Verordening Winkeltijden Terschelling 2014

Geldend van 14-07-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden Terschelling 2014

De raad van de gemeente Terschelling;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2014;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

en de artikelen 87 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening Winkeltijden Terschelling 2014.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. College: het college van burgemeester en wethouders;

b. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19 uur;

c. Wet: de Winkeltijdenwet;

d. Winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

 

Artikel 2 Algemene vrijstelling

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet:

a. voor de gehele gemeente Terschelling;

b. gedurende het gehele jaar;

c. van 06.00 tot 22.00 uur. Met uitzondering van 4 mei, dan geldt een sluitingsuur van 19.00 uur.

Artikel 3 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders. 

Artikel 4 Intrekking oude verordening

De winkeltijdenverordening Terschelling (2012) wordt ingetrokken. 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Terschelling 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2014.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van de gemeente Terschelling,
 
J.H. Bats, voorzitter
J.Hofman, griffier

Toelichting 1 Toelichting bij Verordening Winkeltijden Terschelling 2014

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de

Winkeltijdenwet (Wtw). Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn namelijk vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden vanaf 1 juli 2013 als volgt:

Artikel 2 Winkeltijdenwet

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a. op zondag;

b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag,

op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3 Winkeltijdenwet

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht.

Gemeente Terschelling heeft gekozen voor een ruime algemene vrijstelling. De wetgever biedt de mogelijkheid naast de algemene vrijstelling te kiezen voor individuele ontheffingsmogelijkheden. Door de ruime algemene vrijstelling zou deze enkel van toepassing zijn op de periode tussen 22.00 en 06.00 uur.

Gemeente Terschelling heeft in haar beleid een expliciet onderscheid gemaakt tussen detailhandel en horeca. In navolging van dit beleid is er voor gekozen geen individuele ontheffingsmogelijkheden in de Verordening Winkeltijden Terschelling 2014 op te nemen.