Investeringskredietregeling

Geldend van 01-01-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Investeringskredietregeling

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

Besluit

de oude regeling 'investeringskredietregeling culturele verenigingen Texel' als volgt te wijzigen en conform bijgevoegd model vast te stellen.

Investeringskredietregeling

Zaaknummer

82303

 • 1a. Burgemeester en wethouders van Texel kunnen, op aanvraag, een rent edragende lening van maximaal €  50.000 verstrekken aan een vereniging of stichting die een culturele of sportieve doelstelling heeft met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de zetel op Texel is gevestigd.

 • 1b. Op aanvragen voor een rentedragende lening boven de € 50.000 van een vereniging of stichting die een culturele of sportieve doelstelling heeft met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de zetel op Texel is gevestigd, beslist de gemeenteraad.

 • 1c. Op alle aanvragen voor een rentedragende lening, ongeacht het bedrag, van een vereniging of stichting met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de zetel op Texel is gevestigd, die geen culturele of sportieve doelstelling heeft, beslist de gemeenteraad.

 • 2. Leningen kunnen worden verstrekt voor het doen van investeringen.

 • 3. Als investering wordt beschouwd elke uitgave, die tot de verkrijging van een goed leidt, dat ten minste 5 jaar van nut zal zijn voor degene die dit goed aanschaft.

 • 4. Om voor een lening in aanmerking te komen, moet de aanvrager ten minste 2 jaar bestaan. In bijzondere gevallen kan deze termijn verkort worden tot 1 jaar.

 • 5. De aflossingstermijn wordt niet langer gesteld dan op ¾ van de levensduur van het te verkrijgen goed en niet langer dan 10 jaar.

 • 6. Het rentepercentage wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld op de ten tijde van de kredietverstrekking geldende rente die de gemeente verschuldigd is voor door haar af te sluiten soortgelijke vaste geldleningen, vermeerderd met een kostendekkende opslag voor de loon- en overheadkosten van de gemeente.

 • 7. Een lening wordt alleen verstrekt wanneer uit de exploitatierekening van de aanvrager blijkt, dat de aanvrager aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 • 8. Een aanvraag voor een lening moet vergezeld gaan van de laatst vastgestelde jaarrekening en balans van de aanvrager. Zolang de hoofdsom nog niet is afgelost moet de aanvrager jaarlijks een vastgestelde jaarrekening en een balans aan de gemeente zenden.

 • 9. De aanvrager kan te allen tijde de hoofdsom, of een deel daarvan, versterkt aflossen.

 • 10. De aanvrager mag, zolang de hoofdsom niet is afgelost, geen andere schuldverplichtingen bij derden aangaan, tenzij burgemeester en wethouders daar toestemming voor geven.

 • 11. De aanvrager is verplicht voor het door middel van de lening verkregen goed een uitgebreide schadeverzekering af te sluiten, voor de risico’s waar het goed gevoelig voor is.

 • 12. De hoofdsom van de lening of het restant daarvan zal dadelijk, geheel en zonder voorafgaande ingebrekestelling, opeisbaar zijn;

  • .

   bij gebreke van prompte voldoening van de rente en/of aflossing op de bepaalde vervaldag, welk in gebreke zijn door het enkele tijdsverloop zal zijn geconstateerd;

  • .

   bij opheffing, liquidatie, of faillissement van de aanvrager, of bij het verlenen van surseance van betaling aan de aanvrager.

 • 13. Alle betalingen zullen moeten geschieden zonder kosten, korting of inhouding op de rekening van de gemeente Texel.

 • 14. Door het aanvaarden van de lening stemt de aanvrager er mee in dat het met de lening te verkrijgen goed eigendom wordt van de gemeente, als de aanvrager er na ingebrekestelling conform artikel 12 van deze regeling niet in slaagt aan zijn verplichtingen te voldoen. De aanvrager behoudt aanspraak op restitutie van een eventueel aanwezige overwaarde.

 • 15. Burgemeester en wethouders kunnen aan de verstrekking van de lening nog bijzondere voorwaarden verbinden. Deze bijzondere voorwaarden zullen in de in artikel 16 bedoelde overeenkomst opgenomen worden.

 • 16. De rechten en verplichtingen van de aanvrager en de gemeente Texel zullen bij onderhandse, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst geregeld worden.

 • 17. Om aan te tonen dat de aanvrager ten tijde van de kredietverstrekking geen of beperkte andere de-minimissteun heeft ontvangen, overlegt de aanvrager bij de aanvraag een de-minimisverklaring.

 • 18. Deze regeling kan alleen toepassing vinden ten aanzien van investeringsuitgaven gedaan na 1 januari 2014. Deze regeling kan aangehaald worden als de ‘IKR Texel 2014’.

Ondertekening

Wijzigingen vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2014,
De griffier, De voorzitter,
Conform wetwijziging per 1 juli 2014 heeft de IKR wijzigingen ondergaand. De wijzigingen zijn vastgesteld op 17 december 2014 en staan in cursief weergegeven.