Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden Oss 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden Oss 2015

Gemeenteraad

Onderwerp:

Volgnummer

Besluit tot vaststelling van de verordening Marktgelden Oss 2015

Dienst/afdeling

G/ID

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelet op het advies van de raadadviescommissie van 4 december 2014;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet ;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2015.

Artikel 1

Aard van de heffing

Onder de naam 'marktgelden' wordt een recht geheven voor het beschikbaar stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel op de weekmarkten.

Artikel 2

Belastingplicht

 • 1.

  Het recht wordt geheven van:

  • a.

   diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders vergunning is verleend een standplaats in te nemen en op grond daarvan in de gelegenheid zijn gesteld een abonnement op de marktgelden te nemen, de standplaatshouder;

  • b.

   diegenen, aan wie door het college van burgemeester en wethouders toestemming is verleend om de onder a. genoemde persoon op zijn/haar standplaats tijdelijk te vervangen tenzij de vaste standplaatshouder de marktgelden per abonnement betaalt;

 • 2.

  diegenen, aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders toestemming is verleend op de markt een standplaats (meeloper) c.q. een standwerkersplaats in te nemen;

 • 3.

  diegenen, aan wie door of namens het college van burgemeester en wethouders toestemming is verleend extra ruimte op het marktterrein, aansluitend aan de standplaats in te nemen.

Artikel 3

Grondslag en tarief

 • 1.

  Marktgelden worden per marktdag geheven voor:

  • a.

   een standplaats op de dinsdagmarkt en op de zaterdagmarkt met de in de Marktverordening genoemde standaardmaat (lengte 4 meter, diepte 2,50 meter): voor iedere meter lengte of gedeelte daarvan € 2,60, derhalve per kraam een bedrag van € 10,40;

  • b.

   een met goederen ingenomen standplaats op de dinsdagmarkt en op de zaterdagmarkt, waarop geen gebruik wordt gemaakt van kramen met een standaard afmeting, derhalve voor een grondplaats of plaats voor een verkoopwagen, dan wel voor extra ingenomen ruimte, voor iedere vierkante meter of gedeelte daarvan € 1,00, met een minimum van € 2,60 per strekkende meter dan wel een bedrag dat wordt afgerond op een veelvoud van € 2,60;

  • c.

   voor een standwerkersplaats met een, in het Standwerkersreglement opgenomen, maximale standaardmaat van 3 meter frontbreedte en een diepte van 2,50 meter, op de dinsdagmarkt, een vast bedrag van € 13,00 en op de zaterdagmarkt een vast bedrag van € 15,60;

  • d.

   een standplaats op de weekmarkt in de kernen Berghem, Herpen, Ravenstein en Geffen met de in de Marktverordening genoemde standaardmaat (lengte 4 meter, diepte 2,50 meter) alsmede voor een met goederen ingenomen standplaats, waarop geen gebruik wordt gemaakt van kramen met een standaard afmeting, derhalve voor een grondplaats of plaats voor een verkoopwagen, dan wel voor extra ingenomen ruimte: per week voor iedere strekkende meter lengte of gedeelte daarvan € 0,77.

 • 2.

  Voor het gebruik van het elektriciteitsnet dat ten behoeve van de weekmarkten is aangelegd:

  • a.

   op de dinsdagmarkt en op de zaterdagmarkt een bedrag van € 3,60 per marktdag, per aansluiting derhalve per jaar € 187,20 per dinsdag- of zaterdagmarkt, per aansluiting. Dit tarief is exclusief 21% BTW;

  • b.

   op de donderdagmarkt in de kern Berghem, op de vrijdagochtendmarkt in de kern Herpen en op de vrijdagmiddagmarkt in de kern Ravenstein en de markt in Geffen, € 1,29 per marktdag. Dit tarief is exclusief 21% BTW.

 • 3.

  Reclamegeld wordt in rekening gebracht:

  • a.

   Op de dinsdagmarkt en op de zaterdagmarkt wordt reclamegeld in rekening gebracht voor iedere standplaatshouder. Het tarief bedraagt per maand voor de eerste vier meter € 5,00 en voor iedere volgende strekkende meter € 0,50 (met een maximum van € 300,-- per standplaatshouder, ongeacht het aantal standplaatsvergunningen).

  • b.

   Op de dinsdagmarkt en op de zaterdagmarkt wordt reclamegeld in rekening gebracht voor iedere standplaatswerker. Het tarief bedraagt per keer € 2,60.

Artikel 4

Abonnementstarief op jaarbasis

 • 1.

  De heffing van het in artikel 3, lid 1 bedoelde recht kan bij jaarabonnement geschieden;

 • 2.

  het abonnementstarief voor een standplaats op de dinsdagmarkt en op de zaterdagmarkt met de in de Marktverordening genoemde standaardmaat bedraagt voor iedere meter lengte € 101,40, derhalve per kraam van 4 meter een bedrag van € 405,60 en op de zaterdagmarkt voor iedere meter lengte € 121,68 derhalve per kraam van 4 meter een bedrag van € 486,72.

 • 3.

  het abonnementstarief voor een standplaats op weekmarkt in de kernen Berghem, Herpen, Ravenstein, Lith en Geffen met de in de Marktverordening genoemde standaardmaat (lengte 4 meter, diepte 2,5 meter) alsmede voor een met goederen ingenomen standplaats, waarop geen gebruik wordt gemaakt van kramen met een standaardafmeting, derhalve voor een grondplaats of plaats voor een verkoopwagen, dan wel voor een extra ingenomen ruimte: voor iedere strekkende meter lengte of gedeelte daarvan € 40,04.

Artikel 5

Ontheffing en restitutie

 • 1.

  Indien een standplaatshouder van een aan hem toegewezen vaste standplaats als gevolg van ziekte, aantoonbaar gemaakt middels een geneeskundige verklaring, bedrijfsopheffing, aantoonbaar gemaakt middels een opgave van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, geen gebruik heeft kunnen maken, gedurende de gehele of een gedeelte van de periode van het abonnementsjaar, wordt op schriftelijk verzoek van de standplaatshouder vermindering verleend van de geheven marktgelden;

 • a.

  ingeval van overlijden van de standplaatshouder, mits de standplaatsvergunning niet ingevolge artikel 16, lid 3a en 3b van de Marktverordening kan worden overgenomen door een echtgeno(o)t(e), een samenwonende partner, een kind of een compagnon, wordt op schriftelijk verzoek van de erfgenamen restitutie verleend van de geheven marktgelden;

 • b.

  indien een standplaatshouder het recht op zijn standplaats opzegt (ongeacht de reden) en om deze reden gedurende het gehele of een gedeelte van de periode van het abonnementsjaar geen gebruik meer maakt van de aan hem toegewezen vaste standplaats, wordt op schriftelijk verzoek van de standplaatshouder vermindering verleend van het marktgeld.

 • c.

  Deze ontheffing dan wel restitutie bedraagt een som, evenredig aan het aantal marktdagen waarop de standplaats niet door de standplaatshouder is ingenomen, op voorwaarde dat hij/zij zich niet door anderen heeft laten vervangen.

Artikel 6

Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge danwel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een doorlopend genummerde bonnenreeks of andere schriftuur.

Artikel 7

Tijdstip van verschuldigdheid en wijze van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  De rechten als bedoeld in artikel 3 moeten worden betaald in vier termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op 31 januari, de tweede termijn op 30 april, de derde termijn op 31 juli en de vierde termijn op 31 oktober van elk kalenderjaar.

 • 3.

  Het recht als bedoeld in artikel 3 moet worden betaald in één termijn waarbij de termijn vervalt op 31 januari van elk kalenderjaar.

Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van deze rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Marktgelden Oss 2014” van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Marktgelden Oss 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2014.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. P.H.A. van den Akker drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll: