Beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte van toeristenbelasting

Geldend van 22-05-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte van toeristenbelasting

Artikel 1. Algemeen

 • 1. Bij de aangifte toeristenbelasting dient een verklaring te worden overlegd van een accountant waaruit blijkt dat de aangegeven ontvangen vergoedingen in het betreffende belastingjaar in overeenstemming zijn met de maatstaf van heffing zoals genoemd in artikel 6 van de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelastingen”.

 • 2. De accountant, als bedoeld in lid 1, dient te zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in de Wet op de registeraccountants en de Wet op de accountants-administratieconsulenten.

Artikel 2. Ontheffing

 • 1. Aangezien de kosten van de accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 1, voor de belastingplichtige in een redelijke verhouding moeten staat tot de verschuldigde belasting zal op verzoek van de belastingplichtige ontheffing van die verplichting worden verleend onder de voorwaarden genoemd in lid 2.

  • a.

   de vergoedingen als bedoeld in artikel 6 van de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting” bedragen in het betreffende belastingjaar minder dan € 113.500,00;

  • b.

   de belastingplichtige overlegt op verzoek van de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de gegevens waaruit de aangegeven ontvangen vergoedingen blijken;

  • c.

   de gegevens als bedoeld onder b. zijn de gegevens uit de administratie die gevoerd wordt uit hoofde van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

  • d.

   de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, kan door de raad, ingevolge artikel 213, tweede lid, aangewezen accountant opdracht geven de bovengenoemde gegevens te controleren en na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de aangifte.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De “beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte van toeristenbelasting” van 24 november 1998, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van deze regeling is 1 juni 2008.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte van toeristenbelasting”.