aangegeven grootte- moet worden opgesloten door grafbanden van beton of hardsteen, zodat de maatvoering onomstotelijk vaststaat. Aan opsluitbanden worden nadere eisen gesteld qua formaat en sterkte. Een rollaag van klinkers of een smalle metalen band of los grind zonder opsluiting wordt niet meer toegestaan. Ook het aanbrengen van grind en/of een ander materiaal of opsluitband buiten de officiële maat van het graftype wordt niet meer toegestaan. Enerzijds voorkomen deze strengere voorschriften, dat de gedenktekens scheefzakken, scheuren of erg gevoelig zijn voor onkruidgroei, waardoor nabestaanden minder nazorg hoeven te plegen. Anderzijds zorgen deze eisen ervoor, dat het totaalbeeld van de begraafplaatsen beter gewaarborgd blijft.

Artikel 5.

De eisen aan een particuliere grafkelder zijn verduidelijkt door de maatvoering op te nemen. Een grafkelder ( 2.40 x 1.05 m.) vraagt bovengronds meer ruimte dan de gebruikelijke 1.80 x 0,90 m. Daardoor behoudt het college de bevoegdheid om per aanvraag een graftombe aan te wijzen op een plaats met voldoende ruimte, zodanig dat het aanliggende pad en achterliggende beplanting ongestoord kunnen blijven bij het plaatsen van de kelder.

Artikel 6.

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.

Artikel 7.

Door de aanpassing in tijden is het mogelijk, dat rechthebbenden zelf een grafbedekking aanbrengen. Dit speelt met name bij grafbedekking, die voornamelijk uit beplanting bestaat Het respecteren van de zondagsrust houdt in, dat het uitvoeren van werkzaamheden op de zon- en daaraan gelijk te stellen feestdagen niet wordt toegestaan. Het is uiteraard niet de bedoeling van dit artikel om het verzorgen van een grafbedekking op een zon- of feestdag te verbieden.

Artikel 8.

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.

Artikel 9.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende en de beheerder dagelijks beheer en onderhoud over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst. Zowel bij de keuze voor kruidachtige of houtachtige gewassen dient de maximale maat van het graf te worden gevisualiseerd door een grafrand conform

artikel 4, lid 4. Daarmee is duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de rechthebbende ligt.

Artikel 10.

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.

Artikel 11.

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.