SPEELAUTOMATENVERORDENING TYTSJERKSTERADIEL

Geldend van 01-05-1995 t/m heden

Intitulé

SPEELAUTOMATENVERORDENING TYTSJERKSTERADIEL

Gemeente Tytsjerksteradiel

Raad 30 maat 1995, punt 10

No. 9500310

Speelautomatenverordening.

De raad der gemeente Tytsjerksteradiel;

 • -

  gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 1995;

 • -

  gelet op het bepaalde in titel Va van de Wet op de Kansspelen en het Speelautomatenbesluit;

 • -

  gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

  b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

SPEELAUTOMATENVERORDENING TYTSJERKSTERADIEL

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan:

 • -

  de wet:

 • -

  de Wet op de Kansspelen (Stbl. 1964, 483; laatstelijk gewijzigd bij wet van

  13 november 1985, Stbl. 600);

 • -

  speelautomaat:

  een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • -

  vergunning:

  de in artikel 30b van de wet bedoeld vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten (aanwezigheidsvergunning);

 • -

  exploitatievergunning:

  de in artikel 30h van de wet bedoelde vergunning voor het exploiteren van een speelautomaat;

 • -

  inrichting:

  • a.

   een inrichting als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder a of c van de Drank- en Horecawet, indien daarvoor ingevolge die wet vergunning is verleend en deze nog van kracht is;

  • b.

   een inschrijving, waarvan de ondernemer inschrijfplichtig en ingeschreven is bij het Bedrijfschap Horeca;

 • -

  ondernemer/vergunninghouder:

  de natuurlijke of rechtspersoon die een inrichting exploiteert als bedoeld in artikel 30c, lid a of b van de wet.

Artikel 2.

De burgemeester kan per inrichting slechts vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van maximaal twee speelautomaten.

Naar het oordeel van de burgemeester kan hiervan worden afgeweken tot een maximum van vijf speelautomaten met betrekking tot inrichtingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a van de Drank- en Horecawet die een specifiek regionale functie vervullen.

Artikel 3.

 • 1. De ondernemer dient de vergunning aan te vragen door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

 • 2. Indien de aanvraag betreft een inrichting als bedoeld in artikel 30c, lid 1b van de wet, dient de ondernemer een kopie van het inschrijvingsbewijs van het Bedrijfschap Horeca bij de aanvraag over te leggen.

Artikel 4.

Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen, wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld binnen twee weken nadat hem dit is meegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.

Artikel 5.

De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

Artikel 6.

Met het in werking treden van deze verordening vervalt de Speelautomatenverordening Tietjerksteradeel, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 30 september 1987, laatstelijk gewijzigd 27 januari 1994.

Artikel 7.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Speelautomatenverordening Tytsjerksteradiel" en treedt in werking op 1 mei 1995.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel op 30 maart 1995.

de voorzitter