Regeling vervallen per 03-02-2016

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bedrijventerreinen Havens van Stellendam (Binnenhaven) en Korteweg 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m 09-12-2014

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Bedrijventerreinen Havens van Stellendam (Binnenhaven) en Korteweg 2011

De raad van de gemeente Goedereede;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 15 november 2010;

overwegende, dat de gemeente een indirect belang heeft bij veilige, kwalitatieve en representatieve bedrijventerreinen; dat het van belang is dat ook ondernemers zich inspannen om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van de bedrijventerreinen; dat om deze redenen het een goede zaak is om medewerking te verlenen aan het totstandkomen van een BIZ voor de bedrijventerreinen Binnenhaven Stellendam en Korteweg; dat in de verordening BI-Zone de hoogte en wijze van belastingheffing geregeld wordt en de indeling in klassen is opgenomen;

gelet op het bepaalde in artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones;

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  BI-zone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied ligt ten oosten van de N57. De ondergrens is de Korteweg. De bovengrens wordt gevormd door het water van de Binnenhaven. Overige straten die binnen het gebied vallen zijn Meester Snijderweg, Deltahaven, Nijverheidsweg, Delta Industrieweg, Scheelhoekweg, Deltageul, Pampus en Hinder. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart met nummer 1.

 • b.

  de wet: de Experimentenwet BI-zones;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • d.

  Uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Goedereede en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 11 november 2010.

Artikel 2 Aanwijzing stichting

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam (hierna de stichting) wordt aangewezen als stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 3 Aard van de belasting

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.

Artikel 4 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaren jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2. De BIZ-bijdrage wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken.

 • 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 Belastingobject

 • 1. Als een onroerende zaak, die niet in hoofdzaak tot woning dient, wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dient en die niet is genoemd in artikel 220d, eerste lid, van de Gemeentewet.

 • 2. Een onroerende zaak dient niet in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak niet in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 6 Maatstaf van Heffing

 • 1. De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 4, tweede lid, van deze verordening.

 • 2. Bij de bepaling van de heffingsmaatstaf wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 • 3. Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 7 Belastingtarief

 • 1. De BIZ-bijdrage bedraagt bij een waarde van:

  • a.

   € 300.000,- of minder € 280,-;

  • b.

   meer dan € 300.000,-, doch minder dan € 800.000,- € 475,-;

  • c.

   € 800.000,- of meer € 725,-.

 • 2. Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt € 0,00 voor de onroerende zaken die in gebruik zijn als:

  • -

   straatmeubilair, waaronder begrepen lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, fonteinen, banken, abri’s, hekken en palen;

  • -

   begraafplaatsen;

  • -

   crematoria;

  • -

   urnentuinen;

  • -

   bouwterreinen;

  • -

   clubhuizen;

  • -

   crèches;

  • -

   peuterspeelzalen;

  • -

   scholen;

  • -

   dagverblijven;

  • -

   speeltuinen; en

  • -

   sportterreinen.

 • 3. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,- blijft, wordt geen BIZ-bijdrage geheven.

 • 4. Voor belastingbedragen tot €10,- vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als een belastingbedrag.

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan € 90,-- en minder dan € 2.500,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 11 Algemeen

Indien en voor zover in deze verordening daarvan niet is afgeweken, is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Goedereede van toepassing.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidie wordt verstrekt aan de stichting voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen.

 • 3. In de Uitvoeringsovereenkomst worden nadere regels gesteld over de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen.

Artikel 13 Melding van relevante wijzigingen

 • 1. De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2. De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van verandering of beëindiging van activiteiten.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking 8 dagen nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zone Havens van Stellendam (Binnenhaven) en Korteweg 2011’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goedereede op 25 november 2010

De griffier, D.A. Koppenol

De voorzitter, G.J. van de Velde-de Wilde

Bijlage 1 - kaart aangewezen gebied BI-zone

i249788.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 2 - Uitvoeringsovereenkomst BIZ 2011 t/m 2015

Tussen Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam en Gemeente Goedereede

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, van het algemeen bestuur, de heren M. Lokker en G.J. de Boer, hierna te noemen ‘BIZ-stichting’,

De gemeente Goedereede, in het bijzonder de vertegenwoordiger van het College van B&W, G.J. van de Velde-de Wilde, burgemeester, hierna te noemen: de gemeente’,

• Overwegende, dat er een wens is bij de BIZ-stichting en de gemeente om het bedrijventerrein Binnenhaven en Korteweg in Stellendam structurele kwaliteitsimpuls te geven en het bedrijventerrein voor ondernemers van Binnenhaven en Korteweg aantrekkelijker te maken, • Overwegende, dat er bij zowel de BIZ-stichting als de gemeente draagvlak bestaat om deze gewenste kwaliteitsimpuls samen vorm te gaan geven, • Overwegende, dat de BIZ-stichting het initiatief neemt tot verdere uitvoering van haar projectplan en de hierbij behorende jaarlijkse werkplannen om te komen tot de hierboven genoemde impuls voor het bedrijventerrein Binnenhaven en Korteweg.

Definities

 • a.

  BI-zone: het in de verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. ;

 • b.

  BIZ-bijdrage: een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. De BIZ-bijdrage wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zone gelegen onroerende zaken, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken;

 • c.

  subsidie; de opbrengst van de geheven en geinde BIZ bijdragen die wordt verstrekt aan de bij verordening aangewezen Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Binnenhaven en Korteweg;

 • d.

  de wet: de Experimentenwet BI-zones;

 • e.

  de verordening; de Verordening BIZ bijdrage Binnenhaven en Korteweg (naam te geven door gemeente);

 • f.

  de overeenkomst; de uitvoeringsovereenkomst BIZ 2011-2015 tussen de gemeente Goedereede en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Binnenhaven en Korteweg;

 • g.

  de gemeente: gemeente Goedereede;

 • h.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede;

 • i.

  BIZ-Stichting; juridische entiteit waarin ondernemers van bedrijventerrein Binnenhaven en Korteweg verenigd zijn en die belast is met de uitvoering van de BIZ;

 • j.

  netto opbrengst; opbrengst na aftrek van kosten zoals perceptiekosten;

 • k.

  projectplan; plan waarin de uitvoering van een of meerdere BI-zone activiteiten staat beschreven.

Komen het volgende overeen:

 • 1.

  De BI-zone is afgebakend op de kaart zoals deze in bijlage 1 bij deze overeenkomst is weergegeven en heeft betrekking op de volgende straten; - bedrijventerrein Binnenhaven Deltahaven; nummers 1 t/m 3, 5 t/m8, 11 t/m 14, 17, 18, 21 t/m 33, 36, 39, 39A, 39B, 39C, 40, 41, 44, 58, 60, 61 en 62. Meester Snijderweg; nummers 14 en 18. Nijverheidsweg Delta Industrieweg Scheelhoekweg - bedrijventerrein Kortweg Deltageul Pampus Hinder

 • 2.

  De uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten voor de periode van 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Deze periode valt samen met de looptijd van de Experimentenwet BI-zones. De overeenkomst geldt zolang de verordening van kracht is en treedt in werking met ingang van datum inwerkingtreding van de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Binnenhaven en Korteweg 2011 t/m 2015.

 • 3.

  De BIZ-stichting dient de subsidie aan te wenden voor activiteiten op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de Bedrijven Investeringszone.

 • 4.

  De gemeente streeft er naar voor het openbaar gebied het basisniveau te hanteren zoals dat in het beheerplan is opgenomen. Bij wijziging van het basisniveau zal de BIZ-stichting hiervan op de hoogte worden gebracht.

 • 5.

  In het projectplan van de BI-zone Binnenhaven en Korteweg d.d. 11-10-2010 staan de hoofdlijnen van de activiteiten beschreven. Deze activiteiten worden conform het businessplan door de BIZ-stichting jaarlijks in een werkplan geconcretiseerd door ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) te formuleren en voorzien te worden van een begroting, zodat ze aan de Experimentenwet BI-zones te toetsen zijn door de gemeente.

 • 6.

  De BIZ-stichting is conform artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI-zones, verplicht de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 7.

  Het gaat om activiteiten binnen de volgende onderwerpen, zoals die in het projectplan zijn omschreven: Omschrijving activiteiten volgens projectplan - beveiliging middels hekwerken - Parkmanagement

 • 8.

  De hoogte van de verleende subsidie bedraagt, voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, de feitelijke netto opbrengst van de BIZ-bijdragen op grond van deze verordening.

 • 9.

  De gemeente keert de subsidie voor 1 augustus uit in jaarlijkse termijnen van € 54.000,-. Indien gewenst door de BIZ-stichting verleent de gemeente een voorschot op het toegekende subsidiebedrag tot een maximum van het jaarlijkse subsidiebedrag van € 54.000,-.

 • 10.

  De BIZ-stichting verstrekt aan de gemeente Goedereede alle informatie ten behoeve van de voortgang van de uitvoering en monitoring met betrekking tot de activiteiten, als bedoeld in artikel 7. Deze informatie bestaat in elk geval uit de toezending aan de gemeente Goedereede van alle stukken behorend tot de BI-zone Binnenhaven en Korteweg subsidieverlening en de BI-zone Binnenhaven en Korteweg subsidievaststelling en uit de BI-zone Binnenhaven en Korteweg voortgangsverslagen die de BIZ-stichting jaarlijks opstelt ten behoeve van het betaalorgaan.

 • 11.

  Het projectplan en de begroting dienen vóór 1 augustus van het voorafgaande jaar ter toetsing aan de Experimentenwet BI-zones aan het college te worden voorgelegd.

 • 12.

  Vóór 1 mei stuurt de BIZ-stichting het college ter verantwoording de jaarstukken van het jaar ervoor en het verzoek tot subsidievaststelling. De jaarstukken dienen te zijn gecontroleerd door een accountant-administratieconsulent dienen voorzien te zijn van een samenstellingsverklaring.

 • 13.

  Aan de hand van de stukken bedoeld in artikelen 10, 11 en 12 controleert de gemeente Goedereede de correcte uitvoering van de in artikel 7 genoemde activiteiten door de BIZ-stichting.

 • 14.

  Indien uit de controle blijkt dat de subsidie niet of niet geheel is aangewend voor de in artikel 7 omschreven activiteiten, kan de subsidie conform de ABW geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 • 15.

  De BIZ-stichting stelt de gemeente Goedereede zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van bijzondere ontwikkelingen en onvoorziene knelpunten in de uitvoering van het werkplan en/of zaken die spelen binnen de BIZ-stichting of de financiën.

 • 16.

  Indien de projectplannen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd of aanpassing behoeven, dan kan het college in overleg met de BIZ-stichting besluiten het vast te stellen subsidiebedrag daarop aan te passen.

 • 17.

  De gemeente keert altijd de geraamde netto jaaropbrengst uit aan de BIZ-stichting. BIZ-bijdragen die door de gemeente niet of niet in het lopende jaar kunnen worden geïnd worden in het daaropvolgende jaar of jaren verrekend.

 • 18.

  Indien uit een tussentijdse draagvlakmeting, als bedoeld in artikel 6 van de Experimentenwet BIzones, blijkt dat er onvoldoende steun is voor de voortzetting van de BI-zone op Binnenhaven en Korteweg, dan dient de overeenkomst te worden ingetrokken.

 • 19.

  Indien de overeenkomst wordt opgezegd of ingetrokken dan zal de gemeente voor het lopende jaar een subsidiebedrag uitkeren op basis van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en lopende verplichtingen voor dat jaar.

 • 20.

  Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2015. Indien de BIZ-stichting in surseance verkeert, failliet wordt verklaard, de subsidie-uitvoeringsovereenkomst niet naar behoren uitvoert, disfunctioneert, of meer dan de helft van de zetels van het bestuur vacant zijn, dan kan de gemeente de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de BIZ-stichting. Partijen kunnen de samenwerking tussentijds beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden Indien de samenwerking niet is beëindigd, dan treden de partijen tijdig met elkaar in overleg over de voorwaarden voor voortzetting van de samenwerking.

 • 21.

  Als partijen verschillen over de uitleg over de reikwijdte van de overeenkomst, dan wordt op verzoek van één der partijen tenminste éénmaal overleg gevoerd over het geschil, teneinde een oplossing te bereiken. Indien dat naar het oordeel van één der partijen geen overeenstemming mogelijk is, dan deelt die dat de wederpartij mee, waarna het ieder der partijen vrij staat zijn eigen positie te bepalen.

 • 22.

  Geschillen omtrent de overeenkomst worden – nadat partijen in redelijkheid hebben getracht een minnelijke oplossing te bereiken – voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gemeente Goedereede is gelegen.

 • 23.

  Deze overeenkomst kan niet leiden tot schadeplichtigheid van de partijen jegens elkaar.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend:

Voor de gemeente Goedereede,

Datum: 11 november 2010 - naam: G.J. van de Velde-de Wilde - functie: burgemeester Voor de BIZ-stichting,

Datum: 11 november 2010 - naam: M. Lokker - functie: voorzitter St. SBBS Datum: 11 november 2010 - naam: G.J. de Boer - functie: secretaris St. SBBS