Regeling vervallen per 01-01-2012

Verordening Wmo-raad gemeente Hulst

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2011

Intitulé

Voorstel tot het instemmen met een Wmo-raad in het kader van burgerparticipatie Wmo en vaststelling van de Verordening Wmo-raad gemeente Hulst

De raad van de gemeente Hulst;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouder van 28 november 2006;

gezien het advies van de commissie Samenleving van 6 december 2006;

gelet op de artikelen 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

B E S L U I T :

Vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening Wmo-raad gemeente Hulst.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  participatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de Wmo-raad betrekt bij de beleidsontwikkeling, uitvoering in algemene zin en evaluatie van het gemeentelijke Wmo-beleid;

 • 2.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • 3.

  prestatievelden: de activiteiten als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub 9 Wmo;

 • 4.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

 • 5.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Hulst;

 • 6.

  gemeentelijk Wmo-beleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle burgers binnen de prestatievelden;

 • 7.

  Wmo-raad: de door het college als zodanig aangewezen en in de gemeente actief zijnde organisatie van vertegenwoordigers van belanghebbenden bij de uitvoering van de Wmo in de gemeente Hulst;

  belanghebbenden: rechtspersonen en natuurlijke personen die een belang hebben bij het gemeentelijke Wmo-beleid.

Artikel 2 Doel van de verordening

Deze verordening heeft als doel te bewerkstelligen dat burgers, die nu dan wel in de toekomst in het kader van de Wmo een beroep doen op de gemeente, de kans hebben optimaal betrokken te worden bij voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid krachtens de genoemde wet. Een beleid dat ertoe moet leiden dat burgers zo lang mogelijk de regie over hun leven behouden en blijven meedoen aan het maatschappelijk verkeer.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. In het kader van gemeentelijk Wmo-beleid adviseert de Wmo-raad bij de ontwikkeling, uitvoering in algemene zin en evaluatie, bestaande uit voornemens, beleid of activiteiten van de gemeente gericht op de prestatievelden.

 • 2. De Wmo-raad adviseert over de methodiek tot het verrichten van een onderzoek naar de tevredenheid van gebruikers van Wmo-voorzieningen door het college.

 • 3. De Wmo-raad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden en heeft een signaalfunctie in deze.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1. De Wmo-raad kan gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uitbrengen aan het college en de gemeenteraad.

 • 2. De Wmo-raad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

 • 3. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kanzijn op de beleidsontwikkeling c.q. het te nemen besluit.

 • 4. Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft, vindt bij de adviesaanvraagmondeling overleg plaats met de gemeente.

 • 5. Aan de Wmo-raad gevraagde adviezen worden binnen twee weken uitgebracht. De Wmo-raad kan het uitbrengen van een advies met maximaal drie weken verdagen. Van een verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 • 6. Indien het besluit afwijkt van het advies van de Wmo-raad stelt de gemeente de Wmo-raad hiervan gemotiveerd schriftelijk op de hoogte.

 • 7. De Wmo-raad kan een huishoudelijk reglement opstellen voor onderwerpen die in deze verordening niet geregeld zijn.

 • 8. Tussen de portefeuillehouder en de Wmo-raad vindt minimaal vier maal per jaar overleg plaats.

 • 9. Minimaal twee maal per jaar organiseert de Wmo-raad een bijeenkomt met de gezamenlijke belangengroeperingen uit de gemeente Hulst.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1. In de Wmo-raad hebben maximaal 7 leden zitting.

 • 2. De Wmo-raad kent de volgende samenstelling vanuit specifieke doelgroepen:

  • -

   1 vertegenwoordiger ouderen;

  • -

   1 vertegenwoordiger geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang;

  • -

   1 vertegenwoordiger cliënten met een verstandelijke functiebeperking;

  • -

   1 vertegenwoordiger cliënten mer een lichamelijke functiebeperking;

  • -

   1 vertegenwoordiger mantelzorgers en vrijwilligers;

  • -

   1 vertegenwoordiger wijk- en dorpsraden;

  • -

   1 vertegenwoordiger jeugd.

 • 3. De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het college voor een periode van drie jaar; zij kunnen voor een zelfde periode éénmaal opnieuw benoemd worden.

 • 4. Het voorzitterschap van de Wmo-raad wordt vervuld door een door het college te benoemen onafhankelijk voorzitter.

 • 5. De Wmo-raad kiest secretaris en een penningmeester uit zijn midden.

 • 6. Het lidmaatschap van de Wmo-raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van degemeenteraad dan wel het college dan wel lid of plaatsvervangend lid van eenraadscommissie.

 • 7. Het college kan, met redenen omkleed, afwijken van de onder lid twee beschreven samenstelling.

Artikel 6 Secretariaat

De Wmo-raad voorziet zelf in de secretariaatswerkzaamheden.

Artikel 7 Informatievoorziening

Het college draagt er zorg voor dat aan de Wmo-raad tijdig de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wmo-raad.

Artikel 8 Faciliteiten

 • 1. Ten behoeve van de Wmo-raad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

 • 2. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 3. Het college kan in overleg met de Wmo-raad nadere regels stellen aangaande vergoedingen voor de leden van de Wmo-raad.

 • 4. De gemeente stelt vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Wmo-raad.

Artikel 9 Begroting en verslaglegging

 • 1. Jaarlijks voor 1 september dient de Wmo-raad een begroting in bij het college voor de geplande activiteiten voor het volgende jaar.

 • 2. Jaarlijks voor 1 april brengt de Wmo-raad aan het college inhoudelijk verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het eventueel beschikbaar gesteld budget.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening in overleg met de Wmo-raad nadere regels stellen.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als ”Verordening Wmo-raad gemeente Hulst”.

 • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Hulst van 21 december 2006.
De gemeenteraad van de gemeente Hulst,
De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,