Regeling vervallen per 10-11-2023

Beleidsregel sport- en cultuurstrippenkaart 2015

Geldend van 05-02-2015 t/m 09-11-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Beleidsregel sport- en cultuurstrippenkaart 2015

Zaaknummer: 1087308

Besluit tot het vaststellen van de beleidsregel sport- en cultuurstrippenkaart 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • ·

  gelezen het voorstel over de beleidsregels bijzondere bijstand 2015 en sport- en cultuurstrippenkaart 2015 ;

 • ·

  gezien het raadsbesluit van 25 november 2014;

 • ·

  gelet op artikel 108 van de Gemeentewet.

Besluit:

1.vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel sport- en cultuurstrippenkaart 2015

Algemene bepalingen

De gemeente Hoorn verstrekt tegemoetkomingen voor sport en sociale en/of culturele activiteiten in de vorm van sport- en cultuurstrippen. Er worden geen individuele tegemoetkomingen voor sport en sociale en/of culturele activiteiten verstrekt.

De sport- en cultuurstrippen zijn persoonsgebonden en kunnen worden gebruikt als betaalmiddel voor sportieve en culturele activiteiten. Op de website van de gemeente Hoorn staat vermeld waar de strippen worden geaccepteerd als betaalmiddel.

Inwoners van Hoorn komen in aanmerking voor een sport- en cultuurstrippen als zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel zijn de begripsbepalingen van de Participatiewet van toepassing en wordt verstaan onder:

 • a.

  het college : het college van burgemeester en wethouders van Hoorn

 • b.

  laag inkomen : een inkomen tot aan de volgende vastgestelde inkomensgrenzen:

alleenstaand

Alleenstaande ouder

Echtpaar/samenwonend

Volwassenen van 21 jaar of ouder tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.092,50

€ 1.403

€ 1.558

Jongmeerderjarig

€ 269

€ 580

Beiden jongmeerderjarig

met kind(eren) € 850

zonder kind(eren) € 538

1 jongmeerderjarige

met kind(eren) € 1.360

zonder kind(eren) € 1.048

Pensioengerechtigd

€ 1.196

€ 1.505

€ 1.647

Persoon in een inrichting

€ 390

€ 390

€ 633

 • c.

  bescheiden vermogen : vermogen onder de vermogensgrens volgens artikel 34 van de

  Participatiewet

 • d.

  gezin : alleenstaande ouder en echtparen/samenwonenden

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1. Het college verstrekt op verzoek een sport- en cultuurstrippen aan inwoners van Hoorn van 18 jaar of ouder met een laag inkomen en een bescheiden vermogen.

 • 2. Het college verstrekt aan de onder lid 1 genoemde inwoners op verzoek ook sport- en cultuurstrippen ten behoeve van hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Artikel 3 Waarde per persoon

Het college verstrekt per persoon per jaar aan strippen:

 • a.

  € 100 aan volwassenen

 • b.

  € 200 aan kinderen van 4 tot 18 jaar

Artikel 4 Declaratie

De organisaties, verenigingen, clubs en stichtingen waar de strippen als betaalmiddel worden geaccepteerd, krijgen gedeclareerde strippen periodiek uitbetaald.

Artikel 5 Ingangsdatum

De officiële titel van de beleidsregel is sport- en cultuurstrippenkaart 2015. De beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2015. De vastgestelde beleidsregel Sport- en Cultuurfonds Hoorn 2012 vervalt gelijktijdig.

 • 2.

  Dit besluit bekend te maken door:

  • -

   publicatie in ‘West-Friesland op Zondag’

  • -

   opname en publicatie in het gemeenteblad

De gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd onder ‘Openbare Bekendmakingen’ op de website van de gemeente Hoorn en bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2015

college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                  de burgemeester,

Toelichting

Vanaf 2012 worden er geen individuele vergoedingen meer verstrekt voor sport en voor culturele en/of sociale activiteiten. In plaats daarvan zijn de mogelijkheden van de sport- en cultuurstrippen verruimd. Inwoners van Hoorn met een laag inkomen en een bescheiden vermogen kunnen met de sport- en cultuurstrippen terecht bij verschillende organisaties, verenigingen, stichtingen en clubs in en om Hoorn.

In deze beleidsregel is aangegeven wat sport- en cultuurstrippen zijn en wie er voor in aanmerking komen. Op de website van de gemeente Hoorn staat bij welke organisaties, verenigingen, stichtingen en clubs de strippen als betaalmiddel worden geaccepteerd.

Deelnemende organisaties, verenigingen, stichtingen en clubs kunnen zich bij de gemeente Hoorn melden als deelnemer als zij de strippen willen accepteren als betaalmiddel. De gemeente houdt de lijst deelnemende organisaties, verenigingen, stichtingen en clubs actueel.

Waarde strippen per persoon per jaar

De gemeenteraad heeft besloten dat kinderen € 200 per jaar aan strippen kunnen krijgen en volwassenen € 100.

Verschillende strippen

Er is onderscheid gemaakt tussen de strippen voor kinderen en voor volwassen (verschillende kleuren). Enerzijds voor de managementinformatie. Anderzijds om te voorkomen dat volwassen de strippen van kinderen gebruiken en andersom. Het uitgangspunt is dat zowel volwassenen als kinderen participeren aan de Hoornse samenleving door sport en culturele activiteiten.

Persoonsgebonden kaart

De sport- en cultuurstrippen zijn persoonsgebonden. Dit betekent dat de gebruiker een stamkaart nodig heeft om de strippen te kunnen gebruiken als betaalmiddel. De gebruiker moet de stamkaart tonen als hij/zij de strippen gebruikt. Hierover zijn afspraken gemaakt met de deelnemende organisaties, clubs, stichtingen en verenigingen.

Declaratie van de strippen

De deelnemende organisaties, clubs, stichtingen en verenigingen kunnen de strippen declareren bij de gemeente Hoorn. De declaratie en uitbetaling van de strippen vinden -in overleg met de gemeente Hoorn - maandelijks of per kwartaal plaats.