Verordening inzake speelautomatenhallen

Geldend van 01-04-2006 t/m 09-12-2014

Intitulé

Verordening inzake speelautomatenhallen

De raad van de gemeente Goedereede;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 20 februari 2006;

overwegende dat gelet op de wijzigingen in de Wet op de kansspelen het noodzakelijk is dat de Verordening speelautomatenhallen Goedereede volledig wordt herzien;

gelet op titel VA van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit, alsmede artikel 147 van de Gemeentewet;

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  Speelautomatenbesluit: KB van 24 november 1986, Stb. 589;

 • c.

  speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan:1. het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en2. het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

 • e.

  kansspelautomaat: een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  spelersplaats: een automaat of deel van een automaat waarop deel kan worden genomen aan een kans- of behendigheidsspel. Een speelautomaat kan meerdere spelersplaatsen bevatten;

 • g.

  speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30 c, eerste lid, onder c, van de wet;

 • h.

  ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • i.

  beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 • j.

  openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

Artikel 2 Exploitatievergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De exploitatievergunning wordt verleend voor ten hoogste drie jaar.

 • 3.

  De burgemeester kan voor maximaal twee speelautomatenhallen een vergunning verlenen.

 • 4.

  De burgemeester kan de vergunning als bedoeld in het vorige lid verlenen voor:

  • a.

   Speelautomatenhal Funland, gevestigd in Weststraat 20 te Ouddorp, voor ten hoogste 60 spelersplaatsen ten behoeve van kansspelautomaten, en ten hoogste 30 spelersplaatsen ten behoeve van behendigheidsautomaten;

  • b.

   Speelautomatenhal House of Games, gevestigd op recreatieterrein Port Zélande, Port Zélande 2 te Ouddorp, voor ten hoogste 25 spelersplaatsen ten behoeve van kansspelautomaten, en ten hoogste 30 spelersplaatsen ten behoeve van behendigheidsautomaten.

Artikel 3 Aanvragen vergunning

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • a.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

 • b.

  een bewijs van inschrijving bij de Kamer van koophandel en fabrieken;

 • c.

  een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • d.

  een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de statuten vertegenwoordigt(en) en van de beheerder.

Artikel 4 Beslistermijn vergunning

De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

Artikel 5 Aanvulling vergunningaanvraag

 • 1. Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen wordt de aanvrager van de vergunning in de gelegenheid gesteld binnen twee weken, nadat de aanvrager dit is medegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren;

 • 2. Indien de aanvrager van de in het voorgaande lid bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt kan de burgemeester de aanvrager in zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaren

Artikel 6 Vergunningsvoorwaarden

 • 1. De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar

 • 2. In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3. Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de sluitingstijden van de speelautomatenhal;

  • b.

   het toezicht in de speelautomatenhal;

  • c.

   de exploitatie van de hal.

Artikel 7 Afwijking sluitingstijden; tijdelijke sluiting

 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor een of meer speelautomatenhallen tijdelijk andere dan de in de vergunning genoemde geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1. De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is;

  • c.

   de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

  • d.

   de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het eerste lid, onder c.

Artikel 10 Intrekkingsgronden

 • 1. De burgemeester kan de vergunning intrekken:

  • a.

   indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e;

  • c.

   indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

  • d.

   indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken.

 • 2. Intrekking van de vergunning geschiedt niet, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voordat de vergunninghouder bij aangetekende brief van dit voornemen in kennis is gesteld. Daarbij wordt hem medegedeeld dat hij in de gelegenheid wordt gesteld zich in persoon of bij gemachtigde door de burgemeester of een door deze aangewezen ambtenaar te worden gehoord.

Artikel 11 Wijziging vergunninghouder

 • 1. Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen twaalf weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2. In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen vier weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3. Zolang op een tijdig ingediende aanvrage niet is beslist is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 12 Strafbepaling

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dat artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 13 Toezichthouders

De opsporing van de in artikel 10 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 14 Binnentreden hal

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal, desnoods tegen de wil van de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend aan de ambtenaren:

voor zover zij door het bevoegde bestuursorgaan belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • a.

  voor zover zij door het bevoegde bestuursorgaan belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • b.

  voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 15 Intrekking oude verordening

De Verordening speelautomatenhallen Goedereede wordt ingetrokken.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening speelautomatenhallen gemeente Goedereede.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 april 2006.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goedereede, gehouden op 2 maart 2006.

De griffier, De voorzitter,

D.A. Koppenol. G.J. van de Velde-de Wilde.