Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Hoorn

Geldend van 27-01-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Hoorn

Zaaknummer: 1108622

Burgemeester en wethouders van Hoorn,

 • -

  gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

besluiten :

vast te stellen de

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen Gemeente Hoorn

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van het team afdeling publiekszaken eerste en tweede lijns KCC van de gemeente Hoorn;

 • b.

  de claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Hoorn;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1. Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis te Hoorn tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2. Daarnaast kan altijd via https://hoorn.verlorenofgevonden.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3. Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van ontvangst als er een voorwerp bij de gemeente wordt ingeleverd.

 • 4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan. De handelswijze is beschreven in de produktwijzer verloren en gevonden goederen.

 • 5. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6. Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   Reisdocumenten/legitimatiebewijzen of rijbewijzen; en

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers.

  • c.

   Dieren

  • d.

   Huis en of fietssleutels zonder herkenbare kenmerken. Deze voorwerpen worden wel door de gemeente in bewaring genomen. Gedurende drie maanden na ontvangst van de voorwerpen kunnen claimanten verloren controleren of hun voorwerp tussen gevonden fiets en huissleutel zit.

 • 7. Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar direct contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8. Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij de vinder hiertegen bezwaar heeft. In dat geval wordt het voorwerp aan de gemeente in bewaring gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2. De ambtenaar kan vorderen dat een voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 3. De vinder is verplicht om militaire goederen, reisdocumenten, legitimatiebewijzen en rijbewijzen af te geven aan de gemeente.

 • 4. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven voorwerp met een waarde tot €450, - is de bewaartermijn 3 maanden.

 • 5. Voor een aan de gemeente in bewaring gegeven voorwerp met een waarde meer dan €450, - is de bewaartermijn 1 jaar.

 • 6. De in het vierde en vijfde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

 • 1. De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen. Indien nodig wordt de waarde van het betreffende gevonden voorwerp bepaald door een juwelier, opticien, telefoonwinkel of speelgoedwinkel bij achtereenvolgens een sieraad, een bril, een mobiele telefoon of elektronisch speelgoed.

 • 2. In geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp, zal het voorwerp in ieder geval gedurende een jaar worden bewaard alsof het een waarde heeft van boven de €450, -.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1. Publicatie vindt plaats op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl.

 • 2. In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

 • 3. Verloren voorwerpen worden niet gepubliceerd.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

  • d.

   de claimant cq. rechthebbende zich weigert te legitimeren.

 • 2. Een bij de gemeente in bewaring gegeven voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

 • 3. Als een vinder op grond van artikel 6.1 (van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ) eigenaar is geworden van voorwerp dat bij de gemeente in bewaring is gegeven en hij dat voorwerp niet binnen een maand nadat hij eigenaar is geworden bij de gemeente heeft opgehaald, mag het college besluiten om het voorwerp voor rekening van de gemeente te verkopen, gratis weg te geven of te vernietigen.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50, -

Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de € 50, - binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

Artikel 9 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1. Voorwerpen die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven, die niet binnen de bewaringstermijn worden geclaimd, vervallen aan de gemeente. Het staat de gemeente vrij om deze voorwerpen te verkopen, aan derden te schenken of te vernietigen.

 • 2. Is het gevonden voorwerp (snel) aan bederf onderhevig of kan langere bewaring daarvan niet van de gemeente worden gevergd (wegens hoge kosten of ander nadeel) dan kan het voorwerp direct door de gemeente worden verkocht, overgedragen of vernietigd.

 • 3. Eenmaal per jaar krijgen opkopers de gelegenheid een bod uit te brengen op bij de gemeente in bewaring gegeven voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken en welke niet worden geschonken aan het aangewezen doel of worden vernietigd.

 • 4. De eventuele opbrengsten, worden na aftrek van gemaakte bewaarkosten, geschonken aan het vastgestelde goede doel.

 • 5. Het college besluit jaarlijks aan welk goed doel wordt aangewezen waaraan de goederen en eventuele opbrengsten zullen worden geschonken.

Artikel 10 Gevonden geld

Bestaat de aan de gemeente in bewaring gegeven voorwerp uit een geldsom hoger dan € 300, - dan wordt dit bedrag door de gemeente bij haar bankinstelling gestort. De door de bank verstrekte rente komt toe aan de claimant of rechthebbende op de zaak.

Artikel 11 Kosten van bewaring en onderhoud

Op grond van artikel 5:10 BW is het mogelijk om een extra vergoeding te vragen van de rechtmatige eigenaar als voor het bewaren of onderhoud van een voorwerp extra kosten zijn betaald

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag na publicatie in werking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Hoorn.

Hoorn, 19 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Hoorn,

de secretaris,                                       de burgemeester,