Regeling vervallen per 01-03-2017

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Geldend van 01-03-2015 t/m 28-02-2017

Intitulé

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Artikel 1

Begripsbepaling

 • 1.

  ASV

  De Algemene Subsidieverordening Arnhem.

 • 2.

  Awb

  Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Dagdeel

  Periode van 3 aaneengesloten uren.

 • 4.

  Gecertificeerde leidster/ pedagogisch medewerker VVE

  De VVE leidster of - pedagogisch medewerker dient VVE- geschoold te zijn volgens de vereisten in het handboek Kwaliteit VVE Arnhem, een aantoonbaar taalniveau te hebben van minimaal 3F en minimaal een PW3 opleidingsniveau.

 • 5.

  Gelrepashouder

  Een peuter waarvan een of beide ouders in het bezit is van een Gelrepas en woonachtig is in de gemeente Arnhem.

 • 6.

  Geregistreerd kindcentrum

Een kindcentrum dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) en voldoet aan de wet- en regelgeving voor de kinderopvang. Een locatie wordt aanvullend als een VVE- locatie in het LRKP geregistreerd als deze voldoet aan de wet- en regelgeving van de kinderopvang én aan de aanvullend gestelde kwaliteitseisen voor VVE in Arnhem.

 • 7.

  Het College

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

 • 8.

  Houder

  De rechtspersoon aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet toebehoort en die een in het LRKP geregistreerd Kindcentrum exploiteert.

 • 9.

  Inkomensverklaring

  Een officiële verklaring van de Belastingdienst inzake de inkomensgegevens van een persoon in een bepaald inkomensjaar.

 • 10.

  Kinderopvangtoeslag

  De tegemoetkoming van het Rijk aan ouders bedoeld als gedeeltelijke bijdrage in de kosten voor in het LRKP geregistreerde kinderopvang.

 • 11.

  Peuter

  Kind in de leeftijd van 2,5- 4 jaar, woonachtig in Arnhem.

 • 12.

  Reguliere peuters

  Peuters, waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

 • 13.

  Toetsingsprotocol Accountant Subsidieregeling Voorschools aanbod Arnhem

Het toetsingsprotocol beschrijft alle documenten die de subsidieontvanger op orde moet hebben voor de jaarlijkse subsidiecontrole.

14.VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie. De kwaliteitseisen voor VVE in Arnhem zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek VVE Arnhem en omschreven in de toelichting van deze subsidieregeling. Op alle VVE- locaties wordt gewerkt met methode Kaleidoscoop.

 • 15.

  Voorschoolse locatie VVE basis

  Een voorschoolse locatie met een VVE- aanbod waar op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling van peuters in ieder geval gestimuleerd wordt op het gebied van rekenen, taal, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • 16.

  Voorschoolse locatie VVE intensief

  Een voorschoolse locatie met een VVE- aanbod. Hierbij horen aanvullende kwaliteitseisen tov het aanbod VVE basis. Op deze locatie zijn meer dan 30% gewichtenpeuters aanwezig.

 • 17.

  VVE- peuters

  Peuters met een VVE- indicatie afgegeven door het consultatiebureau.

 • 18.

  Vervolgaanvraag subsidie

  Een subsidieaanvraag die betrekking heeft op peuters die het tweede achtereenvolgende jaar een aanbod op een voorschoolse locatie VVE basis of VVE intensief volgen.

 • 19.

  Verzamelinkomen

  Door de belastingdienst gehanteerde term voor het jaarinkomen uit box 1, box 2 en box 3 verminderd met de aftrekposten. Het betreft hier het jaarinkomen van het hele gezin.

Artikel 2

Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het College kan aan een houder per kalenderjaar subsidie verlenen voor voorschoolse opvang van reguliere peuters.

 • 2.

  Het College kan aan een houder per kalenderjaar subsidie verlenen voor voorschoolse opvang van VVE-peuters. Op indicatie van noodzaak, afgegeven door het consultatiebureau, kan dit vanaf de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden.

Artikel 3

Criteria

 • 1.

  Het aanbod van voorschoolse opvang voor reguliere peuters:

  • a.

   is gedurende 6 uur per week, waarvan minimaal 5 uur wordt besteed aan het aanbod VVE basis of VVE intensief volgens de vastgestelde kwaliteitseisen;

  • b.

   is gespreid over 2 dagdelen en twee dagen per week;

  • c.

   is gedurende 40 weken per jaar.

 • 2.

  Het aanbod van voorschoolse opvang voor VVE-peuters:

  • a.

   is gedurende 12 uur per week, waarvan minimaal 10 uur per week wordt besteed aan het aanbod VVE basis of het aanbod VVE intensief volgens de vastgestelde kwaliteitseisen;

  • b.

   is gespreid over minimaal 3 dagen en 4 dagdelen per week;

  • c.

   is gedurende 40 weken per jaar.

Artikel 4

De subsidieaanvraag

In aanvulling op de ASV moet de aanvraag om subsidieverlening zijn voorzien van:

 • 1.

  Een opgave van het aantal reguliere peuters, het aantal VVE-peuters en het aantal Gelrepashouders voor wie de subsidiabele activiteiten wordt uitgevoerd.

 • 2.

  Een opgave van het aantal bezette dagdelen en uren per peuter.

 • 3.

  Een overzicht van de aantallen peuters met een Gelrepas en bijbehorende pasnummers.

 • 4.

  Een beschrijving van het aanbod VVE basis en/of het aanbod VVE intensief dat is voorzien van informatie over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de criteria van artikel 3. Uit deze beschrijving moet expliciet duidelijk zijn dat de reguliere of de VVE- peuter een volledig en op de peuter aangepast maatwerk aanbod krijgt conform de gestelde kwaliteitseisen.

 • 5.

  De kopieën van certificaten van Kaleidoscopisch geschoolde en gecertificeerde leidsters/pedagogische medewerkers indien er sprake is van een nieuwe locatie.

 • 6.

  De exploitatiebegroting van de subsidieaanvrager.

 • 7.

  Als de subsidieaanvrager deel uitmaakt van een holding zijn bij de aanvraag tot subsidieverlening de geldende statuten gevoegd van deze holding, tenzij deze al in bezit zijn van het College.

Artikel 5

Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie is op basis van de in de bijlage weergegeven grondslagen.

 • 2.

  Op het bedrag aan subsidie wordt de door de subsidieontvanger ontvangen ouderbijdrage van alle ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag in mindering gebracht. Dit gebeurt op volgende wijze:

  Het college vergoedt aan de subsidieontvanger het vastgestelde maximum uurtarief. Ouders betalen aan de subsidieontvanger een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage betaalt de subsidieontvanger aan de gemeente.

 • 3.

  Indien een subsidieontvanger een hoger tarief hanteert dan het maximum uurtarief welke de gemeente subsidieert, betaalt de ouder het verschil tussen het hoger uurtarief en het maximum tarief altijd zelf. De gemeente subsidieert dit verschil dus niet aan de subsidieontvanger. De gemeente vordert dit verschil tussen het hoger uurtarief en het maximum tarief dan ook niet terug van de subsidieontvanger.

 • 4.

  De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de houder bepaald aan de hand van het meest recente verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen wordt bepaald aan de hand van een door de ouders te overleggen Inkomensverklaring of indien zij geen aangifte hoeven te doen voor de inkomensbelastingen, een recente jaaropgave.

 • 5.

  De subsidie wordt verhoogd met een bedrag dat correspondeert met het bedrag dat vanwege de Gelrepashouders niet is ontvangen. Hierbij geldt het volgende:

 • a.

  Voor alle ouders met een Gelrepas en woonachting in de gemeente Arnhem geldt een jaarlijks vast te stellen korting op de ouderbijdrage, voor maximaal 2 dagdelen/ 6 uur aanbod VVE basis of intensief.

 • b.

  Ouders met een Gelrepas én recht op kinderopvangtoeslag, hoeven bij een afname van een aanbod van 2 x 3 uur (of bij VVE- indicatie van 4 x 3 uur/ 12 uur) deze kinderopvangtoeslag niet aan te vragen.

 • 6.

  Voor lid 2 tot en met 5 geldt dat wordt uitgegaan van de door het Rijk vastgestelde ouderbijdragetabel voor de kinderopvang voor het onderdeel dagopvang.

Artikel 6

Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Het College stelt jaarlijks vóór 1 januari van het betreffende subsidiejaar het subsidieplafond voor voorschoolse opvang van reguliere peuters vast. Voor het jaar 2015 geldt dat voor 1 maart 2015 het subsidieplafond voor de periode van 1 maart 2015 tot 1 januari 2016 wordt vastgesteld. Ten aanzien van subsidiëring van voorschoolse opvang voor VVE- peuters geldt geen subsidieplafond.

 • 2.

  Indien het totaal van de subsidieaanvragen hoger is dan het vastgestelde subsidieplafond wordt het beschikbaar gestelde budget voor de reguliere peuters als volgt verdeeld:

  a.Als eerste worden toegekend de in aanmerking komende vervolgaanvragen:

 • i.

  als het totaal van de vervolgaanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, dit budget naar evenredigheid over deze aanvragen wordt verdeeld, waarbij aanvragen op de bestaande gesubsidieerde voorschoolse locaties VVE voorrang krijgen.

  b.Als tweede worden toegekend de in aanmerking komende aanvragen die betrekking hebben op nieuwe aanvragen:

 • i.

  als het totaal van de lopende aanvragen hoger is dan het beschikbare subsidiebudget, dit budget naar evenredigheid over deze aanvragen wordt verdeeld.

  c.Bij de verdeling wordt de subsidie afgerond op een geheel aantal kinderen.

Artikel 7

Weigeringsgronden

1.In aanvulling op de ASV geldt dat subsidieverstrekking tevens geweigerd wordt indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • a.

  de activiteiten zoals blijkt uit de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben;

 • b.

  het aanbod niet voldoet aan de door de gemeente Arnhem gestelde kwaliteitseisen;

 • c.

  de activiteiten een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

Artikel 8

Subsidievaststelling

 • 1.

  In aanvulling op de ASV registreert de subsidieontvanger en legt hij verantwoording af over:

  • a.

   het aantal peuters dat een plek heeft gekregen, onderscheiden naar peuters die wel/niet in aanmerking komen voor toeslag, reguliere en/ of VVE -peuters;

  • b.

   het aantal Gelrepashouders;

  • c.

   het aantal bezette dagdelen en uren per peuter;

  • d.

   het totaal aan inkomsten ouderbijdrage van alle niet- toeslagouders op basis van het door het Rijk vastgestelde basisbedrag voor kinderopvangtoeslag voor het onderdeel dagopvang;

  • e.

   de uitvoering van het aanbod VVE basis en VVE intensief zoals bedoeld in artikel 4, lid 4;

  • f.

   de wijze waarop invulling is gegeven aan de verplichtingen in artikel 11.

 • 2.

  Als de subsidieontvanger onderdeel is van een rechtspersoon dient hij bij aanvraag tot subsidievaststelling tevens de jaarrekeningen in van alle gelieerde groepsmaatschappijen, voorzien van een accountantsverklaring overeenkomstig artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3.

  De accountantsverklaring wordt opgesteld volgens het voor de regeling geldende Protocol Toetsing accountant Subsidieregeling Voorschools aanbod Arnhem.

Artikel 9

Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de gemeenteraad van Arnhem.

Artikel 10

Bevoorschotting

Het college verstrekt maandelijks een voorschot op basis van de verleende subsidie en op basis van de opgave zoals genoemd onder artikel 11, lid 7.

Artikel 11

Verplichtingen

Bij een besluit tot subsidieverlening worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1.

  De subsidieontvanger en de invulling van het aanbod voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wkkp) en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

 • 2.

  De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en aanverwante regelgeving moeten worden nageleefd.

 • 3.

  Het aanbod van de subsidieontvanger voldoet aan de door de gemeente Arnhem vastgestelde kwaliteitseisen voor dan wel het aanbod VVE basis dan wel het aanbod VVE intensief.

 • 4.

  De subsidieontvanger verwezenlijkt het aanbod met inachtneming van de onder artikel 3. gestelde criteria.

 • 5.

  De subsidieontvanger verleent medewerking aan een (on)aangekondigde toetsing op kwaliteit.

 • 6.

  De subsidieontvanger neemt in de administratie de bescheiden op zoals genoemd in het Protocol Toetsing accountant Subsidieregeling Voorschools aanbod Arnhem.

 • 7.

  De subsidieontvanger informeert het college over wijzigingen in aantallen peuters zoals genoemd in artikel 4, lid 1 tot en met 3, voor 31 maart, 30 juni en 30 september. De te hanteren peildata bij deze wijzigingen zijn: 15 maart, 15 juni en 15 september.

 • 8.

  De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere andere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd.

Artikel 12 Toezicht op kwaliteit

De Veiligheids- en Gezondheids regio Gelderland Midden (VGGM), De Onderwijsinspectie, de VVE- coördinator van Stichting PAS en/of een externe VVE- deskundige houden in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van het aanbod in het kader van deze subsidieregeling.

Artikel 13

Afwijkingsmogelijkheid

Het College kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 14

Evaluatie en monitoring

Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd. Voor het eerst in 2015.

Artikel 15

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 16

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

De secretaris, De burgemeester,

TOELICHTING

Relevant Kader voor de Nadere regels

 • a.

  De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) en aanverwante regelgeving.

 • b.

  De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE).

 • c.

  Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

 • d.

  De Visie op het Jonge kind vastgesteld bij raadsbesluit (juli 2010).

 • e.

  Het Onderwijsachterstandenplan Arnhem ‘Woord voor woord, Stap voor Stap’ 2012-2014, vastgesteld bij raadsbesluit (december 2011). Bijlage bij het plan is het concept toeleidingsprotocol consultatiebureau voor indicering VVE-kinderen.

 • f.

  Het Kwaliteitshandboek VVE Arnhem (opgesteld door Stichting PAS 2011), vastgesteld door schoolbesturen en besturen voorschoolse instellingen en de daarna vastgestelde aanvullingen.

 • g.

  Vastgesteld Protocol ‘Vroegsignalering en toeleiding doelgroeppeuters naar VVE’ (Stichting PAS 2014).

 • h.

  Het vastgesteld beleidsplan ouderbetrokkenheid ‘Alle ouders doen mee’ (Stichting PAS 2012).

 • i.

  Het Bestuursakkoord extra middelen OAB (2012)

 • j.

  Het Onderwijsachterstandenplan Arnhem 2015- 2019 (nog vast te stellen).

Algemeen

Begripsbepalingen

VVE- peuters

VVE-peuters zijn peuters die in aanmerking komen voor VVE omdat:

 • a.

  de ouders een laag opleidingsniveau hebben, gebaseerd op de gewichtenregeling van het basisonderwijs of

 • b.

  ze kans hebben op een achterstand in de (taal)ontwikkeling, omdat de (taal)omgeving in de thuissituatie onvoldoende stimulerend is. Het consultatiebureau indiceert deze peuters volgens het vastgestelde toeleidingsprotocol ‘Vroegsignalering en toeleiding doelgroeppeuters naar VVE’.

Gewichtenregeling

Categorie 1: Maximaal basisonderwijs of (v)so- zmlk (gewicht 1.2):

De ouder heeft maximaal basisonderwijs (tot en met het dertiende levensjaar) of (v)so- zmlk gevolgd.

Categorie 2: Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of beroepsgerichte leerweg

(gewicht 0.3):

De ouder heeft maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of beroepsgerichte leerweg gevolgd of de ouder heeft maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het basisonderwijs gehad.

Categorie 3: Overig voortgezet onderwijs en hoger (gewicht 0):

De ouder heeft een opleiding van drie of vier jaar mavo (c- of d-niveau), drie of vier jaar gemengde leerweg of theoretische leerweg genoten. Of de ouder heeft meer dan twee jaar havo of vwo gevolgd.

De eerste twee categorieën kinderen krijgen een VVE- indicatie.

Aanbod VVE basis en VVE intensief

Voor het aanbod VVE basis en het aanbod VVE intensief gelden verschillende kwaliteitseisen. Daarmee is er een gedifferentieerd VVE-aanbod in de gemeente Arnhem.

Aanbod van een locatie met een aanbod VVE basis:

Omschrijving

 • -

  Programma met vast dagritme.

 • -

  Programma met een rijke leeromgeving, waarin er aantoonbaar een programma is waarbij interactie tussen peuters onderling centraal staat.

 • -

  Reguliere peuters komen 2 x 3 uur per week.

 • -

  Alle peuters met een VVE-indicatie komen 12 uur per week, verspreid over 4 dagdelen en minimaal 3 dagen.

 • -

  Ouders van peuters met een VVE- indicatie ontvangen het 3e en 4e dagdeel/ 6 uur gratis.

 • -

  Op de locatie zijn minder dan 30% gewichtenpeuters.

Kwaliteitseisen voor het VVE aanbod basis op de locatie:

(worden vastgelegd in nog vast te stellen OAB-plan 2015- 2019 en opgenomen als aanvulling bij het kwaliteitshandboek VVE).

Er wordt gewerkt met een basis aanbod VVE, waarbij:

 • -

  De medewerkers aantoonbare geschoold zijn in Kaleidoscoop en waar mogelijk aangevuld met Actief Leren en/of Puk en Ko/Uk & Puk* en dit aantoonbaar zichtbaar is in de uitvoering van het aanbod.

 • -

  Aantoonbare aandacht is voor taalstimulering conform SLO doelen: een brede ontwikkeling van het kind centraal staat.

 • -

  De locatie werkt met planmatig werken- er is een jaarplan, een weekplan en een dagschema in de kwaliteitscyclus van Plan Do Study Act.

 • -

  De locatie heeft een vastgelegd plan voor ouderbetrokkenheid, waarin actief uitvoering aan wordt gegeven. Dit plan is conform de uitgangspunten het vastgesteld beleidsplan Ouderbetrokkenheid Arnhem en de aanvulling hierop voor ouderbetrokkenheid voor de locaties met een VVE aanbod basis.

 • -

  Er wordt gewerkt met een kindvolgsysteem en het Arnhemse Overdrachtsformulier*.

 • -

  Medewerkers zijn aantoonbaar geschoold in bovenstaande kwaliteiteisen en programma’s.

 • -

  De locatie levert gegevens aan Stichting PAS voor de Arnhemse VVE-monitor.

 • -

  De locatie neemt deel aan de kwaliteitsaudits door Stichting PAS en de Onderwijsinspectie.

 • -

  Het aanbod op de VVE- locatie voldoet in 2016 aan de in het Bestuursakkoord overeengekomen normeringen voor de kwaliteit van VVE.

 • -

  De subsidieontvanger neemt deel aan het stedelijk kwaliteitsoverleg VVE.

* een ander programma en ook het kindvolgsysteem waarmee wordt gewerkt zal op voorhand aan een VVE-deskundige worden voorgelegd en worden getoetst aan de gestelde kwaliteitseisen.

Kwaliteitseisen voor het aanbod voor specifiek een VVE-peuter op de locatie:

 • -

  De locatie werkt opbrengstgericht, dwz dat de resultaten van de VVE-peuter(s) wordt(en) vastgelegd, worden geanalyseerd en daarop wordt een doelgericht plan gemaakt.

 • -

  De resultaten worden vastgelegd met een kindvolgsysteem en/of door het gebruik van cito toetsen taal en rekenen voor peuters.

 • -

  De mentor van de VVE- peuter is minimaal 3 dagdelen op de groep aanwezig en heeft een aantoonbaar taalniveau conform landelijke vereisten

Diensten

Er is de mogelijkheid van:

 • -

  Ondersteuning door logopediste (aanbod Stichting PAS).

 • -

  Deelname aan professionaliseringstrajecten georganiseerd via Stichting PAS, volgens de vastgestelde voorwaarden zoals opgenomen in het professionaliseringsaanbod van Stichting PAS.

 • -

  Inzet van een Hbo- coach en aanbod van VVE- advies (Stichting PAS)

Aanbod van een locatie met een aanbod VVE intensief:

Omschrijving

 • -

  De locaties VVE- intensief worden jaarlijks door de gemeente Arnhem aangewezen.

 • -

  De locatie biedt een programma met een vast dagritme.

 • -

  Het aanbod vindt plaats in een aparte peutergroep van het kindcentrum welke uitsluitend bestaat uit reguliere of VVE- peuters, De groep is minimaal 8 peuters (bij 1 pedagogisch medewerker).

 • -

  Er zijn minimaal 30% gewichtenpeuters op de groep (16 peuters, 2 pedagogisch medewerkers).

 • -

  Reguliere peuters komen 2 x 3 uur per week.

 • -

  Alle peuters met een VVE-indicatie komen 12 uur, verspreid over 4 dagdelen en minimaal 3 dagen.

 • -

  Ouders van peuters met een VVE- indicatie ontvangen het 3e en 4e dagdeel/ 6 uur gratis.

Kwaliteitseisen voor het VVE aanbod intensief op de locatie

(zoals vastgelegd in het Kwaliteitshandboek VVE Arnhem) :

 • -

  De locatie werkt met Kaleidoscoop.

 • -

  De locatie werkt met het OVM (Seminarium voor Orthopedagodiek).

 • -

  Overdracht volgens het protocol OVM (aanvulling kwaliteitshandboek maart 2014): Er wordt gezorgd voor een warme overdracht van VVE-peuters en zorgpeuters.

 • -

  De locatie werkt met Educatief Partnerschap met ouders.

 • -

  "Met Woorden in de Weer" (LOGO 3000) wordt als woordenschat methodiek gebruikt.

 • -

  Alle professionals op de groep zijn aantoonbaar geschoold op bovengenoemde onderdelen.

 • -

  Alle professionals op de groep hebben een aantoonbaar taalniveau conform landelijke vereisten.

 • -

  Er wordt gewerkt met een Hbo- coach op de groep.

 • -

  De locatie levert gegevens aan Stichting PAS voor de Arnhemse VVE-monitor.

 • -

  Er is een aantoonbare doorgaande lijn en een intensieve samenwerking met het basisonderwijs (educatief aanbod, educatief handelen, ouderbetrokkenheid, pedagogisch-didactisch klimaat begeleiding en zorg). Deze samenwerking bestaat uit een gezamenlijk plan van aanpak van de voorschoolse locatie en de basisschool (of basisscholen) voor de realisatie van de doorgaande lijn. Het plan bevat mimimaal afspraken over de inhoudelijke thema’s waar op de groepen mee wordt gewerkt, ouderbetrokkenheid en de overdracht van peuters naar de basisschool.

 • -

  De locatie neemt deel aan het MT VVE, waar pedagogisch medewerkers en leerkrachten sturen en afstemmen op bovengenoemde intensieve samenwerking .

 • -

  Het aanbod op de VVE- locatie voldoet in 2016 aan de in het Bestuursakkoord overeengekomen normeringen voor de kwaliteit van VVE.

 • -

  De subsidieontvanger neemt deel aan het stedelijk kwaliteitsoverleg VVE.

Diensten

Er is de mogelijkheid van:

 • -

  Ondersteuning door logopediste (aanbod Stichting PAS).

 • -

  Deelname aan professionaliseringstrajecten georganiseerd via Stichting PAS, volgens de vastgestelde voorwaarden zoals opgenomen in het professionaliseringsaanbod van Stichting PAS.

 • -

  Inzet van een Hbo- coach en VVE- advies (Stichting PAS).

Rapportageverplichtingen

De gegevens die van de subsidieontvanger worden gevraagd zijn nodig om de subsidie te kunnen vaststellen en om te kunnen beoordelen of de subsidieontvanger zich aan de subsidieverplichtingen heeft gehouden. De gegevens moeten betrekking hebben op het gehele subsidievak of gelden per ultimo van dat subsidietijdvak, afhankelijk van de aard van de gevraagde gegevens.

Grondslag van de subsidie

De subsidie is op basis van een vaste uurprijs per peuter per jaar en is als volgt opgebouwd:

 • 1.

  De subsidie voor een subsidieplek regulier voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag op grond van de Wkkp is gelijk aan het geldende norm uurtarief dat het rijk hanteert voor peuteropvang:

  • a.

   vermenigvuldigd met het aantal in aanmerking komende peuters,

  • b.

   vermenigvuldigd met 240 uur,

  • c.

   onder aftrek van de ouderbijdragen op grond van de geldende ouderbijdragetabel,

 • 2.

  De subsidie voor een subsidieplek VVE voor doelgroeppeuters van ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag op grond van de Wkkp is gelijk aan het geldende norm uurtarief dat het Rijk hanteert voor peuteropvang:

  • a.

   vermenigvuldigd met het aantal in aanmerking komende peuters,

  • b.

   vermenigvuldigd met 480 uur,

  • c.

   onder aftrek van de ouderbijdragen op grond van de geldende ouderbijdragetabel.

 • 3.

  De subsidie voor een subsidieplek VVE voor alleen het 3e en 4e dagdeel voor doelgroeppeuters van ouders die wel voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking komen op grond van de Wkkp is gelijk aan het geldende norm uurtarief dat het Rijk hanteert voor peuteropvang:

  • a.

   vermenigvuldigd met het aantal in aanmerking komende peuters,

  • b.

   vermenigvuldigd met 240 uur.

 • 4.

  De subsidie voor extra taakuren voor een subsidieplek regulier is een vast bedrag per peuter per jaar.

 • 5.

  De subsidie voor extra taakuren voor een subsidieplek VVE is een vast bedrag per peuter per jaar.

 • 6.

  De subsidie voor de huisvestingskosten voor een subsidieplek regulier is een vast bedrag per peuter per jaar.

 • 7.

  De subsidie voor de huisvestingskosten voor een subsidieplek VVE is een vast bedrag per peuter per jaar.

 • 8.

  Houders van een Gelrepas krijgen korting op de ouderbijdrage. Gemeente compenseert deze korting aan de subsidieontvanger.

De subsidie hangt af van het aantal peuters en is gebaseerd op de genormeerde kostprijs per uur per peuter zoals die jaarlijks door het Rijk wordt geïndexeerd en vastgesteld. Verhoogd met een toeslag voor extra taakuren per peuter per jaar en een toeslag voor huisvesting per peuter per jaar.

Een reguliere subsidieplek wordt aangeboden gedurende 6 uur per week, gespreid over 2 dagdelen gedurende 40 weken per jaar. Daaruit resulteert de vermenigvuldigfactor 240. Voor subsidieplek VVE gaat het om 4 dagdelen/ 12 uur per week, minimaal verdeeld over 3 dagen, gedurende 40 weken per jaar. Daaruit resulteert de vermenigvuldigfactor 480.

Bovenstaande berekeningssystematiek leidt tot de volgende tarieven(tabel).

SUBSIDIEBEDRAGEN PEUTERSPEELZAALWERK 2015

SUBSIDIEREGELING

aantal uren/peuter/ jaar 1

tarief/uur/ peuter 2

basisvergoeding/peuter/jaar 3

vergoeding vanwege extra taakuren4

vergoeding huisvestingconf. expertmodel 5

Totaal vergoeding per peuter/ jaar6

vergoeding per peuter/ uur 7

Regulier (niet toeslag ouders)

240

€ 6,84

€ 1.641,60

€ 150,00

€ 168,75

€ 1.960,35

€ 8,17

VVE (voor niet toeslagouders)

480

€ 6,84

€ 3.283,20

€ 1.200,00

€ 337,50

€ 4.820,70

€ 10,04

VVE (voor toeslagouders) 3e en 4e dagdeel

240

€ 6,84

€ 1.641,60

€ 600,00

€ 168,75

€ 2.410,35

€ 10,04

VVE (voor toeslagouders) 1e en 2e dagdeel

240

€ 600,00

€ 600,00

Toelichting

1 aantal uren regulier

3 uur per dagdeel x 2 dagdelen per week x 40 weken per jaar

1 aantal uren VVE

3 uur per dagdeel x 4 dagdelen per week x 40 weken per jaar

2 vergoeding/peuter basis

€ 6,84 cfrm. berekening Rijksvergoeding dagopvang (voor 2015 -wordt jaarlijks geïndexeerd)

3basisvergoeding/peuter/jaar

aantal uren x tarief/uur

4 vergoeding vanwege extra taakuren

€ 150 per reguliere peuter en € 1.200 per VVE-peuter per jaar

5vergoeding huisvestingslasten

€ 168,75 per peuter/ jaar voor 2 dagdelen/ week, 40 weken per jaar/cfrm expertmodel

6 TOTAAL vergoeding/peuterjaar

3 + 4 + 5

7 vergoeding/peuter/jaar

vergoeding per jaar gedeeld door aantal uren/peuter/ jaar