Nadere regels voor Mantelzorgwaardering

Geldend van 22-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Nadere regels voor Mantelzorgwaardering

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Mantelzorg: zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens omgeving;

  Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

 • 2.

  Kenmerken zware belasting: belasting van de mantelzorger door:

  • -

   lichamelijke factoren die samenhangen met de mantelzorg;

  • -

   psychische belasting zoals tijdsaspecten, waaronder het kunnen combineren van mantelzorg met het eigen leven en de zwaarte daarbij;

  • -

   financiële aspecten waaronder het maken van kosten bij het verlenen van mantelzorg bijvoorbeeld administratiekosten, opnemen van vrije dagen en reiskosten.

 • 3.

  Kenmerken minder zware belasting: iedere zorg die niet voldoet aan de eisen voor zware belasting maar wel uitgaat boven de gebruikelijke zorg.

Artikel 2 Doelgroepen

 • 1.

  Een vorm van mantelzorgwaardering kan gegeven worden aan iedereen die aantoonbaar mantelzorg geeft aan een inwoner van de gemeente Veldhoven.

 • 2.

  In voorkomende gevallen dat een inwoner van Veldhoven mantelzorg verleent aan een persoon die in andere gemeente woonachtig is en deze gemeente onvoldoende mantelzorgwaardering biedt, kan een uitzondering op het eerste lid van dit artikel worden toegepast.

Artikel 3 Vorm mantelzorgwaardering

 • 1.

  Mantelzorgwaardering bestaat uit:

  a.de pluswaardering bij zware belasting, te weten:

  • -

   een waardering per kalenderjaar ter waarde van maximaal €125,00 per geregistreerde mantelzorger en/of

  • -

   ondersteuning op het gebied van administratie, training, juridische zaken, sociaal-emotionele hulp etc.

   b.de standaardwaardering bij minder zware belasting, te weten:

  • -

   een waardering per kalenderjaar ter waarde van maximaal €25,00 per geregistreerde mantelzorger.

Artikel 4 Aanvraag en uitvoering mantelzorgwaardering

 • 1.

  Geregistreerde mantelzorgers ontvangen:

  • -

   de standaard mantelzorgwaardering;

  • -

   de Pluswaardering als door de uitvoerende organisatie is vastgesteld dat sprake is van zware belasting.

 • 2.

  Niet-geregistreerde mantelzorgers kunnen via een standaardformulier de standaard mantelzorgwaardering aanvragen.

 • 3.

  Voor niet-geregistreerde mantelzorgers kan een standaard mantelzorgwaardering ook worden aangevraagd door degene die zorg ontvangt en/of anderen.

 • 4.

  Voor de uitvoering van deze regeling wordt jaarlijks een maximaal bedrag ter beschikking gesteld. Dit bedrag is inclusief uitvoeringskosten.

 • 5.

  De uitvoerende organisatie:

  • -

   legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering;

  • -

   draagt zorg voor een actueel bestand van mantelzorgers;

  • -

   draagt zorg voor het vinden van zoveel mogelijk mantelzorgers (jong en oud).

Artikel 5 Evaluatie

Deze regels worden jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als nadere regels mantelzorgwaardering.