Regeling vervallen per 01-03-2023

Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Geldend van 01-01-2010 t/m 28-02-2023

Intitulé

Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

“Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening”

Agendapunt:

Registratienummer: 2009/10335

Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

De raad van de gemeente Landerd;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d.

gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

B E S L U I T:

Vast te stellen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2. Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3. Inrichting antidiscriminatievoorzieing

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • a.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • b.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • ·

   Per post

  • ·

   Per e-mail

  • ·

   Telefonisch

Artikel 4. Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 11 maart 2010
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
J.A.G. Huijs W.C. Doorn - van Houwen