Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Oldambt 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Oldambt 2015

De raad van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN,

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene (gemeentelijke) begraafplaats;

  • -

   Bad Nieuweschans, Kerkhofstraat;

   - Bad Nieuweschans, Rusthoflaan;

   - Beerta, Kerkstraat;

   - Finsterwolde, Hoofdweg;

   - Midwolda, Hoofdweg;

   - Nieuwolda, Kerksingel;

  • -

   Nieuw Beerta, Jan Freerks Zijlkerstraat;

  • -

   Nieuw Scheemda, Hamrikkerweg;

  • -

   Oostwold, Huningaweg;

  • -

   Scheemda, Hoflaan;

  • -

   Winschoten, Acacialaan;

  • -

   Winschoten, Hofstraat;

 • b.

  graf: plaats waar een lijk begraven wordt of ligt of een asbus wordt geplaatst daaronder begrepen een enkelgraf, een dubbelgraf, een etagegraf, een kindergraf en een urnengraf;

 • c.

  grafkelder: een constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse constructie;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • i.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf;

 • l.

  gedenkplaatje: een naamplaatje van 210 x 80 mm op een algemeen gedenkmonument bij een strooiveld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten, als die bedoeld in de tarieventabel, worden geheven door middel van een aanslagbiljet of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van het aanslagbiljet of van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld voor de verschuldigde rechten

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De 'Verordening lijkbezorgingsrechten Oldambt 2013’ van 19 december 2012 en de daarbij behorende Tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten Oldambt 2015'.

Tarieventabel 2015

behorende bij de ´Verordening lijkbezorgingsrechten Oldambt 2015’.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel graf wordt geheven:

1.1.1Voor een periode van 20 jaar € 754,00

1.1.2Voor een periode van 50 jaar € 2262,00

1.1.3Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.1.1 en 1.1.2 voor een termijn van 5 jaren wordt geheven: € 208,00

1.1.4Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.1.1 en 1.1.2 voor een termijn van 10 jaren wordt geheven: € 396,00

1.1.5 Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.1.1 en 1.1.2 voor een termijn van 20 jaren wordt geheven: € 754,00

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbelgraf wordt geheven:

1.2.1Voor een periode van 20 jaar € 1247,00

1.2.2Voor een periode van 50 jaar € 3740,00

1.2.3Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2 voor een termijn van 5 jaren wordt geheven: € 344,00

1.2.4Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2 voor een termijn van 10 jaren wordt geheven: € 655,00

1.2.5 Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.2.1 en 1.2.2 voor een termijn van 20 jaren wordt geheven: € 1247,00

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een etagegraf voor het begraven van ten hoogste twee lijken (alleen op de begraafplaats Acacialaan te Winschoten) wordt geheven:

1.3.1Voor een periode van 20 jaar € 944,00

1.3.2Voor een periode van 50 jaar € 2831,00

1.3.3Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 voor een termijn van 5 jaren wordt geheven € 260,00

1.3.4Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 voor een termijn van 10 jaren wordt geheven € 496,00

1.3.5Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.3.1 en 1.3.2 voor een termijn van 20 jaren wordt geheven € 944,00

1.4Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

1.4.1 Voor een periode van 20 jaar € 604,00

1.4.2Voor een periode van 50 jaar € 1811,00

1.4.3Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.4.1 en 1.4.2 voor een termijn van 5 jaren wordt geheven: € 167,00

1.4.4Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.4.1 en 1.4.2 voor een termijn van 10 jaren wordt geheven: € 317,00

1.4.5Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.4.1 en 1.4.2 voor een termijn van 20 jaren wordt geheven: € 604,00

1.5Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor het begraven van een asbus wordt geheven:

1.5.1Voor een periode van 20 jaar € 604,00

1.5.2Voor een periode van 50 jaar € 1811,00

1.5.3Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.5.1 en 1.5.2 voor een termijn van 5 jaren wordt geheven: € 167,00

1.5.4Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.5.1 en 1.5.2 voor een termijn van 10 jaren wordt geheven: € 317,00

1.5.5Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.5.1 en 1.5.2 voor een termijn van 20 jaren wordt geheven: € 604,00

1.6Voor het verlenen van het recht op het plaatsen van een asbus in een urnennis wordt geheven:

1.6.1Voor een periode van 20 jaar € 490,00

1.6.2Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.6.1 voor een termijn van 5 jaren wordt geheven € 135,00

1.6.3Voor het verlengen van het recht bedoeld in 1.6.1 voor een termijn van 10 jaren wordt geheven: € 258,00

Hoofdstuk 2 Begraven en bijzetten

2.1Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur wordt geheven:

2.1.1Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder: € 798,00

2.1.2Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar: € 399,00

2.1.3Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar: € 200,00

2.1.4 Voor het begraven van een asbus of urn in een graf: € 200,00

2.1.5Voor het bijzetten van een asbus of urn in een nis: € 120,00

2.2 Voor het begraven op maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur, maar vóór 18.00 uur wordt het recht bedoeld in 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 verhoogd met 25%.

2.3 Voor het begraven op zaterdag of op ongewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 en 2.1.5 verhoogd met 60%.

2.4 Indien een grafkelder wordt aangebracht, wordt het recht per grafruimte verhoogd met:

2.4.1Voor een onder 1.1 genoemd graf (enkel graf): € 182,00

2.4.2Voor een onder 1.2 genoemd graf (dubbel graf): € 300,00

2.4.3Voor een onder 1.3 genoemd graf (etage graf): € 227,00

2.4.4Voor een onder 1.4 genoemd graf (kinder graf): € 146,00

2.4.5Voor een onder 1.5 genoemd graf (urnen graf): € 73,00

Hoofdstuk 3 Grafbedekking

3.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de gedenktekens/kruisen/zerken, wordt per gedenkteken/kruis/zerk geheven: € 179,00

3.2 Voor het plaatsen of vernieuwen van een afdekplaat in een urnenmuur wordt geheven: € 175,00

3.3Voor het aanbrengen van een gedenkplaatje op één van de gedenkmonumenten bij de strooivelden op de begraafplaatsen Bad Nieuweschans, Finsterwolde of Beerta, voor een periode van 20 jaar, wordt geheven: € 50,00

Hoofdstuk 4 Lijkschouwing

4.1Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven: De bij de gemeente in rekening gebrachte werkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500,00.

Hoofdstuk 5 Opgraven, ruimen, verstrooien

5.1Voor het schudden van een graf en voor het herbegraven van de overblijfselen van een lijk in hetzelfde graf of op een anoniem gedeelte van de begraafplaats wordt geheven: € 200,00

5.2Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een graf wordt geheven: € 120,00

5.3Voor het verwijderen van een asbus uit een nis wordt geheven: € 80,00

5.4Voor het ruimen van een graf of het lichten van een lijk, tenzij dit geschiedt op rechterlijk gezag, wordt geheven:

5.4.1Voor een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder: € 1197,00

5.4.2Voor een lijk van een kind van 1 tot 12 jaar: € 599,00

5.4.3Voor een lijk van een kind jonger dan 1 jaar: € 299,00

5.5Voor het na het lichten van een lijk, behalve op rechterlijk gezag, opnieuw begraven in hetzelfde graf of in een ander graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven: € 798,00

5.6Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: € 120,00

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2014.

De griffier van de gemeente Oldambt,

Pieter Norder

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Oldambt,
d.d. 15 december 2014.
De griffier, De voorzitter,
Pieter Norder Pieter Smit