Geurverordening gemeente Middelharnis

Geldend van 25-06-2009 t/m 09-12-2014

Intitulé

Geurverordening gemeente Middelharnis

De raad van de gemeente Middelharnis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2009;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij en de overwegingen zoals opgenomen in het voorstel van burgemeester en wethouders;

artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd, zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de bijbehorende uitvoeringsregeling: Regeling geurhinder en veehouderij.

artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wgv. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wgv.

artikel 3 Wijzigen geurnorm woongedeelte plangebied Zuidelijke randweg

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft, is weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarde van artikel 3 geldt’). Het gebiedis op die kaart paars gekleurd. Het gebied omvat een gedeelte van het plangebied Zuidelijke randweg. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a, van deWgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3.

artikel 4 Wijzigen geurnorm overige gedeelten plangebied Zuidelijke randweg

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft, is weergegeven op de kaart in bijlage 2 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarde van artikel 4 geldt’). Het gebied is op die kaart rose gekleurd. Het gebied omvat het overige gebied (alles minus het gebied dat is genoemd in artikel 3) in het plangebied Zuidelijke randweg. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a, van deWgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,5 ouE/m3.

artikel 5 Wijzigen geurnorm bebouwde kom Middelharnis/Sommelsdijk

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft, is weergegeven op de kaart in bijlage 3 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarde van artikel 5 geldt’). Het gebied is op die kaart blauw gekleurd. Het gebied omvat de gehele bestaande woonkern (bebouwde kom van) Middelharnis/Sommelsdijk.In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a, van deWgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 0,7 ouE/m3.

artikel 6 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport ‘Gebiedsvisie bebouwde kom Middelharnis onderbouwing verordening o.g.v. Wgv’ van De Roever Milieuadvisering d.d. 6 april 2009. Deze is als bijlage bij deze verordening opgenomen.

artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De verordening wordt aangehaald als: 'Geurverordening gemeente Middelharnis'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Middelharnis op 3 juni 2009.

De griffier, De voorzitter,

P.W. Berrevoets-Ringelberg. drs. P. Zevenbergen.

Bijlage 1 - kaart als bedoeld in artikel 3

i249875.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 2 - kaart als bedoeld in artikel 4

i249876.pdf [Klik hier om het document te downloaden] i249871.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 3 - kaart als bedoeld in artikel 5

i249877.pdf [Klik hier om het document te downloaden] i249872.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 4 - rapport De Roever Milieuadvisering, bedoeld in artikel 6

i249878.pdf [Klik hier om het document te downloaden] i249873.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Nota-toelichting

1 Toelichting bij de artikelen 3 tot en met 5

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen hetaangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3,tweede lid, en artikel 14, tweede en derde lid, van de Wgv. De bedoelde uitzonderingen betreffengeurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of geurgevoelige objecten diedaartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op eenvoormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.