Regeling standwerken op de donderdagse weekmarkt in Bergen op Zoom

Geldend van 13-01-1998 t/m heden

Intitulé

REGELING STANDWERKEN OP DE DONDERDAGSE WEEKMARKT IN BERGEN OP ZOOM - INGAANDE 19 JANUARI 1998 (ARTIKEL 19 MARKTVERORDENING ).

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   standwerker :

   de marktkoopman die publiek om zich verzamelt, een voor het publiek aansprekende uiteenzetting houdt over net door hem te verkopen artikel en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen.

  • b.

   standwerkersplaats:

   de als zodanig door het college van burgemeester en wethouders op het marktterrein aangewezen plaatsen met een maximale frontbreedte van 3.00 meter en een diepte van 2.00 meter, een en ander met dien verstande dat buiten genoemde afmetingen geen artikelen aan eventuele kapconstructies c.q. parasols mogen worden opgehangen.

 • 2.

  De toewijzing van standwerkersplaatsen geschiedt bij door de marktmeester namens ons college per marktdag af te geven vergunningen.

  Genoemde afgifte geschiedt bij loting ter bepaling van de volgorde van keuze en met inachtneming van de wijze van werken.

 • 3.

  Tot de loting voor een vergunning van de standwerkersplaats worden slechts toegelaten marktkooplieden die handelingsbekwaam zijn en aantonen dat zij voldoen aan de desbetreffende bepalingen in de Vestigingswet Bedrijven of de Vestigingswet Detailhandel en - behoudens ontheffing- W.A.-verzekerd zijn (collectieve verzekering via organisatie), met dien verstande, dat allereerst tot de loting worden toegelaten:

  • a.
   • 1.

    zij die op de markt hebben aangetoond het vak standwerker naar behoren uit te voeren, of

   • 2.

    een bewijs van een organisatie kunnen overleggen waaruit blijkt dat men geregistreerd is als standwerker. Wij bepalen welke organisatie(s) hiervoor in aanmerking komt/komen.

  • b.

   andere marktkooplieden die te kennen geven als standwerker te willen optreden , maar waarvan niet is gebleken of bekend is dat zij actief zijn als standwerker.

   Ter beoordeling kan aan deze marktkooplieden voor ten hoogste drie marktdagen een vergunning worden verleend voor het innemen van een standwerkersplaats, waarin zij moeten aantonen aanspraak te kunnen maken op de onder 3, a.l genoemde wij ze van plaatstoekenning.

 • 4.

  Voor de verkoop van aan bederf onderhevige artikelen zal niet meer dan eenmaal per 4 weken een standwerkersplaats kunnen worden toegewezen door middel van de in artikel 3 bedoelde loting.

  Week 1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49 zijn voor de loters met vis.

  Week 2-6-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50 zijn voor de loters met aardappelen, groenten en fruit.

  Week 3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47-51 zijn voor de loters met zuivelproducten/poeliersartikelen.

  Week 4-8-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52 zijn voor de loters met suikerwerken/koek en banket

  Geen standwerkersplaatsen worden uitgegeven voor de verkoop van assortimenten textiel en aan maatgebonden artikelen die onder de branche-regeling weekmarkt Bergen op Zoom vallen.

 • 5.

  Een standwerker dient de hem toegewezen plaats te accepteren en persoonlijk te bezetten.

 • 6.

  Standwerkers die gezamenlijk willen optreden, kunnen slechts gezamenlijk voor een vergunning voor een standwerkersplaats loten en gezamenlijk slechts een artikel op de voor standwerkers geboden wijze ten verkoop aanbieden.

  De betrokkenen dienen zulks voor de loting aan de marktmeester kenbaar te maken met vermelding van het te verhandelen artikel.

  De betrokkenen, die op deze wijze willen werken, dienen, om voor de loting, bedoeld onder 3, sub a, in aanmerking te kunnen komen, afzonderlijk aan te tonen tot deze groep te behoren.

 • 7.

  Een standwerker mag de aan hem toegewezen plaats niet tezamen met een ander benutten, waaronder mede wordt verstaan dat hij zich niet door een ander mag doen aflossen.

  Het bovenstaande geldt niet voor degenen bedoeld onder 6.

 • 8.

  Een standwerker die heeft deelgenomen aan de loting als onder artikel 3 bedoeld, wordt op de dag dat hij heeft deelgenomen aan de loting niet ingeschreven op de lijst als bedoeld in artikel 11, lid l, van de Marktverordening ( sollicitantenlijst ).

 • 9.

  Het gebruik van prijskaarten en meetlatten en/of weegtoestellen is voor de standwerker niet toegestaan.

 • 10.

  Indien een standwerker, ondanks een verkregen waarschuwing van het college van burgemeester en wethouders in strijd handelt met een of meer bepalingen van deze regeling, wordt hij voor een periode van drie weken van deelname aan de hiervoor bedoelde loting uitgesloten.

  Bij herhaling wordt de betrokken standwerker van verdere deelname aan loting voor een standwerkersplaats uitgesloten.

 • 11.

  De bepalingen van de Verordening op de wekelijkse markt zijn ook voor de standwerkers van toepassing.

  Hiermede komt de eerder bij besluit van 2 0 november 1986, laatstelijk gewijzigd per 1 november 1996, vastgestelde "Regeling standwerken op de donderdagse weekmarkt " te vervallen.

Ondertekening

Bergen op Zoom, 13 januari 1998

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester

Mevr. A. van den Berg

secretaris

Mr. P.B.J.M. Thomassen