Regeling vervallen per 08-06-2024

Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

Geldend van 01-01-2018 t/m 07-06-2024

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

De dagelijkse besturen van de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen;

Overwegende dat

 • .

  het om redenen van kwaliteit, continuïteit, efficiency en effectiviteit gewenst is om op basis van een gemeenschappelijke regeling samen te werken in een gezamenlijke belastingorganisatie ter uitvoering van belastingtaken van gemeenten en waterschappen en ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • .

  de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard sinds 1 januari 2010 op dit gebied samenwerken in de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep, de gemeente Delft daarbij per 1 januari 2013 is aangesloten, de gemeente Vlaardingen daarbij per 1 januari 2014 is aangesloten en dat de gemeente Schiedam wil aansluiten bij deze gemeenschappelijke regeling;

 • .

  de grondslag van de gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op Hoofdstuk V, Regelingen tussen gemeenten en waterschappen, artikel 61 en volgende, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • .

  de dagelijkse besturen en de colleges van burgemeester en wethouders van hun algemene besturen, respectievelijk van hun gemeenteraden daartoe de vereiste toestemming hebben verkregen;

 • .

  de gemeente Schiedam en de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zich verbonden hebben de samenwerking met ingang van 1 januari 2015 operationeel te hebben en de taken daadwerkelijk gezamenlijk uit te voeren;

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken;

 

Besluiten

 

 • I.

  tot toetreding van de gemeente Schiedam tot de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep, onder voorwaarde van gelijktijdige wijziging van deze regeling;

 • II.

  tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep in dier voege dat deze als volgt komt te luiden:

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • b.

  de deelnemers: de aan deze regeling deelnemende colleges;

 • c.

  college: het aan de regeling deelnemende college van burgemeester en wethouders van de gemeente of het deelnemende college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap;

 • d.

  vertegenwoordigende organen: de verenigde vergaderingen van de waterschappen en de raden van de gemeenten;

 • e.

  regeling: Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep;

 • f.

  RBG: het openbaar lichaam Regionale Belasting Groep;

 • g.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de RBG;

 • h.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de RBG;

 • i.

  voorzitter: de voorzitter van de RBG;

 • j.

  directeur: de door het dagelijks bestuur benoemde directeur van de RBG;

 • k.

  heffingsambtenaar: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van de RBG, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet, belast met de heffing van belastingen en als bedoeld in artikel 30, achtste lid, juncto artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • l.

  invorderingsambtenaar: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van de RBG, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet, belast met de invordering van belastingen;

 • m.

  ambtenaar van de RBG: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van de RBG, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet, belast met de heffing of invordering van belastingen en met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken;

 • n.

  belastingdeurwaarder: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van de RBG, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel d, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onderdeel d, van de Waterschapswet, dan wel een als belastingdeurwaarder aangewezen gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de Gerechtsdeurwaarderswet;

 • o.

  belastingen: de waterschapsbelastingen en de gemeentelijke belastingen;

 • p.

  waterschapsbelastingen: de belastingen die de waterschappen heffen als bedoeld in artikel 113 van de Waterschapswet en hoofdstuk 7 van de Waterwet of krachtens specifieke wetten en waarvan de heffing en invordering zijn overgedragen aan de RBG;

 • q.

  gemeentelijke belastingen: de belastingen die de gemeenten heffen op grond van hoofdstuk XV van de Gemeentewet of krachtens specifieke wetten en waarvan de heffing en invordering zijn overgedragen aan het bestuur van de RBG;

 • r.

  belastingverordening: de verordening tot heffing en invordering van belastingen als bedoeld in artikel 110 van de Waterschapswet en artikel 216 van de Gemeentewet van de waterschappen en gemeenten;

 • s.

  nadere regels: nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de Invorderingswet 1990 en van de belastingverordening;

 • t.

  kwijtscheldingsregels; de door of namens de vertegenwoordigende organen vastgestelde regels als bedoeld in artikel 144, derde en vierde lid, van de Waterschapswet en artikel 255, derde en vierde lid, van de Gemeentewet;

 • u.

  prestatiecontract: overeenkomst tussen de deelnemers en het dagelijks bestuur over de door de RBG te leveren prestaties;

 • v.

  provincie: de provincie Zuid-Holland;

 • w.

  gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie;

 • x.

  gemeenten: de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen;

 • y.

  waterschappen: het hoogheemraadschap van Delfland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

HOOFDSTUK 2: HET OPENBAAR LICHAAM

Artikel 2

 • 1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: de Regionale Belasting Groep.

 • 2. De RBG is gevestigd te Schiedam.

Artikel 3

Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de gemeenten en het beheersgebied van de waterschappen.

Artikel 4

 • 1. Het bestuur van de RBG bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar, de belastingdeurwaarder en de ambtenaar van RBG behoren tot het bestuur voor zover aan hen krachtens artikel 232, vierde lid, van de Gemeentewet onderscheidenlijk artikel 124, vijfde lid, van de Waterschapswet bevoegdheden zijn toegekend.

 • 2. De RBG heeft een ambtelijke organisatie met aan het hoofd een directeur, en verder een heffingsambtenaar, een invorderingsambtenaar, een ambtenaar van de RBG en een belastingsdeurwaarder.

HOOFDSTUK 3: BELANGEN EN BEVOEGDHEDEN

Belangen

Artikel 5

Het belang van deze regeling bestaat uit het ten behoeve van de deelnemers:

 • a.

  heffen en invorderen van belastingen;

 • b.

  uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens op basis van die wet en het verstrekken van die vastgoedgegevens aan de waterschappen, gemeenten en derden.

Bevoegdheden

Artikel 6

 • 1. Aan de bestuursorganen van de RBG als genoemd in artikel 4, eerste lid, komen de bevoegdheden toe die in deze regeling aan de RBG zijn toegekend.

 • 2. De door het dagelijks bestuur van een deelnemend waterschap aan de RBG overgedragen bevoegdheden tot heffing en invordering van waterschapsbelastingen worden vastgelegd in een takenregister.

 • 3. De door een college van een deelnemende gemeente op grond van artikel 5 aan de RBG overgedragen bevoegdheden tot heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, alsmede de bevoegdheid tot uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, worden vastgelegd in een takenregister.

 • 4. Wijziging van een deel van de in het takenregister als bedoeld in het tweede of derde lid voor de betreffende deelnemer opgenomen waterschapsbelastingen dan wel gemeentelijke belastingen is mogelijk indien het algemeen bestuur hiertoe besluit.

 • 5. Voorafgaand aan dit besluit is overeenstemming daarover tussen het algemeen bestuur en de deelnemer waarvoor de wijziging van toepassing vereist.

 • 6. Een wijziging in het takenregister wordt nadat daartoe besloten is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en treedt in werking op een in die bekendmaking aangegeven moment.

 • 7. Op alle besluiten die voorafgaand aan een wijziging van het takenregister zijn genomen en op alle belastbare feiten blijft de regeling van toepassing zoals deze op het moment van het nemen van het betreffende besluit dan wel het ontstaan van het belastbare feit luidde. Ten aanzien van deze besluiten en belastbare feiten blijft de Regionale Belasting Groep het bevoegd gezag.

HOOFDSTUK 4: HET ALGEMEEN BESTUUR

Samenstelling

Artikel 7

 • 1. Aan het hoofd van de RBG staat het algemeen bestuur, bestaande uit zeven leden.

 • 2. De colleges van dijkgraaf en hoogheemraden van de waterschappen wijzen ieder uit hun midden twee leden voor het algemeen bestuur aan.

 • 3. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten wijzen ieder uit hun midden een lid voor het algemeen bestuur aan.

 • 4. De colleges wijzen ieder uit hun midden een plaatsvervanger aan die een lid bij verhindering vervangt.

Artikel 8

 • 1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra een lid heeft opgehouden lid of voorzitter te zijn van het college dat hem heeft aangewezen.

 • 2. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter, alsmede de voorzitter van het college dat hen heeft aangewezen, op de hoogte.

 • 3. Indien een plaats van een lid van het algemeen bestuur openvalt, wijst het betreffende college in zijn eerstvolgende vergadering, of indien dit niet mogelijk is, ten spoedigste daarna, een nieuw lid aan.

 • 4. Het college geeft van elke aanwijzing tot lid schriftelijk kennis aan de voorzitter.

 • 5. Het college kan een door hem aangewezen lid tussentijds ontslag verlenen.

Artikel 9

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van de wet is het lidmaatschap van het algemeen bestuur onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege het dagelijks bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.

 • 2. Met ambtenaar als bedoeld in het eerste lid worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij die in dienst van de RBG werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Werkwijze

Artikel 10

 • 1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt of ten minste een vijfde van de zitting hebbende leden verzoeken, met opgave van redenen, een vergadering van het algemeen bestuur te plannen.

 • 2. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 3. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 4. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 11

 • 1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de deelnemers.

 • 2. Een lid van het algemeen bestuur aangewezen door:

  • a.

   het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland heeft achttien stemmen;

  • b.

   het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft achttien stemmen;

  • c.

   het college van burgemeester en wethouders van Delft heeft twaalf stemmen;

  • d.

   het college van burgemeester en wethouders van Schiedam heeft acht stemmen en

  • e.

   het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen heeft acht stemmen.

 • 3. Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij in de regeling uitdrukkelijk anders is bepaald.

Informatie en verantwoording

Artikel 12

 • 1. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door dat college, of één of meer leden daarvan, worden verlangd. De inlichtingen worden op verzoek mondeling of schriftelijk gegeven.

 • 2. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college dat hem heeft aangewezen, verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Het betreffende college bepaalt op welke wijze verantwoording wordt afgelegd.

 • 3. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers.

Bevoegdheden van het algemeen bestuur

Artikel 13

Alle bevoegdheden die in de regeling niet expliciet aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een ander bestuursorgaan zijn toegekend, komen toe aan het algemeen bestuur.

Artikel 14

Tot de bevoegdheden van het algemeen bestuur behoren onder meer:

 • a.

  het vaststellen en wijzigen van de begroting;

 • b.

  het vaststellen van de jaarrekening;

 • c.

  het vaststellen van de bijdragen van de deelnemers;

 • d.

  de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK 5: HET DAGELIJKS BESTUUR

De samenstelling

Artikel 15

 • 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen leden.

 • 2. Eén lid wordt aangewezen uit de door het hoogheemraadschap van Delfland aangewezen leden van het algemeen bestuur; één lid wordt aangewezen uit de door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aangewezen leden van het algemeen bestuur en één lid wordt aangewezen uit de door de gemeenten aangewezen leden van het algemeen bestuur.

 • 3. De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen in de eerste vergadering van het nieuw gekozen algemeen bestuur.

 • 4. Het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door ontslag, overlijden of anderszins openvallen, vindt plaats uiterlijk twee maanden nadat deze zijn opengevallen.

 • 5. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit.

 • 6. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Een lid dat ontslag heeft genomen, blijft zijn functie waarnemen totdat in zijn opvolging is voorzien.

 • 7. Verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt terstond verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur mee.

Werkwijze

Artikel 16

 • 1. Het dagelijks bestuur vergadert vier keer per jaar en zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste één ander lid van het dagelijks bestuur daarom verzoekt.

 • 2. De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder één stem. Besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

 • 3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald.

 • 4. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten, indien tenminste twee leden aanwezig zijn.

 • 5. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering.

Artikel 17

Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden.

Bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Artikel 18

 • 1. Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van het gestelde in het op deze regeling gebaseerde prestatiecontract, die de deelnemers aangaan met de RBG.

 • 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse bestuurlijke aangelegenheden van de RBG, tenzij de voorzitter bij of krachtens de wet of krachtens deze regeling daarmee is belast.

 • 3. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter overweging en besluitvorming moet worden gebracht.

 • 4. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluitvorming van het algemeen bestuur.

Artikel 19

Het dagelijks bestuur is in ieder geval belast met:

 • a.

  de organisatorische inrichting en de bedrijfsvoering van de RBG en de personele aangelegenheden;

 • b.

  het beheer van de inkomsten, uitgaven en het vermogen van de RBG;

 • c.

  de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

 • d.

  het houden van toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden door de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar, de ambtenaar van de RBG en de belastingdeurwaarder;

 • e.

  het houden van toezicht op al wat de RBG aangaat;

 • f.

  het behartigen van de belangen van de RBG bij andere overheden en andere instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor de RBG van belang is;

 • g.

  het beheer van een register met de belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels die de RBG voor de deelnemers uitvoert

 • h.

  te beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de RBG.

Artikel 20

 • 1. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot:

  • a.

   het nemen van alle conservatoire maatregelen, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  • b.

   het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van het gerechtshof als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tegen een uitspraak van de voorzieningenrechter als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

  • c.

   het procederen in kort geding en tot voeging in strafzaken als bedoeld in artikel 51a van het Wetboek van Strafvordering, tenzij het algemeen bestuur daaromtrent in voorkomende gevallen een beslissing heeft genomen;

  • d.

   het spoedshalve instellen van beroep of het maken van bezwaar, alsmede, voor zover de voorschriften dat toelaten, tot het verzoeken om schorsing van het aangevochten besluit of om voorlopige voorziening ter zake, indien ingevolge wettelijk voorschrift aan de RBG of aan het bestuur van de RBG hetzij een recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken toekomt. Het ingestelde beroep of het gemaakte bezwaar wordt ingetrokken indien het algemeen bestuur de beslissing van het dagelijks bestuur tot het instellen van beroep of het maken van bezwaar niet hetzij in zijn eerstvolgende vergadering, hetzij binnen drie maanden bekrachtigt;

  • e.

   uitoefenen van de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken, zijn toegekend aan de Minister van Financiën, respectievelijk de colleges.

 • 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de directeur en het personeel van de RBG.

 • 3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het regelen van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de directeur en het personeel met inachtneming van het bepaalde in artikel 30, vijfde lid, van deze regeling.

 • 4. Het dagelijks bestuur is bevoegd een of meer ambtenaren van de RBG aan te wijzen als heffingsambtenaar en als invorderingsambtenaar.

 • 5. Het dagelijks bestuur is bevoegd een of meer ambtenaren van de RBG of een gerechtsdeurwaarder als bedoeld in de Gerechtsdeurwaarderswet aan te wijzen als belastingdeurwaarder.

 • 6. Het dagelijks bestuur is bevoegd een of meer ambtenaren aan te wijzen als ambtenaar van de RBG.

 • 7. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het vaststellen van instructies en uitvoeringsregels voor de heffingsambtenaar, voor de invorderingsambtenaar, voor de ambtenaar van de RBG en voor de belastingdeurwaarder voor de uitoefening van hun bevoegdheden.

 • 7a. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het stellen van nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de Invorderingswet 1990 en van de belastingverordening.

 • 8. Het dagelijks bestuur is bevoegd de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren.

 • 9. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het afhandelen van administratief beroep tegen afwijzingsbesluiten op verzoeken om kwijtschelding.

 • 10. Het dagelijks bestuur is bevoegd om te besluiten tot het aanbesteden van leveringen en diensten, binnen de kaders die de begroting daaraan stelt.

 • 11. Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de RBG.

 • 12. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het doen van aangifte van alle strafbare feiten waarvan het kennis heeft genomen.

Informatie en verantwoording

Artikel 21

 • 1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geeft aan het algemeen bestuur de door één of meer leden van dit bestuur gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het algemeen belang.

 • 2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden legt op verzoek van een of meer leden van het algemeen bestuur verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of door hem gevoerde bestuur.

 • 3. Het dagelijks bestuur geeft de vertegenwoordigende organen mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.

Artikel 22

 • 1. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur jaarlijks vóór 1 juli ter vaststelling een verslag aan van de werkzaamheden van de RBG over het afgelopen jaar.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt het verslag, binnen veertien dagen na de vaststelling, aan de colleges van de deelnemers.

HOOFDSTUK 6: DE VOORZITTER

Verkiezing

Artikel 23

 • 1. Het algemeen bestuur wijstuit zijn midden de voorzitter aan.

 • 2. Het algemeen bestuur wijst uit de in artikel 15, eerste lid, bedoelde leden van het dagelijks bestuur een plaatsvervangend voorzitter aan, die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

De taken en bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 24

 • 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 3. De voorzitter vertegenwoordigt de RBG in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging met instemming van het dagelijks bestuur aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

 • 4. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding waarbij de RBG is betrokken, oefent de plaatsvervangend voorzitter, bedoeld in artikel 23, tweede lid, de in het derde lid bedoelde bevoegdheid uit.

Informatie en verantwoording

Artikel 25

 • 1. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur de door één of meer leden daarvan gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het algemeen belang.

 • 2. De voorzitter legt op verzoek van één of meer leden van het algemeen bestuur verantwoording af over het door hem gevoerde beleid.

 • 3. De voorzitter geeft de vertegenwoordigende organen van de deelnemers mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.

HOOFDSTUK 7: DE HEFFINGSAMBTENAAR, DE INVORDERINGSAMBTENAAR, DE AMBTENAAR VAN DE RBG EN DE BELASTINGDEURWAARDER

Artikel 26

 • 1. De heffingsambtenaar heeft, ter zake van de belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet milieubeheer, de Waterwet of de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de inspecteur, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing van de deelnemers.

 • 2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de heffingsambtenaar de nadere regels en beleidsregels van het dagelijks bestuur in acht.

Artikel 27

 • 1. De invorderingsambtenaar heeft, ter zake van de belastingen de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet milieubeheer of de Waterwet zijn toegekend aan de ontvanger, respectievelijk de ambtenaar belast met de invordering van de deelnemers.

 • 2. De invorderingsambtenaar beslist niet tot het leggen van beslag en tot het voeren van een executieprocedure in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie dan nadat hij het dagelijks bestuur van zijn voornemen op de hoogte heeft gesteld.

 • 3. Bij de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld in het eerste en het tweede lid van dit artikel, neemt de invorderingsambtenaar de kwijtscheldingsregels van de desbetreffende deelnemers en de nadere regels en beleidsregels van het dagelijks bestuur in acht.

 • 4. De invorderingsambtenaar is bevoegd het dagelijks bestuur gemotiveerd te verzoeken tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 20, negende lid.

Artikel 28

 • 1. De ambtenaar van de RBG heeft ter zake van de belastingen als bedoeld in artikel 1, onder p en q en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet milieubeheer, de Waterwet of de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing of invordering van de deelnemers als bedoeld in artikel 123, derde lid, onderdeel d, van de Waterschapswet en artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet.

 • 2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de ambtenaar van de RBG de nadere regels en beleidsregels van het dagelijks bestuur in acht.

Artikel 29

 • 1. De belastingdeurwaarder heeft, ter zake van de belastingen de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet milieubeheer of de Waterwet, zijn toegekend aan de belastingdeurwaarder van de deelnemers.

 • 2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingdeurwaarder de nadere regels en beleidsregels van het dagelijks bestuur in acht.

HOOFDSTUK 8: DE DIRECTEUR EN DE AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 30

 • 1. De RBG heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een directeur. De directeur is tevens secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2. De directeur handelt in overeenstemming met de door het dagelijks bestuur vastgestelde instructie.

 • 3. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taken terzijde. Hij is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.

 • 4. Alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan worden door de directeur mede ondertekend.

 • 5. De Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) zijn van toepassing op het personeel van de RBG.

 • 6. De RBG heeft ten behoeve van de medezeggenschap van de werknemers een ondernemingsraad op basis van de Wet op de ondernemingsraden.

HOOFDSTUK 9: FINANCIËN EN ADMINISTRATIE

Begroting

Artikel 30a

Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, aan de vertegenwoor-digende organen.

Artikel 31

 • 1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de begroting vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar. De vaststelling van de begroting geschiedt, in afwijking van artikel 11, derde lid, op basis van een unaniem genomen besluit.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting acht weken voordat deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de vertegenwoordigende organen. De ontwerp-begroting wordt gelijktijdig toegezonden aan de leden van het algemeen bestuur.

 • 3. De vertegenwoordigende organen kunnen over de ontwerp-begroting aan het dagelijks bestuur hun zienswijzen naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Artikel 32

 • 1. In de begroting worden de algemene en bijzondere bijdragen aangegeven die elke deelnemer verschuldigd is in het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 2. De deelnemers betalen jaarlijks in enkele voorschotten de in het eerste lid van dit artikel bedoelde bijdragen. De wijze en frequentie van betaling zijn geregeld in het in deze regeling bedoelde prestatiecontract.

 • 3. De deelnemers dragen er zorg voor dat de RBG over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 4. De deelnemers staan gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de door de RBG af te sluiten langlopende leningen, kasgeldleningen en in rekening courant op te nemen gelden, naar verhouding van de in het eerste lid bedoelde bijdragen op 1 januari van het jaar waarin de rente en aflossing verschuldigd is.

Artikel 33

 • 1. Van de vaststelling van de begroting van de RBG wordt terstond mededeling gedaan aan de vertegenwoordigende organen.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

 • 3. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.

 • 4. Het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel en het bepaalde in artikel 31 zijn, met uitzondering van de genoemde data, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

 • 5. Van het bepaalde in het vierde lid kan worden afgeweken ten aanzien van begrotingswijzigingen die het totaalbedrag van de deelnemersbijdragen niet aantasten, dan wel geen afwijking inhouden van het algemeen en financieel beleid.

Jaarrekening

Artikel 33a

Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 15 april de voorlopige jaarrekening aan de vertegenwoordigende organen.

Artikel 34

 • 1. Van de inkomsten en uitgaven van de RBG over het afgelopen jaar wordt door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur onder overlegging van de jaarrekening met de daarbij behorende bescheiden.

 • 2. Het dagelijks bestuur voegt bij de jaarrekening een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen van de accountant.

Artikel 35

 • 1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft. De vaststelling van de jaarrekening geschiedt, in afwijking van artikel 11, derde lid, op basis van een unaniem genomen besluit.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling door het algemeen bestuur, doch in ieder geval vóór 15 juli met alle bijbehorende stukken aan gedeputeerde staten. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur mededeling aan de vertegenwoordigende organen.

 • 3. De vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ten aanzien van het daarin verwoorde financieel beheer.

Artikel 36

 • 1. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemers over het betreffende dienstjaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 2. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 32, eerste lid, bepaalde en de werkelijk verschuldigde bijdrage vindt plaats terstond na de kennisgeving aan de deelnemers van de vaststelling van de jaarrekening.

Administratie en controle

Artikel 37

 • 1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de (financiële) administratie en van het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

Artikel 38

 • 1. De RBG houdt de administratie voor de opgelegde aanslagen en ingevorderde belastinggelden gescheiden van de administratie voor de bedrijfsvoering van de RBG.

 • 2. De ingevorderde belastinggelden worden beheerd op een uitsluitend daartoe bestemde rekening.

 • 3. Het is de RBG niet toegestaan te ontvangen of ontvangen belastinggelden te verrekenen met bijdragen van de deelnemers aan de RBG.

Artikel 39

 • 1. Ingevorderde belastinggelden worden periodiek overgemaakt naar een rekening van de desbetreffende deelnemer. De wijze en frequentie van deze betaling zijn geregeld in het in deze regeling bedoelde prestatiecontract.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt periodiek aan de colleges van de deelnemers een overzicht van de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastinggelden als mede een overzicht van de kwijtscheldingen. De frequentie van deze informatievoorziening is geregeld in het in deze regeling bedoelde prestatiecontract.

Artikel 40

 • 1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden. De regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.

 • 2. De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien onder meer in de aanwijzing van een of meer accountants als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek belast met het onderzoek van de jaarrekening, alsmede met het ter zake uitbrengen van een verslag, dat behalve de verklaring bij de jaarrekening bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

HOOFDSTUK 10: GESCHILLENBEHANDELING

Artikel 41

Over geschillen tussen de deelnemers onderling of tussen deelnemers en het bestuur van de RBG over de toepassing, in de ruimste zin, van de regeling wordt beslist door gedeputeerde staten, zoals bepaald in artikel 28 van de wet. Voorafgaand daaraan wordt het geschil ter advisering voorgelegd aan een door het algemeen bestuur samengestelde geschillencommissie. Nadat advies is uitgebracht neemt het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een besluit.

HOOFDSTUK 11: TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING

Toetreding

Artikel 42

 • 1. Het dagelijks bestuur van een waterschap of het college van een gemeente dat wenst toe te treden tot de regeling dient het verzoek tot toetreding met inbegrip van de verkregen toestemming van het algemeen bestuur van dat waterschap of de gemeenteraad van die gemeente, in bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur legt het verzoek ter advisering voor aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur zendt het verzoek tot toetreding met het advies van het algemeen bestuur aan de colleges en verzoekt de deelnemers tot het nemen van een besluit omtrent de verzochte toetreding. Van hun besluit stellen de deelnemers het algemeen bestuur, binnen 3 maanden na het verzoek daartoe, schriftelijk in kennis.

 • 2. Het dagelijks bestuur van het waterschap of het college van de gemeente treedt toe tot de regeling indien de colleges van alle deelnemende overheden na verkregen toestemming van hun vertegenwoordigende organen hebben ingestemd met de verzochte toetreding.

 • 3. Het algemeen bestuur kan algemene en specifieke regels stellen omtrent de toetreding van nieuwe bestuursorganen.

 • 4. De toetreding gaat in op de eerste dag van het jaar volgend op het jaar waarin de in het tweede lid vermelde instemming tot de toetreding is verleend.

 • 5. Toetreding van een nieuwe deelnemer als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geschiedt gelijktijdig met een wijziging van deze regeling die voorziet in de gevolgen van die toetreding voor de RBG.

 • 6. Het toegetreden bestuursorgaan doet zo spoedig mogelijk de nodige benoemingen op basis van artikel 7 van deze regeling.

Uittreding

Artikel 43

 • 1. Een deelnemer kan uittreden uit de regeling.

 • 2. Voor de uittreding wordt een opzegtermijn van één jaar in acht genomen.

 • 3. Gedurende drie jaren na de datum van toetreding tot de regeling is het niet mogelijk om uit de regeling te treden.

 • 4. Een deelnemer die uit de regeling wenst te treden maakt zijn voornemen tot uittreding bij aangetekend schrijven kenbaar aan het algemeen bestuur en aan de colleges van de overige deelnemers.

 • 5. Uittreding vindt plaats aan het einde van het kalenderjaar.

 • 6. Na ontvangst van de in het vierde lid vermelde kennisgeving wordt een, in overleg met de uittredende deelnemer aan te wijzen, registeraccountant opdracht verleend een liquidatieplan op te stellen als ware tot opheffing van het openbaar lichaam besloten. Het liquidatieplan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

 • 7. Nadat het liquidatieplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan het openbaar lichaam te voldoen.

 • 8. De kosten van het in het zesde lid bedoelde plan komen voor rekening van de uittredende deelnemer.

Wijziging

Artikel 44

 • 1. Op voorstel van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur of van een of meer deelnemers kan de regeling worden gewijzigd. Indien het voorstel tot wijziging wordt gedaan door één van de deelnemers, dan wordt dit voorstel ter advisering aan het algemeen bestuur gezonden.

 • 2. Het dagelijks bestuur zendt de deelnemers het voorstel tot wijziging alsmede het advies van het algemeen bestuur en verzoekt de deelnemers tot het nemen van een besluit omtrent de voorgestelde wijziging. Van hun besluit stellen de deelnemers het algemeen bestuur schriftelijk in kennis.

 • 3. De deelnemers besluiten omtrent de voorgestelde wijziging nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun vertegenwoordigende organen.

 • 4. Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer alle deelnemers daarmee instemmen.

 • 5. De wijziging van de regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Opheffing

Artikel 45

 • 1. De regeling wordt opgeheven bij gelijkluidend besluit van alle deelnemers.

 • 2. Artikel 44 is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Ingeval een besluit tot opheffing volgens het eerste lid van dit artikel is genomen, besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het, gehoord de deelnemers, een liquidatieplan vast.

 • 4. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. Voorts voorziet het in de personele gevolgen van het besluit.

 • 5. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het liquidatieplan.

 • 6. Zo nodig blijft het dagelijks bestuur ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat het liquidatieplan is uitgevoerd.

HOOFDSTUK 12 OVERIGE BEPALINGEN

Archief

Artikel 46

 • 1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg en het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de RBG overeenkomstig een door het algemeen bestuur, met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995, vast te stellen regeling.

 • 2. De directeur is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden.

 • 3. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen bescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan.

Escalatieregeling

Artikel 47

Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot het vroegtijdig signaleren en bijsturen van situaties die de belangen van de RBG en daarmee de belangen van de deelnemers kunnen schaden. Deze regels voorzien in ieder geval in een procedure waardoor conflicten of misstanden in de directie of het dagelijks bestuur, tijdig worden geëscaleerd naar een naast-hoger niveau.

HOOFDSTUK 13 OVERGANGSRECHT EN SLOTBEPALINGEN

Toetreding, wijziging regeling, inwerkingtreding wijziging regeling en benoeming algemeen bestuur

Artikel 48

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam treedt op 1 januari 2015 toe tot de gemeenschappelijke regeling.

 • 2. De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep treedt op 1 januari 2015 in werking.

 • 3. De besluiten die genomen zijn krachtens de Gemeenschappelijke regeling zoals die luidde vóór 1 januari 2015 worden geacht te zijn genomen krachtens het hierbij genomen wijzigingsbesluit van de regeling.

 • 4. De bevoegdheden van het dagelijks bestuur, de ambtenaar belast met de heffing, de ambtenaar belast met de invordering, de ambtenaar van de RBG en de belastingdeurwaarder hebben betrekking op de bevoegdheden met betrekking tot belastbare feiten die zich voordoen vanaf 1 januari 2015.

 • 5. Ten aanzien van belastbare feiten, die betrekking hebben op de belastingjaren vóór 2015, kan het college van de gemeente Schiedam bij afzonderlijke besluiten de bevoegdheden tot heffing en invordering aan het dagelijks bestuur, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar, de ambtenaar van de RBG en de belastingdeurwaarder van de RBG, overdragen.

Artikel 49

Binnen één maand na het tijdstip van inwerkingtreding van de regeling wijzen de deelnemers op grond van artikel 7 de leden van het algemeen bestuur en hun plaatsvervangers aan.

Geldingsduur

Artikel 50

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Inzending regeling

Artikel 51

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam draagt zorg voor de toezending van deze regeling aan gedeputeerde staten.

Citeerwijze

Artikel 52

De regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep”.

Ondertekening

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
M.J.H. van Kuijk mr. J.H. Oosters
Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
secretaris-directeur, dijkgraaf,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delft,
gemeentesecretaris, burgemeester,
mr. J. Krul mr. drs. G.A.A. Verkerk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen,
gemeentesecretaris, burgemeester,
ir. C. Kruyt A.B. Blase
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam,
gemeentesecretaris, burgemeester,
ir. J.C. van Ginkel MCM C.H.J. Lamers

Bijlage 1 bij artikel 6, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep 

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft aan de RBG de heffing en invordering van de volgende belastingen overgedragen:

 

 • 1.

  Watersysteemheffing;

 • 2.

  Zuiveringsheffing;

 • 3.

  Verontreinigingsheffing;

 • 4.

  Precariobelasting;

 • 5.

  Leges.

 

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft aan de RBG de heffing en invordering van de volgende belastingen overgedragen:

 

 • 1.

  Watersysteemheffing;

 • 2.

  Wegenheffing;

 • 3.

  Zuiveringsheffing;

 • 4.

  Verontreinigingsheffing;

 • 5.

  Precariobelasting;

 • 6.

  Leges.

Bijlage 2 Besluit Takenregister Regionale Belasting Groep

De gemeente Delft heeft aan de RBG overgedragen:

 

 • 1)

  De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 2)

   Met inachtneming van hetgeen geregeld is in de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen, de heffing en invordering van:

  • 1.

   Onroerendezaakbelastingen;

  • 2.

   Afvalstoffenheffing;

  • 3.

   Rioolheffing;

  • 4.

   Reinigingsrechten;

  • 5.

   Toeristenbelasting;

  • 6.

   Precariobelasting;

  • 7.

   Reclamebelasting;

  • 8.

   Kadegelden;

  • 9.

   Leges, met uitzondering van de leges als vermeld in de tarieventabel van de legesverordening:

   Titel 1

   • -

    Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand;

   • -

    Hoofdstuk 2 Reisdocumenten;

   • -

    Hoofdstuk 3 Rijbewijzen;

   • -

    Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen;

   • -

    Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens;

   • -

    Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie;

   • -

    Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken;

   • -

    Hoofdstuk 8 Huisvestingswet / Huisvestingsverordening;

   • -

    Hoofdstuk 9 Leegstandwet;

   • -

    Hoofdstuk 11 Winkeltijden;

   • -

    Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer, met dien verstande dat de heffing en invordering van 1.14.5. aan de RBG is overgedragen;

   • -

    Hoofdstuk 18 Milieuvergunningen;

   • -

    Hoofdstuk 19 Diversen;

    Titel 2

   • -

    Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag;

    Titel 3

   • -

    Hoofdstuk 1 Horeca onder 3.1.3.6;

   • -

    Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven;

   • -

    Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening.

De gemeente Vlaardingen heeft aan de RBG overgedragen:

 

 • 1)

  De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 2)

  Met inachtneming van hetgeen geregeld is in de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen, de heffing en invordering van:

  • 1.

   Onroerendezaakbelastingen;

  • 2.

   Afvalstoffenheffing;

  • 3.

   Rioolheffing;

  • 4.

   Reinigingsrechten;

  • 5.

   Toeristenbelasting;

  • 6.

   Precariobelasting;

  • 7.

   Lijkbezorgingsrechten;

  • 8.

   Hondenbelasting;

  • 9.

   Havengelden pleziervaartuigen, recreatieve toeristische (bedrijfs)vaartuigen en historische schepen;

  • 10.

   Havengelden vaste ligplaatsen;

  • 11.

   BIZ-bijdrage;

  • 12.

   Leges, met uitzondering van de leges als vermeld in de tarieventabel van de legesverordening, hoofdstuk 1 onder:

   • -

    Algemeen;

   • -

    Aanvragen reisdocumenten;

   • -

    Basisregistratie Personen;

   • -

    Rijbewijzen;

   • -

    Kadaster;

   • -

    Verkeer/toezicht en handhaving onder 31.B en 31.C.

De gemeente Schiedam heeft aan de RBG overgedragen:

 

 • 1)

  De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. 

 • 2)

  Met inachtneming van hetgeen geregeld is in de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen, de heffing en invordering van:

  • 1.

   Onroerendezaakbelastingen;

  • 2.

   Afvalstoffenheffing;

  • 3.

   Rioolheffing;

  • 4.

   Reinigingsrecht;

  • 5.

   Reclamebelasting;

  • 6.

   Precariobelasting;

  • 7.

   Hondenbelasting;

  • 8.

   Woonwagenrecht;

  • 9.

   Woonschepenrechten;

  • 10.

   BIZ-bijdrage;

  • 11.

   Leges, met uitzondering van de leges als vermeld in de tarieventabel van de legesverordening:

   Titel 1

   • -

    Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand;

   • -

    Hoofdstuk 2 Reisdocumenten;

   • -

    Hoofdstuk 3 Rijbewijzen;

   • -

    Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen;

   • -

    Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het kiezersregister;

   • -

    Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken;

   • -

    Hoofdstuk 8 Gemeentearchief.

Toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

Het bestuur van de RBG

Op een gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van waterschappen en gemeenten zijn de meeste bepalingen die handelen over samenwerking tussen gemeentebesturen van overeenkomstige toepassing. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden. De colleges van beide waterschappen wijzen uit hun midden elk twee leden aan. De colleges van de gemeenten wijzen uit hun midden elk een lid aan. De colleges wijzen uit hun midden elk een plaatsvervanger aan die een lid bij verhindering vervangt. Een lid van het algemeen bestuur mag geen ambtenaar bij het samenwerkingsverband zijn. Bovendien geeft de wet een opsomming van onverenigbare functies.

Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is gekoppeld aan het lid zijn van het college van de deelnemer. Wanneer men ophoudt lid van het college te zijn, houdt men tevens op lid te zijn van het algemeen bestuur. Een lid van het algemeen bestuur kan daarnaast door zijn eigen college ontslag worden verleend. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de regeling staat vermeld dat een andere stemverhouding van toepassing is. Dit geldt bijvoorbeeld bij de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de RBG. Daarbij geldt wel meervoudig stemrecht voor de leden van het algemeen bestuur, wat inhoudt dat ieder lid aangewezen door een van de waterschappen achttien stemmen heeft (ieder waterschap heeft dus 36 stemmen), het lid aangewezen door Delft heeft twaalf stemmen, en de leden aangewezen door Schiedam en Vlaardingen hebben ieder acht stemmen. In totaal zijn er 100 stemmen. Het aantal stemmen per deelnemer is gebaseerd op het percentage kostenaandeel van de deelnemer in de begroting 2015 (na wijziging als gevolg van de toetreding van de gemeente Schiedam).

In het reglement van orde van de vergaderingen van het algemeen bestuur is een procedure opgenomen voor het geval de stemmen staken.

Het dagelijks bestuur

De wet bepaalt dat het dagelijks bestuur van een  gemeenschappelijk openbaar lichaam moet bestaan uit de voorzitter en tenminste twee andere leden. Zij worden aangewezen door en uit het algemeen bestuur. In de gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen dat het dagelijks bestuur uit drie leden bestaat. De vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van de beide waterschappen wijzen ieder een lid aan, de vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van de gemeenten wijzen samen een lid aan. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur is gekoppeld aan dat van het algemeen bestuur. Wanneer iemand ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur houdt hij van rechtswege op lid te zijn van het dagelijks bestuur. Een lid van het dagelijks bestuur kan tevens door het algemeen bestuur worden ontslagen wegens gebrek aan vertrouwen.

Bevoegdheden van het bestuur

Het algemeen bestuur is belast met de algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid en aangelegenheden, waaronder de kaderstellende en controlerende bevoegdheden. Daarnaast is het algemeen bestuur bevoegd tot het aanwijzen en ontslaan van de voorzitter en leden van het dagelijks bestuur zoals hierboven beschreven. Het algemeen bestuur stelt tevens de begroting (alsmede wijzigingen), de jaarrekening en de bijdragen van de deelnemers vast.

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse aangelegenheden (zoals benoeming van ambtenaren) en de voorbereidingen en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Daarnaast bezit het dagelijks bestuur de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling.

De bevoegdheden van algemeen en dagelijks bestuur worden uitgeoefend met inachtneming van een nadere overeenkomst die de deelnemers met de RBG afsluiten. Het gaat daarbij om het zogenaamde prestatiecontract, waarin vastgelegd wordt welke prestaties de RBG moet leveren ten behoeve van zijn deelnemers.

De directeur

De directeur vervult de rol van secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij ondersteunt in die rol het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Hij tekent (naast de voorzitter) de stukken die van de besturen uitgaan. Daarnaast kunnen bevoegdheden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter in mandaat worden uitgeoefend door de directeur. Dit is geregeld in het Mandaatbesluit van de RBG.

 

Regeling bijdragen, begroting en jaarrekening

De deelnemers van het samenwerkingsverband dienen jaarlijks bij te dragen in de kosten van de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband. De bijdragen en de berekeningswijze daarvan worden vastgesteld door het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband. Dit vindt plaats bij de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Uit een oogpunt van flexibiliteit is ervoor gekozen om in de gemeenschappelijke regeling zelf geen criteria voor de verdeling van de kosten op te nemen. Dat geldt ook voor de frequentie en tijdstippen waarop de deelnemers hun bijdragen verschuldigd zijn. Dit wordt opgenomen in het prestatiecontract tussen de RBG en de deelnemers.

In afwijking van de algemene regel stelt het algemeen bestuur de begroting en de jaarrekening vast op basis van unaniem genomen besluiten. De regeling voor de totstandkoming van de begroting en de jaarrekening vloeien voort uit het bepaalde in de artikelen 67, 67a en 68 van de Wgr.

Voor de controle en inrichting van de administratie en het beheer van de vermogenswaarden stelt het algemeen bestuur regels vast, conform de regels die daarvoor gelden voor gemeenten  (zie art. 68 lid 6 Wgr). In deze regels wordt ook voorzien in de controle van de jaarrekening.

Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing.

De Wgr bepaalt dat onder het treffen van een regeling mede wordt verstaan toetreden tot, uittreden uit, wijzigen en opheffen van een regeling. Dit betekent dat evenals voor het aangaan van de regeling ook voor toetreding, uittreding en wijziging van de regeling de medewerking van de deelnemers en de toestemming daarvoor van hun vertegenwoordigende organen is vereist. Naast het besluit van een nieuwe deelnemer om aan de regeling deel te willen nemen moeten ook de al bestaande deelnemers aan de regeling daartoe besluiten. Zowel de besluiten tot toetreding van een nieuwe deelnemer door het betreffende college, alsmede die tot instemming met een toetreding van een nieuwe deelnemer door de al aan de regeling deelnemende colleges behoeven de toestemming van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers.

Uitgangspunt bij de regeling van de uittreding is dat een deelnemer uit de regeling moet kunnen treden maar dat de uittreding gepaard moet gaan met een regeling van de financiële gevolgen die recht doet aan de financiële belangen van de achterblijvende deelnemers. Uittreding door een deelnemer kan voor de regeling en de overige deelnemers namelijk ingrijpende gevolgen hebben. Om de gevolgen van uittreding goed te regelen zijn daarover in artikel 43 een aantal bepalingen opgenomen. Bij uittreding van een deelnemer wordt een fictief liquidatieplan opgesteld. In dit plan worden alle verplichtingen opgenomen die de uittredende partij in acht dient te nemen ten opzichte van de deelnemers die achterblijven in de gemeenschappelijke regeling. Dit plan wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. Op basis van dit plan worden voor de uittredende deelnemer de financiële verplichtingen bij uittreding vastgesteld. De uittredende deelnemer is gehouden om binnen zes maanden aan de vastgestelde financiële verplichtingen te voldoen en de kosten van het opstellen van het liquidatieplan te betalen. Gedurende de eerste drie jaar na toetreding is het niet mogelijk om weer uit te treden. Dit is gedaan om de continuïteit van de regeling te waarborgen. Na het besluit tot opheffing vindt de liquidatie van het openbaar lichaam plaats. Hiermee is het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam belast. De liquidatie vindt plaats op basis van een door het algemeen bestuur, de deelnemers gehoord, vastgesteld liquidatieplan.

Inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 1 januari 2015. Na de bekendmaking van het besluit is de gemeente Schiedam toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling en zijn de hierin genoemde bevoegdheden van de gemeente ook daadwerkelijk overgedragen. Vanaf dat moment zijn dus het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter, de directeur en de ambtenaren van de Regionale Belasting Groep bevoegd. Deze delegatie heeft echter geen terugwerkende kracht. Voor besluiten die vóór de inwerkingtreding zijn genomen door het college van Schiedam blijft gelden dat het college van de gemeente Schiedam of de aangewezen ambtenaren bevoegd is om deze af te handelen. Wel voorziet de gemeenschappelijke regeling in de mogelijkheid dat het college van de gemeente Schiedam ten aanzien van belastbare feiten, die betrekking hebben op de belastingjaren vóór 2015, bij afzonderlijke besluiten de bevoegdheden tot heffing en invordering aan het dagelijks bestuur, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar, de ambtenaar van de RBG en de belastingdeurwaarder kan overdragen.