Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Geldend van 01-02-2015 t/m heden

Intitulé

Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Het college van Moerdijk,

gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheerverordening begraafplaatsen Moerdijk;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van stoffelijke overblijfselen;

 • b.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • c.

  begraafplaats(en): een begraafplaats in:

  • -

   Zevenbergen, Galgenweg 1, (4791 HC);

  • -

   Klundert, Schanspoort 6 (4671 KP);

  • -

   Zevenbergen, Klundertseweg (in oprichting);

 • d.

  beheerder: de ambtenaar, die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • e.

  belanghebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend;

 • f.

  gedenkplaats: plaats waar voor doodgeborenen die niet of elders worden begraven of gecremeerd een gedenkplaatje kan worden aangebracht;

 • g.

  graf: een zandgraf, grafkelder of keldergraf;

 • h.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening

door of namens het college een grafrecht wordt verleend aan een rechthebbende of nadere bepalingen worden meegegeven aan een belanghebbende;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • j.

  keldergraf: een betonnen, gemetselde of kunststofconstructie aaneengeschakeld, waarin meerdere overledenen worden bijgezet in een algemeen keldergraf;

 • k.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het ondergronds doen verstrooien van as;

 • l.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het ondergronds doen verstrooien van as;

 • l.

  particuliere grafkelder: een particulier graf met een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen met of zonder urnen worden bijgezet in een particuliere grafkelder;

 • m.

  particuliere urnenmuur of urnenzuil: een bovengrondse constructie met particuliere nissen, waarin asbussen met of zonder urnen kunnen worden bijgezet;

 • n.

  particuliere urnennis in urnenzuil of urnenmuur: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • o.

  particuliere drijvende urn: een particulier urnengraf, waar een urn met één of twee asbussen, die als sierelement in de daarvoor aangewezen waterpartij kan worden bijgezet;

 • p.

  particuliere waterurn: een particulier urnengraf, waar een urn met de as van één of twee crematies, waarbij als gevolg van natuurlijke omstandigheden de aanwezige as uitspoelt in/op het graf;

 • q.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, - urnengraf of - urnennis, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • r.

  urn: een voorwerp ter berging van één of twee asbussen;

 • s.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • t.

  zandgraf: een particulier of algemeen graf gegraven in de vaste grond.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1. De algemene graven zijn graven waarin gelegenheid wordt gegeven om stoffelijke overblijfselen te begraven voor de tijd van 10 jaren, waarbij per laag één stoffelijk overschot kan worden bijgezet.

 • 2. De algemene graven worden bij de ingebruikname van de begraafplaats i.o. aan de

  Klundertseweg te Zevenbergen uitsluitend uitgegeven op deze begraafplaats.

 • 3. De particuliere graven voor de tijd van 20 jaren worden onderverdeeld in:

  • a.

   graven in één laag, bestemd voor het begraven van ten hoogste één stoffelijk overschot dan wel het plaatsen van twee asbussen met of zonder urnen of het ondergronds verstrooien van de as van twee overledenen;

  • b.

   graven in twee lagen, bestemd voor het begraven van:

   • ·

    ten hoogste twee stoffelijke overschotten dan wel het ondergronds plaatsen van vier asbussen met of zonder urnen of het ondergronds verstrooien van de as van vier overledenen;

   • ·

    dan wel een combinatie van één stoffelijk overschot in de onderste laag en in de bovenste laag ondergronds één of twee asbussen met of zonder urnen of het ondergronds verstrooien van as van één of twee overledenen;

   • ·

    dan wel een combinatie van één of twee asbussen met of zonder urnen of het ondergronds verstrooien van de as van twee overledenen in de onderste laag en in de bovenste laag één stoffelijk overschot met dien verstande, dat na het begraven van het stoffelijk overschot in de bovenste laag in de onderste laag geen bijzetting van een urn of ondergrondse verstrooiing van as meer kan plaatsvinden;

  • c.

   grafkelders.

 • 4. De particuliere graven worden uitgegeven:

  • a.

   in één laag op de begraafplaats Galgenweg te Zevenbergen zonder uitstrooimogelijkheid van as dan wel in de boomweides in de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen;

  • b.

   in twee lagen op de begraafplaats Schanspoort te Klundert zonder uitstrooimogelijkheid van as en op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen;

  • c.

   als grafkelder zonder uitstrooimogelijkheid van as uitsluitend op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen.

 • 5. De particuliere kindergraven worden onderverdeeld in graven in één laag:

  • a.

   voor kinderen in de leeftijd van 1 tot en 12 jaren voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste één stoffelijk overschot of ondergronds bijzetten van één asbus met of zonder urn;

  • b.

   voor kinderen in de leeftijd tot 1 jaar bestemd voor het begraven van ten hoogste één stoffelijk overschot of ondergronds bijzetten van één asbus met of zonder urn;

 • 6. De particuliere kindergraven worden uitgegeven op alle begraafplaatsen.

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  • a.

   urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en).

  • b.

   na realisatie van de begraafplaats in Zevenbergen aan de Klundertse weg kunnen

urnengraven alleen op deze begraafplaats worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen.

c.na realisatie van de begraafplaats in Zevenbergen aan de Klundertse weg kunnen

urnengraven alleen op deze begraafplaats worden uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen.

2 . De particuliere urnennissen in urnenmuur of urnenzuil, waterurnen, drijvende urnen kunnen uitsluitend worden uitgegeven op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen en worden onderverdeeld in:

 • a.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen;

 • b.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

  • 3.

   Op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen kan as worden verstrooid op een algemeen strooiveld.

Artikel 4. Gedenkplaats voor kinderen

De gedenkplaats op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen biedt mogelijkheden om gedenkplaatjes voor de tijd van vijf jaren aan te brengen voor doodgeboren kinderen, die elders worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 februari 2015.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van Moerdijk op 16 december 2014.

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

Toelichting op het Uitvoeringsbesluit voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen Moerdijk

Algemeen

Als in de onderstaande toelichting gesproken wordt over beheerverordening, wordt daarmee de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Moerdijk bedoeld. Hieronder volgt per artikel een korte toelichting.

Artikel 1

Dit artikel geeft een omschrijving van de in het besluit genoemde begrippen. Voor zover begrippen niet zijn vermeld, geldt hetgeen de beheerverordening daarover vermeldt.

Artikel 2

Op de begraafplaats in Klundert worden alleen tweediep particuliere graven uitgegeven. Na de in gebruik name van de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen wordt op de begraafplaats aan de Galgenweg 1 te Zevenbergen alleen nog in de reeds gereserveerde grafruimtes begraven.

Voor begravingen in particuliere graven op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg is mogelijkheid tot het kiezen voor een enkel graf in één laag in de boomweides of voor 2 grafruimtes in een tweediep graf in het traditioneel ingericht gedeelte. Een enkeldiep graf kan niet worden omgezet in een graf met twee lagen.

Zonder verrekening van tarieven kan voorafgaand aan de begraving bij een tweediep particulier graf op de begraafplaats in Klundert en de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen worden gekozen voor een enkeldiep graf of een dubbeldiep graf. Bij een tweediep graf vindt de bijzetting plaats op volgorde van overlijden. De eerste overledene (as of begraving) wordt in de onderste laag bijgezet. Per laag kan maximaal één bijzetting met een overledene of twee asbussen/-verstrooiingen worden bijgezet.

Asverstrooiingen kunnen niet plaatsvinden in of op een graf op de begraafplaatsen in Klundert en Zevenbergen aan de Galgenweg 1. Dit geldt ook voor algemene graven, kindergraven en grafkelders.

Wanneer de eerste bijzetting een asbus betreft (onderste laag), wordt een begraving van een overledene in de tweede laag bijgezet. Er kan dan géén tweede urn of asverstrooing worden bijgeplaatst in de onderste laag.

Wanneer bij de uitgifte van een dubbelgraf bekend is, dat het gebruikt gaat worden voor het bijzetten van vier asbussen, dan mogen op verzoek van de rechthebbende alle asbussen in de bovenste laag worden geplaatst.

Een asverstrooiing is juridisch hetzelfde als een as in een asbus of urn. Dit betekent dat ook een eerste verstrooiing in een tweediep graf het graf volledig wordt geopend en de as in de onderste laag wordt bijgezet of verstrooid.

Algemeen uitgangspunt is het begraven of bijzetten van urnen/asverstrooiingen in twee lagen.

In dit artikel wordt tevens per locatie en plaatsbepaling aangegeven in hoeveel lagen begraven mag worden. Het aantal lagen (één of twee) is afhankelijk van de grondwaterstand; soms spelen ook andere factoren een rol, zoals de aanwezigheid van drainage op zodanige diepte dat begraven in twee lagen niet mogelijk is.

Tegelijkertijd worden nadere bepalingen gesteld aan het uitstrooien van as op de particuliere graven. As mag niet worden uitgestrooid op de grafbedekking. In alle gevallen dient de grafbedekking te worden verwijderd, waarna het uitstrooien plaatsvindt op de onderliggende zwarte grond en al dan niet op verzoek van de rechthebbende wordt ondergewerkt, voordat de steen wordt teruggeplaatst.

Na de in gebruik name van de begraafplaats i.o. aan de Klundertse weg worden algemene graven alleen op deze begraafplaats uitgegeven. Een keldergraf is een ondergronds aangebrachte stapelkelder in beton of kunststof uitgevoerd en gesloten met een afdekplaat. Per geschakelde kolom vinden twee individuele bijzettingen plaats, van elkaar gescheiden door een tussenlaag. De gemeente overweegt voor de algemene graven over te gaan op het gebruik van keldergraven.

Artikel 3

Er worden geen algemene urnengraven uitgegeven. Na de in gebruik name van de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen worden urnengraven alleen nog op deze begraafplaats uitgegeven.

Tegelijkertijd worden nadere bepalingen gesteld aan het uitstrooien van as op de particuliere (urnen)graven. As mag niet worden uitgestrooid op de grafbedekking. In alle gevallen dient de grafbedekking te worden verwijderd, waarna het uitstrooien plaatsvindt op de onderliggende zwarte grond en al dan niet op verzoek van de rechthebbende wordt ondergewerkt, voordat de steen wordt teruggeplaatst. In een urnennis kan geen as zonder asbus worden achtergelaten.

Artikel 4

Op de begraafplaats i.o. aan de Klundertseweg te Zevenbergen is een gedenkplaats aanwezig voor doodgeborenen, die elders zijn begraven of gecremeerd. Hier kunnen gedenkplaatjes worden aangebracht voor deze kinderen.

Gedenkplaatjes op de herdenkingsplaats worden uitgegeven voor 5 jaar. Er is geen onderscheid in algemene of particuliere plaatjes.

Artikel 5

Dit artikel heeft geen verdere toelichting nodig.