Verordening Ouderenparticipatie

Geldend van 13-04-2005 t/m heden

Intitulé

Verordening Ouderenparticipatie.

De raad van de gemeente Hulst;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 13 januari 2005;

gezien de aangepaste brief d.d. 8 november 2004 van de Werkgroep Seniorenraad i.o.;

B E S L U I T :

Vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening Ouderenparticipatie.

Artikel 1 Doel

 • 1. Het doel van ouderenparticipatie is dat ouderen invloed kunnen uitoefenen op het lokalebeleid ten aanzien van die beleidsonderwerpen, die van invloed zijn op de positie vanouderen in de gemeente. Onder het begrip ouderen wordt in dit verband in principe verstaan het deel van de bevolking van 55 jaar en ouder.

 • 2. Ten behoeve van het in lid 1 genoemde doel wordt de Seniorenraad Hulst ingesteld, in het vervolg van deze verordening te noemen ”Seniorenraad”.

Artikel 2 Taak

 • 1. De Seniorenraad kan aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsonderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen in de gemeente en die behoren tot de autonomie van de gemeente.

 • 2. De Seniorenraad is niet bevoegd zich bezig te houden met de belangenbehartiging van individuele ouderen.

Artikel 3 Werkwijze

 • 1. Verzoeken om advies kunnen door Burgemeester en Wethouders zowel schriftelijk als mondeling tijdens het overleg met de Seniorenraad worden voorgelegd.

 • 2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het advies een wezenlijke invloed kan hebben op de beleidsontwikkeling c.q. het te nemen besluit.

 • 3. In het geval van een gevraagd advies wordt door het aanvragende orgaan bij de adviesaanvraag aangegeven binnen welke termijn het advies van de Seniorenraad tegemoetwordt gezien. Als de Seniorenraad kan aantonen dat een advies niet binnen de betreffendeperiode kan worden uitgebracht, zal door het aanvragende orgaan worden bezien in hoeverre het mogelijk is de adviestermijn te verruimen.

 • 4. Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft, vindt bij de adviesaanvraag mondeling overleg plaats met de gemeente.

 • 5. In het desbetreffende besluit van Burgemeester en Wethouders wordt het advies van de Seniorenraad meegewogen. Bij de vaststelling van het besluit zal worden aangegeven opwelke wijze rekening is gehouden met het advies. In het geval van besluitvorming eenbevoegdheid is van de Gemeenteraad, wordt tegelijk met het indienen van hetCollegevoorstel het advies van de Seniorenraad ter kennis gebracht van de Gemeenteraad.

 • 6. Van een door de Gemeenteraad aan de Seniorenraad gevraagd advies wordt een afschriftgezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Alvorens de Gemeenteraad eenbesluit neemt naar aanleiding van een aan de Raad gericht (gevraagd of ongevraagd) adviesvan de Seniorenraad, wordt het College in de gelegenheid gesteld het gevoelen ten aanzienvan dat advies kenbaar te maken aan de Gemeenteraad.

 • 7. Burgemeester en Wethouders rapporteren binnen vier weken na de besluitvormingschriftelijk aan de Seniorenraad over de wijze waarop het advies van die Seniorenraad is verwerkt in de gemeentelijke besluitvorming.

 • 8. Het bepaalde in de leden 5 en 7 geldt ook voor ongevraagde adviezen van de Seniorenraad.

 • 9. Besluiten worden door de Seniorenraad genomen met gewone meerderheid van stemmen.

 • 10. De vergaderingen van de Seniorenraad zijn in principe openbaar. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de Seniorenraad of één van de aanwezige leden het nodigoordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. Indien de Seniorenraadvervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn, die zich tegen openbaarheid vande zitting verzetten, vindt zitting plaats met gesloten deuren.

 • 11. De Seniorenraad kan een huishoudelijk reglement opstellen voor zaken de werkwijzebetreffende, die niet in deze verordening zijn geregeld.

 • 12. Tussen de portefeuillehouder ouderenbeleid en de Seniorenraad vindt minimaal twee maal per jaar overleg plaats.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De seniorenraad bestaat uit maximaal negen leden, die op persoonlijke titel worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders voor een periode van vier jaar; zij kunnen voor een zelfde periode eenmaal opnieuw benoemd worden.

 • 2. Vijf leden worden benoemd op voordracht van de ouderenbonden, werkzaam binnen de gemeente Hulst(vier namens de KBO en één namens de ANBO).

 • 3. Vier leden worden benoemd na werving via een open sollicitatieprocedure.

 • 4. Het voorzitterschap van de Seniorenraad zal worden vervuld door een door het College van Burgemeester en Wethouders te benoemen onafhankelijk voorzitter.

 • 5. De Seniorenraad kiest zo nodig een secretaris en een penningmeester uit hun midden.

 • 6. Het lidmaatschap van de Seniorenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Gemeenteraad dan wel het College dan wel als lid of plaatsvervangend lid van een Raadscommissie.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1. De Seniorenraad voorziet zelf in de secretariaatswerkzaamheden.

Artikel 6 Informatievoorziening

 • 1. Burgemeester en Wethouders dragen er zorg voor dat aan de Seniorenraad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het kunnen functioneren van de Seniorenraad.

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1. Aan de Seniorenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld dat kan worden aangevraagd via de Algemene Subsidieverordening.

 • 2. Het budget is bestemd voor de kosten van deskundigheidsbevordering, uitvoering en onkosten voor de leden van de Seniorenraad.

 • 3. De gemeente stelt zonodig vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Seniorenraad.

Artikel 8

Het College kan nadere regels stellen aangaande (onkosten)vergoedingen voor de leden van de Seniorenraad.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening,indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillikheid.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als ”Verordening Ouderenparticipatie”.

 • 4. Deze verordening treedt zes weken na de datum bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 17 februari 2005.
De gemeenteraad van de gemeente Hulst,
De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,